З історії Унійної Церкви на Київщині (1596-1635 роки)

 

Унійна Церква в Києві

1596 року відбувся собор у м. Бресті, на якому була підписа­на Брестська (Берестейська) унія. Яким чином відбувалось її поши­рення на території Київщини, спро­буємо розглянути у даній публіка­ції.

Впродовж 1596–1599 років спроби поширення унії на Київщині здійснював митрополит Київський Михайло Рогоза. Його діям актив­но протистояв київський воєвода, князь Костянтин Острозький. В цей час король Сигізмунд ІІІ видав лист, у якому йшлося про передачу Києво-Печерського монастиря уні­ятському митрополиту, проте ченці цієї обителі з таким рішенням не погодились. Також королем були надіслані листи до київського ду­ховенства і магістрату про надання послуху уніятському митрополиту.

Після смерті митрополита Ми­хайла Рогози (влітку 1599 р.), його наступником став Іпатій Потій. У липні 1600 року кафедральний со­бор Святої Софії, а також Видубиць­кий монастир офіційно перейшли до уніятського митрополита. Варто зауважити, що це відбулось без будь-якого опору зі сторони пра­вославних міщан і київського духо­венства. Собор Св. Софії Київської до 1633 року був катедральним со­бором Унійної Церкви.

Києво-Печерська Лавра так і не прийняла унії, але під контролем уніятського митрополита на той час перебувало майже все Верхнє Місто (історична місцевість в цен­трі Києва, теперішня назва – Ста­рий Київ або Старе місто) разом з кафедральним собором Св. Софії та «нагірними церквами», за ви­нятком Михайлівського Золотовер­хого монастиря. На Подолі (Нижнє Місто) при «Матеребозькій» цер­кві служив уніятський священик о. Іван Мужиловський, що може свідчити про наявність прихильни­ків унії і в цій частині міста.

У 1610 році митрополит Іпа­тій Потій відрядив до Києва свого намісника о. Антонія Грековича, який, прибувши сюди, опинився у скрутному становищі. Уніятські церкви були спустошені та напів­зруйновані, не мали церковного начиння. У схожому стані перебу­вали і митрополичі маєтки та зем­лі Видубицької архимандрії. Окрім цього, складними були і відносини з православними священиками, які не хотіли вести переговорів про визнання влади уніятського ми­трополита. Також відбулась спро­ба зірвати Літургію в Софійському соборі (7 березня 1610 р.) і невда­лий замах одного з запорозьких козаків на о. Антонія Грековича на території Видубицького монастиря.

У липні 1613 року помер Іпа­тій Потій. Його наступником став Йосиф Вельямин Рутський. Митро­полит проводив візитацію єпархій Київської митрополії і на початку грудня 1614 р. прибув до Києва. За свідченнями Йосифа Рутського, він чотири рази відправляв Службу Божу у Софійському соборі і на від­прави збиралась чимала кількість киян. Митрополит залишитись у Києві не міг, бо поспішав на сейм і вже в другій половині грудня 1614 року виїхав до Львова.

Певна стабілізація суспіль­но-релігійної ситуації в Києві спо­стерігалась впродовж 1612–1617 років, проте в наступні роки си­туація значно загострилася. 23 лютого 1618 р. кілька десятків запорозьких козаків вдерлися до Ви­дубицького монастиря, ігумена о. Антонія Грековича притягнули до Дніпра та втопили в ополонці. Піс­ля загибелі о. Антонія, частішими стають подібні випадки проти уні­ятського духовенства та представ­ників митрополичої адміністрації. Розслідування всіх справ завер­шене не було. Поширення унії на Київщині ускладнювалось тим, що восени 1620 року київське пра­вославне духовенство відновило православну ієрархію і Київ став фактичною столицею відновленої православної митрополії.

Митрополит Йосиф Рутський мав намір заснувати в Києві Ва­силіанський монастир зі школою, який став би основним осередком поширення унії. Влітку 1622 р. було сформовано Василіанську мі­сію, яка мала заснувати монастир при Софійському кафедральному соборі. Місію забезпечили церков­ним начинням, провізією на рік та грішми на будівництво вищезгада­ного монастиря. Василіани прибу­ли в Київ, очевидно, що в серпні. 21 вересня цього ж року, на Різдво Пресвятої Богородиці, вони всти­гли відслужити лише Утреню і коли відправляли Божественну Літургію, до храму ввірвалися козаки разом з натовпом православних вірних. Ченців схопили та ув’язнили, а все монастирське майно і церковне на­чиння було розграбовано.

Через деякий час, василіан, че­рез особисте втручання короля Си­гізмунда ІІІ за посередництвом ки­ївського римо-католицького єпис- копа, за старанням уніятського митрополита а також можливо і за участю київського православно­го митрополита, було звільнено. Але повернутися до Києва вони вже не змогли. Як бачимо, завдя­ки старанням митрополита Йосифа Вельямина Рутського і було засно­вано Василіанський монастир при кафедральному Софійському собо­рі в Києві.

На початку 1625 р. було вбито київського уніятського священика, настоятеля церкви Св. Василія – о. Івана Юзефовича. Після 1625 року в уніятських церквах Верхнього Києва Богослужіння фактично при­пинились; церкви стояли порожні та напівзруйновані, залишились без настоятелів. Єдиним уніят­ським храмом, що постійно діяв у Києві, був монастир Св. Михайла у Видубичах. Намісником уніятсько­го митрополита у цей час в Києві був Мартин Корсак. Останню візи­тацію до Києва митрополит Йосиф Рутський провів у грудні 1629–січні 1630 рр. Багато міщан до митропо­лита ставились досить прихильно.

На початку 1630-х років змін зазнала суспільно-релігійна ситуа­ція в Речі Посполитій загалом, що і мало безпосередній вплив на зміну становища Унійної Церкви в Києві. У 1631 р. помер король Сигізмунд ІІІ, а його наступник – Владислав ІV під тиском православної коалі­ції видав 1 листопада 1632 року листа про визнання в Речі Поспо­литій православної ієрархії. Отже, вперше після 1596 р., відбулось юридичне визнання в державі Пра­вославної Церкви. Православна ієрархія вимагала від польського уряду передання під її повний кон­троль митрополичих маєтностей та єпархії, де віряни були переважно православними. Король Владислав IV на це погодився і дав згоду на вилучення з-під влади уніятсько­го митрополита Йосифа Рутського Софійського собору в Києві з усіма маєтностями. Протести уніятських владик і Папи Римського Урбана VIII не дали результатів.

12 липня 1633 р. православні під проводом митрополита Петра Могили зайняли собор Св. Софії. Наступного дня під тиском митро­полита, своє помешкання у Со­фійській слободі змушена була залишити родина митрополичого намісника Мартина Корсака. А вже 17 липня церкви Св. Миколи Деся­тинного, Св. Симеона та Св. Васи­лія також передано православним. Отже, з липня 1633 року єдиним осередком уніятів залишався мо­настир Св. Михайла у Видубичах під Києвом, але ненадовго, оскіль­ки королем було затверджено рі­шення про обмін цієї обителі на Гроденський православний монас­тир, що і було втілено в життя до березня 1635 року.

Зрозумілим є те, що кафе­дральний собор Софії Київської за­ймав важливе місце в житті Уній­ної Церкви. У першій третині 17 ст. було здійснено низку заходів спрямованих на відбудову зруйно­ваного у попередні століття храму. З ініціативи митрополита Йосифа Рутського, масштабні відновлюва­ні роботи розпочалися у 1629 році і з перервами тривали до 1633 р. Саме тоді кафедральний собор Св. Софії був значно відбудований уні­ятами. Завдяки цьому Богослужін­ня в соборі могли відбуватись по­стійно.

Як бачимо, найважчий період поширення унії в Києві припадає на 1618–1636 роки. Саме в цей час київська православна опозиція вирішила будь-яким способом лік­відувати унію в місті, застосовуючи навіть фізичну розправу над пред­ставниками уніятського духовен­ства та вірними. Активну участь в боротьбі проти уніятів займали і запорозькі козаки. Ще однією при­чиною такого розвитку подій була слабкість королівської влади на Київщині. Вище перелічені обста­вини призвели до занепаду унії в Києві.

Унійна Церква на Київщині

Стосовно існування Унійної Церкви на території Київського во­єводства, то варто звернути увагу на те, що Унійна Церква тут мала обмежене поширення, а змогла утвердилась у митрополичих ма­єтках, де були церкви. В митропо­личих володіннях діяли менші мо­настирі, але всі вони були спусто­шені та зруйновані. На Гнилецьких грунтах був повністю зруйнований Пречистенський монастир, а в За­рубській обителі в 1607 році жив тільки один чернець.

Є підстави припускати, що в кінці 16 – на початку 17 ст. унія поширювалась на частину пара­фій Київського Полісся (північ Ки­ївського воєводства). Зокрема, є згадки про існування в Овручі як уніятської, так і православної ду­ховної влади. Також Заручайський монастир в Овручі певний період часу належав уніятам. Поширення унії могло відбуватися і в окремих приватновласницьких маєтках (зо­крема, Мгарський монастир у посі­лостях князя Яреми Вишневецько­го на Лівобережжі).

У Київському воєводстві ма­єтності Унійної Церкви становили переважно митрополичі землі та володіння монастиря Св. Михайла у Видубичах під Києвом. Більшість митрополичих поселень були ма­лолюдними. Унійна Церква на Ки­ївщині наприкінці 16 – в першій третині 17 ст. перебувала у доволі скрутному економічному станови­щі. Митрополичі маєтки були част­ково привласнені різними особами, спустошені сусідами, численними переходами військ, козацькими за­гонами. Такі обставини унеможли­влювали відбудову церков у Верх­ньому місті, а також Софійського кафедрального собору уніятським митрополитом. Унійна Церква на Київщині була поширена локально. Найбільшим центром був Київ з митрополичою кафедрою та монастирем Св. Ми­хайла у Видубичах. Поза Києвом існували маленькі уніятські осе­редки в митрополичих маєтностях, королівщинах та деяких приватних посілостях.

Поширення унії на Київщині відбувалось за доволі несприятли­вих обставин як громадсько-полі­тичного, так і релігійного характе­ру. До прикладу, напередодні під­писання Берестейської унії від ідеї з’єднання відмовився київський воєвода, князь Костянтин Остроз­ький, а також архимандрит Киє­во-Печерського монастиря о. Ни- кифор Тур. Така їхня позиція мог­ла мати вплив на релігійний вибір киян.

Також у Києві доволі слабкою була королівська влада, перш за все через те, що виконавча влада в державі загалом була слабкою. По-друге, Київ знаходився на від­далі від головних центрів громад­сько-політичного життя країни, а також через те, що на сході кра­їни панувала козацька вольниця. Таким чином, православна опози­ція, долучивши до релігійного кон­флікту козаків, отримала можли­вість тиснути на місцеву уніятську адміністрацію та чинити відкриті спроби індивідуального терору. Ще однією вагомою перешкодою був тяжкий економічний стан уні­ятської митрополії.