Зміни в Католицькій Церкві після Другого Ватиканського Собору

Герб Ватикану

Герб Ватикану

Від редакції: В 1985 році в Італії була опублікована праця професора Романа Амеріо під назвою "Iota Unum" ("Ані йоти"). - Дослідження змін у Католицькій Церкві XX ст.". Ця праця, що яскраво ви­світлює зміни, які відбулися в період перед і після ІІ Ватиканського Собору, налічує понад 780 сторінок. Сьогодні, коли від часу виходу цієї книги минуло майже 30 років, мало буде трьох подібних томів, аби описати те, якого рівня сягнула деструкція Церкви від початку ери aggiornamento (аджорнаменто (італ. aggiornamento - оновлення) - термін, що означає пристосовування до актуальних умов; у Католицькій Церкві став широко використовуватися за часів понтифікату Папи Йоана XXIII. - Українська Католицька Енциклопедія). Редакція не має ілюзій, що на кільканадцяти сторінках їй вдасться розглянути всі нововведення, які запровадили і запроваджують модерністи; проте має надію донести до читачів розуміння того, що вживання тут і всюди визначення "Пособорова Церква" - в опозиції до Католицької Церкви - набирає все глибшого й зловіснішого сенсу.

1. Віра і моральність

Віра

Традиційна наука: Класична теологія через поняття віри розуміє надприродну чесноту, "яка під на­тхненням і за допомогою ласки вчи­няє, що ми приймаємо за правду все те, що об'явив Бог і що Він через свою Церкву подає нам до віруван­ня" (кардинал Гаспаррі, "Католиць­кий катехизм").

Модерна наука: "Нова тео­логія" звела віру до рівня емоцій - вона у такому сприйнятті є всього лиш "релігійним почуттям, змістом якого є абсолют" (св. Пій Х, енци­кліка Pascendi). Така позиція є на­слідком сповідуваного модерністами агностицизму, який заперечує мож­ливість пізнання існування і рис Бога через видимі речі.

Природний і надприродний порядок

Традиційна наука: Класична теологія твердить, що природний порядок щодо людини охоплює її саму з усіма складовими її натури, метою, призначеною людині (при­родною) та засобами, завдяки яким людина може реалізувати цю мету. Природна мета закладає цілком ясне, хоч не пряме (пристосоване до людської натури) пізнання та лю­бов до Бога. Надприродний порядок є таким ладом створеної натури, в якому завдяки надприродним дарам вона прямує до остаточної мети. Ця остаточна мета абсолютно переви­щує природну. Метою людини в над­природному порядку є безпосереднє оглядання Бога і участь у Його щасті.

Модерна наука: Нова теологія цілком сплутує обидва ці порядки. Як пише о. де Любак: "Природне прагнення до надприродності по­ходить з неустанної дії в нас Бога, який створює нашу натуру так само, як ласка є постійною дією Бога, який творить у нас моральний лад. Оби­два порядки - природи і ласки - міс­тять всі умови, необхідні для того, щоб ми могли осягнути надприродну мету.

Сотеріологія (наука про спасіння)

Традиційна наука: Класична теологія пояснює, що людина, ство­рена на образ і подобу Бога, через первородний гріх втратила первісну справедливість і святість, тож не­здатна самостійно піднятися зі свого упадку. Проте Бог у своєму безмеж­ному милосерді послав людському роду Спасителя, який, прийнявши добровільно муки і смерть на хресті, винагородив Божій справедливості, зневаженій гріхами людей, і виєднав їм ласки потрібні для спасіння.

Модерна наука: "Нова тео­логія" стверджує, що людський рід ніколи не втрачав своєї високої гід­ності, яка випливає з того, що вона, людина, створена на образ і подо­бу Божу. Христос, який через акт Воплочення злучився "в певний спосіб" з кожною людиною, через свою смерть не сплатив Отцеві бор­гу грішного людства, а лише вповні "об'явив людину їй самій", нагадав­ши їй про любов Божу і велику гід­ність, розуміння якої вона втратила.

Пекло

Традиційна наука: "А душі тих, які помирають у скоєному смер­тельному гріху або в самому первородному гріху, одразу ж опиняються в пеклі, де їх чекають не однакові кари" (Флорентійський Собор, Де­крет для Греків).

Модерна наука: "Що стосуєть­ся дітей, які померли без хрещення (...), то велике милосердя Бога, який прагне, аби всі люди спаслися, і лю­бов Ісуса до дітей, яка веліла Йому сказати "Дозвольте дітям приходити до Мене" (Мк. 10, 14), дає нам на­дію, що існує якийсь шлях спасіння для дітей, що померли без хрещен­ня" (ККК - Кодекс Канонічного Пра­ва, § 1261).

Маріологія

Традиційна наука: "Можна з усією певністю і точністю стверджу­вати що, за Божим розпорядженням, нічого з цього величезного скарбу ласк Христа ми не можемо отримати без посередництва Марії" (Лев XIII, енцикліка Octobri mense).

"Вона разом з Христом відкупила людський рід; тому цілком слушно, що кожна ласка, яку ми отримуємо зі скарбниці Об'явлення, подається нам через руки цієї Страждальної Ді­виці" (Венедикт XV, енцикліка Inter sodalicia).

Модерна наука: "Як Конгре­гація Науки Віри, ми відповідаємо у цій справі, що інші титули Марії кра­ще виражають Її роль, у той час як формула "Співвідкупителька" дуже розходиться з мовою Біблії і Отців Церкви, через що виникають непо­розуміння" (Кардинал Й. Ратцінгер, "Бог і світ", с. 281).

Поняття гріха

Традиційна наука: "Скоєний Гріх - це свідоме і добровільне по­рушення закону Божого" (кардинал Гаспаррі, "Католицький катехизм")

Модерна наука: "Гріх є злочи­ном проти розуму, правди, правоти сумління; (...) Він ранить людську натуру і спрямований проти люд­ської солідарності. (...) Гріх є (також. - Прим. Ред.) образою Бога (...)" (ККК, §§ 1849, 1850).

Філософія perennis(вічна)

Традиційна наука: Філософію perennis (вічна), яка осягнула сво­єї вершини у "Суммі теології" св. Томи з Аквіну, "Вчительський Уряд Церкви у світлі Божого об'явлення перевірив, прийняв і визнав". Таким чином, особливістю цієї філософії є те, що вона щиро й правдиво трима­ється і захищає об'єктивну силу пізнання людського розуму, непохитно приймає метафізичні засади, врешті визнає можливість осягнення точної і незмінної правди" (Пій XVI, енци­кліка Humani generis). Тим самим Церква засуджує тих, які вважають, що "кожна філософія і кожна дум­ка може гармонійно співіснувати з католицькою вірою" (там само), а особливо таврує системи "ідеалізму, екзистенціалізму і матеріалізму".

Модерна наука: Модернізм ви­магає "визнання природної важли­вості всіх культур, відмовляючись від штучної вищості західної куль­турної моделі, а також відокрем­люючи культурні аспекти від слова віри" ("L'Osservatore Romano", 25 ХІ 1998). Він релятивізує важливість томістичної філософії, яка нібито міс­тить "багато понять, значення яких нерідко є недосконалим", і запро­шує до "поглиблення стосунків між мовою слів і правдою" (Йоан Павло ІІ, енцикліка Fides et ratio), мовби цієї мови, що висловлює правду, досі не існувало.

Святе Письмо

Традиційна наука: Класична теологія засуджує переклади й по­ширення некатолицьких перекла­дів Святого Письма, оскільки "вони здійснені всупереч святим правилам Церкви й часто тлумачаться викрив­лено (...). Їх роздають безкоштовно для того, аби кожен відкидав боже­ственну Традицію, доктрину Отців і авторитет Католицької Церкви, а ро­зумів Божі слова на власний розсуд, змінив сенс і таким чином опинився у найбільшій облуді" (Пій ІХ, енци­кліка Qui pluribus). Понтифіки за­суджували біблійні товариства і без вагань називали їх "перфідними", тобто віроломними (Пій ІХ).

Модерна наука: Модерністи вихваляють "старання" United Bible Societies (Об'єднання Біблійних Товариств) у розповсюдженні знань Святого Письма, називаючи це важ­ливою співпрацею в "реалізації" завдання екуменізму (Йоан Павло ІІ, 15 V 1992). - Вони зараховують ці починання до елементів "нової євангелізації людства", а пропаган­дистів вважають "вірними й покір­ними провісниками Слова Божого" (там само).

Сексуальне виховання

Традиційна наука: Класична наука Церкви засуджує публічне сексуальне виховання, як прояв натуралізму. "Наука для всіх без різ­ниці, навіть публічна, а також лег­коважне ознайомлення" (Пій ХІ, енцикліка Divini illius Magistri) є фа­тальною у своїх наслідках помилкою. "У цій такій дуже делікатній матерії, якщо якесь індивідуальне повчання у відповідний час із боку тих, яких Бог призначив до виховання, давши їм ласку стану, обов'язково слід до­тримуватися великої обережності, якою так завжди відзначалося тра­диційне християнське виховання" (Пій ХІ, там само).

Модерна наука: ІІ Ватиканський Собор навчає, що в інституці­ях, які займаються вихованням, діти "мають отримати позитивне і мудре сексуальне виховання, відповід­но до свого віку" ("Декларація про християнське виховання", №1).

Релігійна свобода

Традиційна наука: Класична наука Церкви твердить, що не може існувати право релігійної свободи, "яка ставить на один рівень правду і облуду, віру і єресь, Церкву Ісуса Христа і будь-яку людську інститу­цію; створює сумну і згубну сепара­цію (відокремлення) між людським суспільством і Богом, його Творцем; веде до сумних наслідків (таких як індиферентність - байдужість) у ре­лігійних справах, а потім до атеїзму (Лев ХІІІ, послання Egiunto). Якщо держава толерує часом de facto фальшиву релігію, то, щоб уникнути більшого зла, ніколи, отже, "фаль­шиве віросповідання" не може отри­мати "права" або "визнання", або будь-якої підтримки (Лев ХІІІ, ен­цикліка Immortale Dei). "Релігійна свобода - це свобода, яка веде до вічної загибелі" (Пій ІХ, енцикліка Quanta cura).

Модерна наука: Модерністи ви­словлюють побажання "ідеологічної нейтральності" (Йоан Павло ІІ, 21 Х 1990), яка випливає з гідності люд­ської особи. Вони вимагають від дер­жави, щоб вона підтримувала "осно­воположні права свободи, які дають людині сенс життя: свободу думки, свободу сумління, свободу релігії, культурний і політичний плюралізм" (там само).

Декларація про релігійну свобо­ду є одним із найважливіших "до­сягнень" ІІ Ватиканського Собору: відтоді Церква бачить себе захисни­цею релігійної свободи і зобов'язує вірних, щоб вони "воістину діяли разом на користь підтримки гідності кожної людської особи, а також за­хищали права людини, а особливо - релігійну свободу" (Йоан Павло ІІ, 17 IV 1990).

Екуменізм

Традиційна наука: "Адже всі ми знаємо, що саме Йоан, "Апостол любові", який у своєму Євангелії відкрив таємницю Найсвятішого Ісусового Серця, а своїм учням звик прищеплювати нову заповідь "Лю­біть один одного", саме він заборо­нив суворо підтримувати стосунки з тими, які не визнавали віри Христа повністю і без ущербу (...). А оскіль­ки любов базується на фундаменті недоторканної і правдивої віри, тому й учні Христа мусять бути насампе­ред з'єднані узами єдності віри" (Пій ХІ, Mortalium animos).

"Римо-Католицька Церква по­стійно визнає і вірить, що не лише погани та жиди, але й єретики і схизматики не отримають вічного спасін­ня, а підуть у вічний вогонь, що при­готований дияволу і його ангелам". Таке велике значення має єдність Тіла Церкви, що тільки тим, хто пе­ребуває у цій єдності, помагають до спасіння Святі Тайни Церкви і тільки їм вислуговують вічну нагороду по­сти, милостині та інші побожні вчин­ки і практики християнського життя. "Ніхто не може бути спасенний, хоч би його милостині були великі, і хоч би він пролив кров за Христа, якщо не перебуватиме у лоні Католицької Церкви і в єдності з Нею" (Флорен­тійський Собор, "Декрет для якобинців").

Модерна наука: Що стосується людей, які, будучи охрещеними, но­сячи почесне ім'я християн, не визнають повноти віри або не зберіга­ють єдності спільноти під проводом наступника Петра, то Церква знає, що Вона з ними пов'язана з числен­них приводів, (...) і врешті ті, які ще не прийняли Євангелія, в різний спо­сіб підпорядковуються люду Божому (ІІ Ватиканський Собор, "Конститу­ція про Церкву"). "Саме ті Церкви і відлучені Спільноти, незважаючи на те, що, на наше переконання, мають деякі недоліки, не є зовсім позбавленими значення і важливості в та­ємниці спасіння. Адже дух Христа не забороняє послуговуватися ними як засобами спасіння, сила яких похо­дить із самої повноти ласки і правди, якими наділена Католицька Церква" (ІІ Ватиканський Собор, "Декрет про екуменізм").

Інквізиція

Традиційна наука: Класична наука Церкви підтримувала існуван­ня св. Інквізиції, яка була "трибуна­лом для охорони католицької віри, а отже важливим органом судової влади у Церкві" (Пій ХІІ, 9 Х 1946). Відмова Церкві у праві на таку інсти­туцію випливає з доктрини, яка "від­кидає надприродність і визнання за людською натурою влади, повного панування над життям і в наслідку вимагає повної незалежності люди­ни від будь-якого підпорядкування" (там само).

Модерна наука: Модерністи відкидають інституцію Інквізиції як таку що "належить до бурхливої епохи в історії Церкви" і "на яку християни мають дивитися зі щирим жалем" (Йоан Павло ІІ, 1 ХІ 1998), оскільки "позбавлення когось життя в ім'я Бога є зловживанням Божого імені і блюзнірством" (Йоан Павло ІІ, 11 І 1998).

Ставлення до жидів

Традиційна наука: Традиційне навчання Церкви щодо жидів стосу­валося так званої "таємниці Ізраї­лю", або відкинення вибраним наро­дом Месії - Ісуса Христа, якого Бог зіслав на землю з метою відкуплення усіх людських гріхів. У католицькій теології доведення жидами до смерті Ісуса Христа (боговбивство) поклало кінець Старому Завітові і спровадило на них численні земні кари, які були пророковані у Святому Письмі. Св. Мелітон у ІІ ст. писав: "Незважаючи на те, що Його смерть була проро­кована, проте їх вина була добровільною". Водночас із затуханням вибраності ця вибраність перейшла на християнську Церкву, яка заро­джувалася. У зв'язку з цим, метою Церкви було навернення жидів, щоб через факт прийняття хрещення і католицьких таїнств, через вклю­чення їх до Церкви вони змили вину, яка тяжіє на них за вбивство Ісуса Христа. Папська булла св. Пія V про­голошувала: "Жидівський народ, будучи спочатку хранителем слова Божого, будучи учасником небес­них таємниць і перевищуючи в ласці та гідності інші народи, упав зі своєї вивищеної позиції через свою невір­ність, бо в період свого розквіту не­вдячно і по-зрадливому прирік свого Спасителя на ганебну смерть (...)".

Модерна наука: Післясоборова наука Церкви цілком перегляну­ла дотеперішній теологічний статус жидів, яких від ІІ Ватиканського Со­бору називають "старшими братами у вірі". Декларація Собору Nost­ra aetate переглядає дотеперішню концепцію: "Незважаючи на те, що Церква є новим Божим Народом, не слід представляти жидів як відки­нутих чи проклятих Богом, нібито на підставі Святого Письма" (Nos­tra aetate, №4). Теологи-модерністи трактують колишню науку Церкви як обскурантизм (реакціонерство, мракобісся, відсталість), вважаючи її відповідальною за переслідування жидів. Водночас із новим поглядом на проблему відповідальності жидів за смерть Месії зазнав ревізії погляд, що стосується відкуплення колиш­нього вибраного народу. Нова ін­терпретація спирається на фрагмент документа Nostra aetate: "Адже не може Церква забути, про те, що за посередництвом цього народу, з яким Бог у своєму несказанному Милосерді вирішив укласти Старий Завіт, Вона отримала об'явлення Старого Завіту і живиться корінням доброї оливки, до якої були прищеп­лені галузки оливної дички народів. Бо Церква вірить, що Христос, наш Мир, через хрест поєднав жидів і на­роди, учинивши їх у Собі єдністю" (Nostra aetate, №4). Цей документ інтерпретують як такий, що лікві­дує будь-яку місійну діяльність, яку провадить Церква серед жидів. Спо­відників юдаїзму не слід навертати, стверджують модерісти.

Ставлення до масонів

Традиційна наука: Понад двох­сотлітню науку Пап особливо окрес­лював канон 2335 Кодексу Права Канонічного від 27 5 1917 р., який голосив: "Католики, які вступа­ють до масонської секти, з огляду на подібні до неї згромадження, які воюють із Церквою та з легальною цивільною владою, підпадають під екскомуніку Апостольської Столиці".

Модерна наука: Теоретично визнаючи правосильність осуду ма­сонства, післясоборова Церква зне­хтувала опозицією щодо масонських згромаджень, яких все частіше, по­чинаючи від 60-х років минулого сто­ліття, стали називати "відлученими братами-вільномулярами". Канон 1374 нового Кодексу Канонічного Права не вживає вже назви масон­ства: "Хто вступає до згромаджен­ня, яке діє будь-яким чином проти Церкви, має бути справедливо по­караний, а хто підтримує таке згро­мадження або ним керує, має бути покараний забороною". Це припис інтерпретують як такий, що скасовує церковні кари щодо осіб, приналежних до масонства. Багато ієрархів і сам Йоан Павло ІІ неодноразо­во підтверджували ці зміни, беручи участь у зустрічах із представника­ми масонів.

Секти

Традиційна наука: Поняття "секта" в історії Церкви вживало­ся як замінник грецького терміна "єресь". У Новому Завіті ці поняття неодноразово вживають св. Лука і св. Павло (див. Ді. 5, 17; 15, 5; 24, 5; 24, 14; 26, 5; 28, 22) для озна­чення групи, що противилася якійсь частині Об'явлення. Латинський тер­мін "секта" походить від дієслова "іти" або від "відтинати", "відділя­ти". Католицька Церква трактувала як секту кожну групу, що класифі­кувалася теологічно як єретична, кожну спільноту, яка відпала від Ка­толицької Церкви під доктринальним оглядом, як наприклад альбігенсів, різні відгалуження протестантизму, старокатоликів, маріавітів. З секта­ми боролися з огляду на їхню загро­зу для спасіння душі (ця загроза ви­пливала з доктрини, що відрізнялася або заперечувала науку Христа).

Модерна наука: Нинішнє тео­логічне розуміння поняття секти за­знало поступових змін. Французь­кий теолог Генрік Казель виходить із засади, що вжите в Діяннях Апос­толів поняття не має теперішнього "нашого сенсу "єресі"" (Г. Казель, "Що таке релігійна секта?"). На думку Jana Duchesne, етимологія слова "секта" вказує, "що не йдеть­ся про негативне окреслення групи, яка відділилася від більшої цілості, руйнуючи її єдність..." (Jan Duch­esne, "Церква сект?"). Нинішнє, модерністичне розуміння пов'язується з прийняттям екуменічного бачення. Визначення домініканського серед­овища вважає, що сектою ми на­зиваємо: "рух, який відкидає пев­ні християнські правди, прийняті всіма християнськими Церквами (католицькими, лютеранськими, англіканськими, реформаторськи­ми, православними тощо), незважа­ючи на віросповідання". Сектою називається кожна невелика релі­гійна група, яка не має глибинної історичної традиції. Наслідком цієї неточної засади є, наприклад, по­вага до маріавітів з боку модерністичної ієрархії, як до "християнсь­кого віровизнання", а разом з тим - трактування їх як небезпечної секти. З одного боку, з'являються видання, які поборюють "секту маріавітів", а з другого - Йоан Павло ІІ дозволяє відправу маріавітського набоженства у папській резиденції Castel Gandolfo. Модерністичне ро­зуміння поняття "секта" цілком ігно­рує теологічне тлумачення, турботу про спасіння на користь ліберально­го, соціологічного сприйняття, яке спирається на права людини. Секта в цьому розумінні - це група, яка з релігійних причин порушує осново­положні права людини, "тоталітарна група".

Хрестові походи

Традиційна наука: Класич­на теологія схвалювала й захища­ла хрестові походи, які відбувалися з метою захисту святих місць від профанації (осквернення), а також християн від загрози нападів з боку іновірців (св. Пій Х, 26 ХІІ 1910 р.).

Модерна наука: Модерністи за­раховують хрестові походи до "ста­рих гріхів", за які щиро шкодують (Йоан Павло ІІ, 28 VIII 1998 р.).

(Далі буде)

Переклад з польської:
"Zawsze Wierni", № 2 (51), Warszawa, 2003.