Ювілей слуги Божого Митрополита Андрея графа Шептицького

Митрополит УГКЦ Андрей Шептицький

Митрополит Андрей Шептицький

Господь бо не дивиться так, як чоловік:
чоловік дивиться на лице,
Господь же дивиться на серце (І Сам. 16, 7).

Дорогі браття і сестри! Пере­живаючи ювілейну 150-урічни­цю з дня народження слуги Божо­го Митрополита Андрея Шептиць­кого, можемо пристосувати слова, які промовляв Господь Бог у Ста­рому Завіті до пророка Самуїла, вибираючи Ізраїльському народо­ві царя, до Митрополита Андрея, вибираючи Його на Архієрея для українського народу. Обираю­чи Його, Бог не дивився на його зовнішність, авторитет, посади, які займав, або майно, яким воло­дів, а тільки на серце, що билося у його грудях, а воно було пере­повнене любов'ю до Бога, Церкви і народу. Тепер цю жертвенну лю­бов ми оцінюємо не так по словах, як - по ділах. Дерево бо пізна­ється по плодах, а людина по ді­лах. Митрополит був обраний не в прості часи: Перша світова війна, польська окупація, голодомор, Друга світова війна, російська і ні­мецька окупація. Бачив Владика у своєму видінні ці страшні події, які зближались до нашого народу. Чи за кару, чи як випробування, чи задля навернення, чи з любові до­пускає Господь Бог на нас ті трагічні події. У народі кажуть: якщо карає, то любить. Але драматичний розви­ток тих подій не міг передбачити Ми­трополит Андрей, бо перед Ним все це було ще укрито, і лише з часом Він почне розуміти той тяжкий стан, в якому опинився. І тому Бог уклав у Його серце, розум і душу всі ті мо­ральні, духовні й фізичні здібності, які були Йому так необхідні, щоб у такі тяжкі часи не впасти духом і ті­лом, а вистояти до кінця. Як бачимо, Бог в особі Митроплита не поки­дав народу, так як колись в особі Мойсея не покидав Ізраїля.

Тепер, дивлячись з висоти 150-ліття від дня Його народжен­ня, ми бачимо в духовному світлі, що дійсно треба було мати в собі Божого духа, щоб на такому роз­бурханому морі війни втримати кермо Церкви, але не тільки втри­мати, а ще й надати їй такого про­воду, який використовуватимуть усі ієрархи й вірні тих майбутніх поколінь, яким вона дістанеться після його відходу до вічності.

Перед тим, як подати біогра­фію життя й діяльності самого Ми­трополита, хочу у стислому варі­анті описати рід Шептицьких, в якому виховувався і завдяки яко­му Митрополитові передався та­кий неоціненний скарб віри, надії, мудрості й любові до своєї Церк­ви та народу. Саме з того роду, який пустив таке глибоке корін­ня в руській землі, протягом бага­тьох століть Господь Бог зроджу­вав таких великих духовних і світ­ських провідників, які й сьогодні є окрасою нашої Церкви й народу.

Щасливий той народ, якого Гос­подь Бог обдаровує шляхетними і побожними родами, з яких протя­гом століть виходять святі та світлі постаті, що своєю вірою відбивають наскоки чужинців, утверджують ідеали добра у своєму народі, скерову­ють його до Господа Бога... Ми зу­стрічаємо таких як у Старому, так і в Новому завіті. Наприклад, родовід Авраама, Ісаака, Якова, царя Дави­да в -Старому, Каролінгів у Ново­му Завіті. Не бракувало таких родів і на Русі. Завдячуючи їм, розвивалось релігійне і національне життя наро­ду. Одним із найбагатших родів (ба­гатих не на золото і срібло, а на ми­трополитів, єпископів, священиків, монахів і монахинь) є родовід графів Шептицьких. Серед усіх родів нашо­го народу жоден не прославився та­кою кількістю духовних і світських постатей, як рід Шептицьких. Саме це і є найбільшим багатством як для того роду, так і нашої Церкви. Укла­даючи молитву за духовні покли­кання, Митрополит Андрей просив, щоби Бог з Його родини зволив по­кликати священиків, апостолів, му­чеників, святих, напов-нивши їх ду­хом любові, як наповнив синів Васи­лія, духом сповідництва, яким від­значалися сини Венедикта, духом убогості, визнавцем якого був улю­блений Франциск, духом покори і послуху, яким служили сини Ігнатія, духом милосердя, зразком якого був св. Вінкентій.

Рід Шептицьких бере свій поча­ток з ХІІ ст. і походить з невелич­кого села Шептичі, перемишлян­ської землі (нині Самбірський район, Львівська область). Цей рід упро­довж тривалого часу повністю на­лежав до найдревнішої гілки Київ­ської Русі. Не беручи до уваги важ­ливі посади членів цього роду в ци­вільному житті, придивімося до тих духовних мужів, які займали найви­щі щаблі влади в нашій УГКЦ. Найви­значніші із них були: Варлаам, єпис­коп львівській (1710-1715), Атана­зій, який змінив його того ж 1715року і став митрополитом (1729) і обіймав цей престол до своєї смерті (1746), Лев, двоюрідний брат Атана­зія, львівський єпископ від 1749 р., а в 1778-1779 рр. -також київський митрополит. Атаназій - сучасник Лева, перемиський єпископ у пері­од з 1762 до 1779 р. Атаназій і Лев Шептицькі стали фундаторами ни­нішнього архикатедрального собору св. Юра у Львові, будівництво якого було розпочате 1744 р., а завершене у 1762 р. Багато членів з роду Шеп­тицьких ставали свого часу монаха­ми і монахинями різних чинів, а осо­бливо василіанами, деякі з них ста­вали навіть архимандритами, напри­клад, Варлаам, архимандрит монас­тиря в Уневі та Никифор у Лаврові.

У другій половині XVIII ст. ми­трополит Атаназій Шептицький при­дбав село Прилбичі, яке з часом стало головною резиденцією роди­ни Шептицьких. У 1741р. Атаназій Шептицький за свої кошти збуду­вав у селі одноверху церкву Собор Пресвятої Богородиці. Сьогодні село Прилбичі є відпустовим місцем для прочан, які приїжджають сюди з різ­них куточків країни, щоб оглянути село Митрополита й помолитися біля родинної каплиці-усипальниці гра­фів Шептицьких, яку, за заповітом Петра Шептицького, дідуся митро­полита, побудував його син - Іван Шептицький.

1жовтня 1861р. після вінчан­ня у Львові граф Іван Шептицький та Софія Фредро-Шептицька наза­вжди оселилися у родинному маєт­ку в Прилбичах. Тут у них народило­ся семеро синів. Оскільки старий дім Шептицьких став затісним для вели­кої родини, то поряд із ним з ініціати­ви Софії було збудовано новий дво­поверховий будинок, який освятили 8 грудня 1872 року. На пам'ятному образочку для дітей графиня Со­фія написала такі слова: "Хай діти ціле життя пам'ятають, що одино­кою молитвою матері в тім дні було, щоб цей дім, щойно з таким великим трудом поставлений, запався радше і зник зараз, ніж щоб колись пере­ховував у собі образу Бога -радше смерть як гріх, мої найдорожчі діти. Бог з вами".

Батько Іван граф Шептицький (1836-1912) опікувався переважно своїми маєтками у Прилбичах, Брух­налі (с.Терновиця), Дев'ятниках, Ко­логурах. Він обіймав посаду повіто­вого маршалка Яворівщини і був де­путатом до австрійського парламен­ту та галицьким сенатором. Окрім щоденних занять, граф Іван зби­рав матеріали про свій давній рід. У сімейному архіві зберігались пер­гаменти XVI ст., руські літописи, портрети галицьких митрополитів і єпископів, рукописи. Бібліотека, яку започаткував граф Шептицький і продовжував комплектувати його син Лев, який проживав у Прилби­чах (був розстріляний НКВД разом з дружиною), налічувала понад 6000томів. Про свій родовід Іван Шеп­тицький часто розповідав своїм си­нам. В одному з листів Митрополит писав: "З родинної традиції я мав усе велике замилування до нашої давньої культури, а від батька на­вчився її любити і цінити. Але силь­нішою в моїй душі була любов -оди­нокою у своїм роді -до Святої Унії, того єдиного, так мало понятого, а так безконечно мудрого -безконеч­но глибокого діла Христового".

Мати Софія Фредро-Шептицька (1837-1904), дочка відомого поль­ського письменника Олександра Фредро, була надзвичайно обдаро­ваною, високоосвіченою та багатою на духовні дари жінкою. Можна ска­зати, що всією своєю поставою вона уособлювала правдивий ідеал хрис­тиянського материнства. Від сво­го батька успадкувала літературний талант, завдяки якому ми сьогодні посідаємо більш-менш всеохоплю­ючу документальну інформацію про дитинство, юнацькі роки та покли­кання свого сина у творі "Молодість і покликання отця Романа". Займа­лася вона художнім мистецтвом, на­малювала багато образів, портретів галицьких митрополитів і єпископів; вільно розмовляла польською, укра­їнською, французькою, англійською, німецькою мовами. У сімейному жит­ті основну увагу приділяла вихован­ню дітей, в яких вкладала все своє серце й душу, даючи гарний при­клад ідеальної християнської матері. "Як левиця, боронила ти своїх си­нів перед кожним моральним злом, -писав до своєї матері блаженний Климентій, -боронила в їх житті права Ісуса Христа, хоч би це мало бути злучене з утратою їхньої любо­ві. Боронила ти перед злом, повто­рюючи кожному з нас заодно, що во­ліла б ти бачити нас неживими, ніж знати, що ми вбили наші душі тяж­ким гріхом".

Ось у такому роді та в тако­му шляхетному християнському по­дружжі 29 липня 1865р. у с. Прил­бичі народився на цей світ Роман-Марія-Олександр, в майбутньому слуга Божий Митрополит Андрей граф Шептицький. Чекаючи на на­родження третьої дитини, бать­ки митрополита мали дивне і не­звичайне передчуття. "Якщо мати­му кількох синів, -промовляв бать­ко, -то хотів би, щоб один із них став уніатським священиком. Я хо­тів би, щоб він міг стати єпископом і реформувати руське духовенство". "А я, -відповіла мати, -на відміну від тебе, бажала б, щоби він ще пе­ред тим, як стане священиком, нео­дмінно вступив до монастиря, щоби в його бажанні єпископства не було й тіні людського егоїзму та жадоби слави". Ці бажання батька і матері, як бачимо, в майбутньому повністю здійснилися.

Описуючи біографію життя й ді­яльності Митрополита Андрея, хочу, насамперед, звернути увагу читачів не на хронологічну чи зовнішню сто­рону його біографії, а саме: роки, церковні посади, які займав, чи всю його харитативну діяльність, яку проводив (будівництво семінарій, церков, сиротинців, музеїв, шпита­лів, його меценацтво), про ті речі ба­гато говорять на телебаченні, у пре­сі, під час конференцій та інших за­ходів. Це добре і важливо, але не це найголовніше і найсуттєвіше в ді­яльності Митрополита. Це другоряд­не. Мені хотілось би звернути увагу на те, що є фундаментальним у Його діяльності, а саме, на Божому сло­ві, яке проповідував, на вченні Като­лицької Церкви , на основі якої роз­будовував особисте і суспільне, ре­лігійне і національне життя народу, на слові, яким потішав, розраджу­вав, захищав, піднімав на дусі на­род у непрості часи, які визначило Йому Боже Провидіння. Бо навіщо ж тоді всі ті будівлі, які залишив піс­ля себе Митрополит, якщо в наших церквах і семінаріях не буде духа віри, здорової і правдивої науки, на­віщо тоді шпиталі, сиротинці, якщо в них не буде духу любові й мило­сердя, жертвенності, навіщо ті фігу­ри й пам'ятники, якщо біля них не буде кому молитися. А для Митро­полита саме оце, внутрішнє, духо­вне й моральне добро Церкви і дер­жави було головним, а його матері­альне становище було чимось дру­горядним. У чому ще полягало те ду­ховне й моральне добро для Митро­полита? А воно полягало у вірі, лю­бові, єдності, святих тайнах, набо­женствах до Серця Христового і Ма­рії, Св. Вервиці і т. д. про що ми і будемо писати. Бо так багато гово­римо, що Він побудував, а так мало звертаємо уваги на те, чого Він на­вчав, до чого заохочував, перед чим застерігав і чого наказував дотриму­ватися. Хоча в останні роки і вийшло багато духовної, літературної спад­щини Митрополита на різні релігійні й національні теми, але ще не виро­билась у суспільстві, серед духовен­ства загальна думка про Його тво­ри на ту чи іншу тему із Пастирських Послань. Ми, так би мовити, ще не у всьому є однодумцями з Митрополи­том і причиною є те, що нам бракує поглиблених студій Його творів.

Маючи 9 років, хлопець вперше сказав матері про своє бажання ста­ти священиком, а в 11років приймає Перше Святе Причастя (на той час була ще заборона приймати Святе Причастя в 7-річному віці). У 1883 р. після закінчення навчання, будучи дорослим, юнак вдруге виявляє своє бажання стати священиком, але вже уніатським. Від того часу починаєть­ся велика боротьба за священиче покликання. Бачимо, як батько різ­ними способами: університетськи­ми студіями, військовою службою, участю в різних світських розвагах -хотів перешкодити цьому покликан­ню. Але, переконавшись в силі цьо­го покликання, визнав, що якби на­віть і цілий світ поклали б сину (тоді ще Роману) до ніг, то Він все одно почував би себе, як пташка у кліт­ці. Коли граф Іван думав, що втра­тив і третього сина, даючи дозвіл на монастир (бо перед тим у 2-річному віці помер син Степан і в 17-річному віці -Юрій), то Роман сказав йому, що в монахові батько знайде кращо­го сина, який щодня буде за нього молитися.

24 березня 1888 р. на аудієнції Папа Лев XIII, звертаючись до ньо­го, щирим тихим голосом промовив: "Звідси від мого серця нехай зійде на вас особисто і для вашого покли­кання моє спеціальне благословен­ня". Із тим Папським благословен­ням у день Пресвятої Тройці Роман Шептицький 24 березня 1888 р. у 24 роки переступає поріг Добромиль­ського монастиря.

3 вересня 1892 р єп. Юліан Пе­леш висвятив диякона Романа на священика. Через 8 днів о. Андрей відслужив свою першу приміційну Службу Божу в рідному селі Прилби­чі. Яка це для мене була ласка від Бога і Митрополита, що саме мені довелося у 120-річницю цієї примі­ційної Служби Божої у Прилбичах відправити свою першу приміцій­ну Службу Божу. Думаю, що в той день ми молились разом і молимося по сьогоднішній день за кращу долю Церкви і народу.

19 травня 1897 р. разом із о. Платонідом Філясом розпочали ви­давництво релігійного часопису "Мі­сіонар", який присвячений Серцю Христовому й Апостольству молитви.

17 вересня 1899 р. у 34-літ­ньому віці отця Андрея було вве­дено в єпископський сан, Він став третім єпископом Станіславова. Від того часу єпископ Андрей розпочи­нає свою не тільки душпастирську, канонічну, але й літературну діяль­ність. Там беруть початок усі Його пастирські твори, листи, послання, документи, повчання, які Він зали­шив, саме це і є найбільшим скарбом для Церкви і народу.

Коли 17 грудня 1900р. Кир Ан­дрей сів на митрополичому престолі, то львівська єпархія нараховувала 1247 церков, 28 каплиць, 932 свя­щеника і 1 081327 вірних, семіна­рію, яка налічувала біля 100питом­ців, а також чоловічі й жіночі монас­тирі. У самому Львові кількість насе­лення у 1924 р. приблизно була та­кою: 250тис. мешканців, із них 120тис. поляків, 99 600жидів і тільки 45тис. українців. Можемо собі тіль­ки уявити, в яких нерівних умовах доводилось працювати Митрополи­ту, про що він неодноразово гово­рив своїй матері: "Я знаю, що поля­ки мене вважатимуть українцем, а українці поляком, та дарма, Бог кли­че, треба йти". І направду, коли Він тільки посів престол, то поляки вва­жали його майже своїм Митрополи­том, а українці з якоюсь обережніс­тю, навіть недовірою ставились до Нього. Та коли Митрополит у хра­мі Святого Юра у Львові в день ін­тронізації сказав, що Він дійсно всім серцем бажає бути українським Ми­трополитом і докладатиме всіх зу­силь, щоби так сталося, що Він з діда-прадіда русин і полюбив свою Церкву всім серцем, що для неї хоче працювати, тоді думки українців по­мінялись кардинально. Тим прикла­дом працьовитості нам треба не тіль­ки захоплюватися, але й наслідува­ти в особистому, родинному й сус­пільному житті, якщо хочемо в ни­нішніх часах і умовах зберегти, роз­винути і передати наступним поко­лінням нашу Церкву, як це зробив Митрополит Андрей.

1906 р. Кир Андрей організо­вує паломництво до Святої зем­лі, яке об'єднувало понад 500осіб як духовного, так і світського ста­ну. Як батько й учитель свого наро­ду, в тих тяжких часах і умовах дбав не тільки про тих, які були в Укра­їні, але й про тих, які знаходилися поза її межами. У своїх пастирських візитаціях до США (1910р.), Кана­ди (1910р.), Бразилії (1922 р.), Ар­гентини (1922 р.), Митрополит ро­бив усе можливе, аби не залишити вірних без духовної опіки. Висвячу­ючи єпископів, священиків, вихову­ючи сестер-монахинь дбав насампе­ред про духовні потреби народу. За­хищаючи його права, свободу, осо­бливо застерігав перед фальшивою наукою протестантів і псевдопрово­каторів, заохочуючи їх, щоб твердо трималися своєї святої католицької віри. Щоб та віра не погасла не тіль­ки в діаспорі, але й в середині наро­ду, Митрополит пише три Пастирські Послання "Правдива віра", "Прав­ди віри" та "Наша віра", в яких вка­зує на найважливіші правди като­лицької віри, навчає, що лише Като­лицька Церква її посідає і поза нею нема спасіння, що віра є одиноким провідником до Неба і треба трима­тися її так міцно, щоб при потребі заради неї і кров свою пролити, як це робили мученики протягом бага­тьох століть. Так як Небо є наповне­не чеснотою любові, так земля має бути наповнена чеснотою віри. Не­дарма Христос казав: "Коли вдруге прийду на ту землю, чи знайду я там віру?" Запитаймо і ми себе, чи маємо в наших серцях ту віру, якої від нас вимагатиме Христос, і ту віру, яку нам передав Митрополит Андрей. Чи, може, ми її втратили? Якщо так, то повернімося до неї, а все інше, що нам нав'язують, відкидаймо, бо воно не спасе, а погубить ще за жит­тя. Пам'ятаймо, що віра -це не річ, якою можемо торгувати, продавати або міняти, це -Божий дар, духовні очі, ласка, яка вказує нам дорогу до Небесного Царства. Папа Урбан VIII у свій час сказав такі слова: "Через вас, дорогі русини, очікую навер­нення Сходу до світла віри". І Ми­трополит вірив у навернення Вели­кої України й Росії в лоно Католиць­кої Церкви, призначуючи блажен­ного Климентія екзархом для Росії, останки якого і по сьогоднішній день спочивають на цій землі. Все своє життя Митрополит присвятив єдності у вірі, єдності в Церкві.

Цілющими джерелами, з яких народ має черпати всю свою силу, всі ласки й щедроти, Боже благосло­вення - це Святі Тайни, про які так багато писав Митрополит Андрей. Одна з них, до якої він найбіль­ше заохочує, бо походить вона від Бога й веде до Нього -це Пресвя­та Тайна Євхаристії. З батьківською любов'ю Він заохочує до якнайчасті­шого приймання Святого Причастя. З яким милосердям і строгістю засте­рігає тих, які не сповідаються й не приймають Святого Причастя у Пас­хальний час, тих, які по-святотацьки його приймають. Таке Причастя Ми­трополит порівнює з гріхом чолові­ковбивства. Пригадує слова апосто­ла Павла: "Чому між нами так багато хворих, нещасних, сварок і так ба­гато помирає, а тому, що недостой­но приймаємо Тіло і Кров Господню. А той, хто недостойно і в гріхах при­ймає Тіло і Кров Господню, той суд і смерть собі їсть і п'є". Митрополит добре розумів, що якщо народ не буде їсти того Божого Тіла і не пити­ме Божої Крові, то він ніколи не пе­реможе в собі всі ті релігійні та полі­тичні роздори і не воскресне з Хрис­том до нового й кращого життя тут на землі, а колись й у вічності. "Пре­свята Євхаристія, -писав Митропо­лит, -який це безконечний дар, яке це безконечне добро, яке це щастя -знати, що хто їсть з того Хліба і хто п'є з цієї Чаші, воскресне з Христом до нового вічного життя". І тому Він заохочує духовенство до виставлен­ня Святих Тайн у монстранції, осо­бливо після празничних Служб Бо­жих, обходу навколо церкви, села чи міста із Святими Тайнами, суплі­кацій, адорацій, благодарення.

Дбаючи про єдність і любов того народу, Він знав, що всі ті ві­йни, вбивства, голодомори, терори, переслідування походять від бра­ку любові до Бога і ближнього, тому він шукає тієї любові в Божествен­ному Серці Христовому. У тому Сер­ці Митрополит Андрей бачив не тіль­ки любов і всі ті безконечні скарби мудрості та благодаті, а спасіння й порятунок свого народу. Укладаючи молитву на честь Серця Христово­го, Митрополит у тій покірній, повній любові й милосердя молитві, посвя­чує в 1940р. єпархію і народ Боже­ственному Серцю Христовому. У тій посвяті Він просить милосердя і про­щення гріхів, захисту перед ворога­ми, світла віри, численного доброго й ревного духовенства, просить за молодь і родини, а також дочасного добра українській нації, щоб ця на­ція, живучи мирно й щасливо за до­помогою Божественного Серця, мо­гла одержати вічну небесну славу. Набоженство до Серця Христового саме за часів Митрополита набирає маштабних розмірів і духовних обер­тів у нашій Церкві. Відбуваються ма­сові інтронізації родин Серцю Хрис­товому. Не було, мабуть, такої пара­фії, де б не існувало гуртків, ревни­телів Апостольства молитви. Отцем Ізидором Дольницьким був укладе­ний Молебень до Серця Христово­го, відбувалося будівництво церков і каплиць на честь Серця Христово­го. Не було такої хати, на стіні якої б не висіли образи Серця Христово­го й Серця Марії. Митрополит, звер­таючись до тих духовних і світських осіб, які ставились з упередженням до цього набоженства, вважаючи це латинським обрядом, писав: "Ста­лося річчю ясною, що культ Христо­вої любови і Христового милосердя представлений під символом люд­ського прободеного Серця Богочо­ловіка, ніяким способом не можна уважати за виключний привілей ла­тинського обряду. Це почитання на­лежить до тих сторін об'явленої Бо­гом релігії, що стоять понад усякі лі­тургічні форми, понад усякі обряди -належать до всіх обрядів, не є мо­нополією жодного цілком так само, як Богом об'явлена правда, як все­ленська віра, християнська мо­ральність, почитання Бога, Пречи­стої Діви і Святих". Стоячи в оборо­ні цього набоженства, Митрополит пише послання про Серце Христове, в якому обстоює вселенськість по­читання Найсвятішого Серця Хрис­тового, бо воно, за Його слова­ми, "стягає обильне благословен­ня Боже", сприяє зростові та скрі­пленню християнського духа в на­шому народі, збуджує правдиву по­божність і прив'язання до Церкви та утверджує католицький дух".

Ми не можемо сумніватись у ве­ликій любові, яка проявляється в Його молитвах і ділах до Пречистої Діви Марії, особливо Непорочно За­чатої, якій у 1944 р. посвячує Архи­єпархіальний Собор. На цьому Собо­рі Він заохочує духовенство до уро­чистої посвяти цілої Архиєпархії, своїх парафій, родин материнському Серцю Марії, щоб у такий спосіб ви­просити миру та закінчення війни в народі. З самого дитинства Він мав прищеплену любов до Святої Вер­виці. "Коли навчився писати, -опи­сує Його мати, -я скрізь знаходи­ла клаптики паперу з уривками мо­литов і тим чи іншим дитячим пояс­ненням таїнств Великої Вервиці". Для матері завжди буде таємницею, звідки та від кого її син отримав пер­шу Вервицю, що на ній він, за сво­їм звичаєм, так дуже часто молився, молився настільки часто, що мож­на його було бачити за цим заннят­тям навіть під час його кінних прогу­лянок. З цією ж Вервицею, яка об­вивала зап'ястя Його дитячих ру­чок, він не раз і засинав у вечірній час. Коли підріс четвертий син Олек­сандр, вона зауважила, що "без будь-чийого втручання, навіть мого власного, кожен із них постійно мав у кишені Вервицю". З якою любов'ю до Марії він у місяці травні заохочу­вав вірних до травневого набожен­ства, де на кожній маївці виставля­лися Святі Тайни, співали Супліка­цію та благословили цей люд Божий, що був зібраний у храмі.

Митрополит дбав не тільки про релігійне, але і про національне ви­ховання народу. Їдучи до Австрії і виступаючи у парламенті, просить дозволу про заснування Українсько­го університету з українською мо­вою і факультетами. У праці "Як бу­дувати рідну хату" Митрополит Ан­дрей звертає увагу на роль Церкви у вихованні громадян, у державо-творенні. Церква виховує у чеснотах і у прикметах для виконання грома­дянських обов'язків. Тим-то в пас­тирських посланнях, що Він їх писав разом з іншими єпископами, знахо­димо такі важливі теми, як "солідар­ність у громадському житті", "о ви­борах до парламенту", "про участь у суспільно-політичному житті". В окремому посланні всі єпископи ра­зом засудили вбивство намісника Анджея Потоцького. Пригадали на­родові, що закривавленими руками не можна будувати держави.

Із тих коротких прикладів, які вище подані, можна зрозуміти, що Митрополит ніколи у своєму житті не цурався й не погорджував католиць­кими вселенським набоженствами до Серця Христового й Серця Ма­рії, євхаристійним культом (вистав­ленням Святих Тайн, суплікацією та адорацією), Св. Вервицею та уній­ним обрядом (дзвіночки при Службі Божій, причащання на колінах, об­ходи зі Святими Тайнами).

Вкінці хочу навести слова самого митрополита, які Він сказав піс­ля того, як прочитав книжку "Уні­атизм" о. Кирила Королевського (французький священик східного обряду), яку він видав у 1927 р. і в якій гостро критикував усі ті практи­ки Уніатської Церкви, які вона про­тягом століть з такою любов'ю пле­кала й розвивала серед вірних на­шого народу. Взявши її до рук, Ми­трополит сказав авторові цієї книж­ки, що в ній бракує милосердя. Адже на Холмщині й Білорусі католиць­кий люд зазнавав колись навіть му­чеництва, обстоюючи такі питання, як використання дзвіночків під час відправи Служби Божої, причащання навколішки, а не стоячи і т д. (Кири­ло Королевський, сторінка 377).

Останні роки Митрополита були дуже важкими через болі й терпін­ня як тіла, так і душі, які Він перено­сив з любові до Бога і свого народу. Майже 15останніх років свого життя Мойсей українського народу провів у кріслі. Його ноги постійно розпу­хали, і це спричиняло гострий фле­біт, доводилося нести його до ліжка і навіть допомагати йому повертатися з одного боку на інший. Він потре­бував чужої допомоги для звичайні­сіньких життєвих потреб, це завда­вало Йому надзвичайного прини­ження, однак Він зносив усе це з ан­гельською терпеливістю, Митропо­лит був оточений відданими людь­ми, яких йому ніколи не бракувало.

У 1884 р., у дев'ятнадцятилітньо-му віці, молодий Роман захворів на гостру скарлатину, яка ускладнила­ся запаленням суглобів. Відтоді Його організм був схильний до цієї неду­ги, однак по-справжньому відчув її наслідки у 1926-1928 рр. Ревматизм перекинувся на праву руку, і Він не міг нею писати. Пізніше хвороба від­ступила, Митрополит знову міг писа­ти, однак з червня 1931р. біль від­новився, став сильнішим і тривав до червня 1937 р. Далі знову настало покращення, яке тривало до червня 1943 р., відтоді недуга більше не по­кидала Його. Наскільки міг, у ті різ­ні періоди Він відправляв Служби Божі сидячи. Йому допомагав свя­щеник, який принаймні служив Про­скомидію. Коли була гарна пого­да, Його виносили на ношах у сад, аби міг трохи подихати свіжим пові­трям, ноги вкривали коцами. У мо­лодому віці він бажав мучеництва -і Господь вислухав його: хоча не та­ких мук прагнув Митрополит, та, на­правду, десять останніх років були для нього довгим мучеництвом. Але навіть серед стількох терпінь і болів душі й тіла, сидячи в кріслі, забува­ючи про себе, Він з останніх сил на­магається своїм словом, посланням, скликанням єпархіальних соборів 1941-1944 рр., підтримати та укрі­пити в любові, вірі та надії на Божу поміч з Неба Церкву і народ.

Остання недуга захопила Митро­полита зовсім несподівано й дала ускладнення на серце. А це вже було дуже серйозно. Лікар Влади­ки не полишав Його ні на мить, спо­стерігаючи, як стрімко погіршуєть­ся Його стан. Вдень і вночі чергу­вали біля Кир Андрея священики та монахині чину св. Василія Великого і згромадження сестер св. Вінкентія де Паульо. Кожного дня після від­прави Святої Літургії до покою вла­дики Андрея з Найсвятішими Тайна­ми Тіла і Крові входив Його брат, іє­ромонах, нині блаженний, Климен­тій, щоби причастити вмираючого.

28 жовтня 1944 р. всі священи­ки, змінюючи один одного, чергува­ли біля Митрополита Андрея. Ближ­че до полудня стан Владики значно погіршився, тож Йому одразу було уділено Святу Тайну Оливопома­зання. Зранку 30жовтня лікар спо­вістив присутніх, що минулої ночі з Митрополитом трапилося щось не­звичайне: здавалося, що серце Кир Андрея вже перестало битися, пульс був вже зовсім не чутним, але вже за півгодини життя знову поверну­лося до його вже бездиханного тіла. Та все ж таки ввечері 31жовтня цей стан змінився і всі з твердою певніс­тю були переконані, що Митрополит не доживе до наступного ранку.

Він помер 1листопада 1944 р. о 13 год. 45хв. у 79 років 3 місяці та 7 днів.

Вже наступного дня, близько 5години ранку, його останки з при­ватної каплиці було перенесено до катедрального собору Св. Юра. Там тіло Владики знаходилося протягом 5днів. Превелика кількість наро­ду відвідала Свято-Юрський пагорб, аби віддати честь і востаннє попро­щатися зі своїм святим пастирем. Похоронна процесія розпочалася 5листопада близько 5год. пополудні і розтягалась на добрий кілометр. Се­ред тих, хто брав у ній участь, було понад 150священиків, 70студентів Богословської академії та 170семі­наристів, за ними йшли єпископи, сестри -монахині та величезна кіль­кість народу. За домовиною з тілом Кир Андрея йшов тільки його брат іє­ромонах, нині блаженний, Климентій Шептицький. Після цього прах Вла­дики був захоронений у невеличкій крипті у храмі Св. Юра, де останки спочивають і по сьогоднішній день.

Після його смерті Українська Греко-Католицька Церква пережи­ла один із найважчих періодів у сво­їй історії: спочатку її насильно було приєднано до Російської Православ­ної Церкви, позбавлено всіх єпис­копів та переважної більшості ду­ховенства, пізніше її вірних було ув'язнено по тюрмах та відіслано на примусові роботи в Сибірський край, всі добра й посілості УГКЦ було віді­брано Радянською державою та пе­редано в користування "російському православ'ю", а сама Церква пере-йшла у глибоке підпілля. Справжня друга гора Голгофа. Скільки вірних синів і дочок цієї Церкви померли не­скореними в таборах ГУЛАГу! Скіль­ки мучеників, скільки святих остан­ніх днів дала вона Христові! Про це знає лише один Господь Бог! І од­ним із того грона святих і мучеників є, без перебільшення, слуга Божий Митрополит Андрей Шептицький.

Вже понад 55років триває бе­атифікаційний процес слуги Божо­го Митрополита Андрея Шептиць­кого. І той час очікування є над­звичайно цінним для нас. Бо Гос­подь Бог дарує нам його для погли­блення нашої з вами віри у правед­ність Митрополита, щоб за допомо­гою цієї віри кожного дня, вдивля­ючись у Його життя, частіше читаю­чи Його твори, розважаючи над чес­нотами, ми намагалися наслідувати Владику в особистому житті. Хто з нас добре знає життя митрополита, його достоїнства, глибину його ідей? Хто придбав собі і хоч час від часу читає його твори, особливо в тому ювілейному році?

Ми всі знаємо, що для ствер­дження факту святості Митрополита Андрея потрібне чудо. А чи ми моли­мося, щоб за його посередництвом ставалися чуда в наших серцях, ро­динах, а особливо в часі війни, щоб Бог за Його посередництвом дарував народу мир і спокій? І тому заохочую усіх до щоденної молитви за про­славу Митрополита, бо в тій молит­ві ми можемо так багато чого випра­вити, змінити, викорінити або набу­ти як в особистому, родинному , так і в суспільному житті. "Кожне слово молитви, -писав Митрополит, -це двері чи віконце в небо, і поза Свя­тими Тайнами і добрими ділами не­має іншої дороги до Божої благода­ти, крім молитви". Також стараймо­ся відвідати крипту, в якій спочива­ють його останки, і ті місця, які без­посередньо пов'язані з його земним життям. Усім народом, єдиним сер­цем і устами складаймо Господу Бо­гові й Діві Марії сердечну і вічну по­дяку за всі ласки й дари, якими був обдарований Митрополит Андрей. Та ж подяка нехай лине з наших сер­дець і до самого Митрополита за ту цілопальну жертву, яку він склав Господу з усього свого життя, з лю­бові до своєї Церкви і народу. Нехай у цей ювілейний рік особлива Благо­дать Божа й Архієрейське благосло­вення нашого українського Мойсея з високого неба зійде на всі мораль­ні, духовні, фізичні й матеріальні по­треби нашої Церкви, народу й армії та доведе нас до миру, любові, єд­ності та життя вічного. Амінь.

Підготував о. Богдан Чепіль, СБССЙ