Переслідування християн в Азії

Християнка Каміліні Наік була на сьомому місяці вагітності, коли збо­жеволіла юрба індуїстських фанатиків оточила її, вимагаючи відректися від Ісуса. Коли ж вона відмовилась це зробити, її вагітну разом із одно­річним синочком буквально "посікли на дрібні частини", як розповідали очевидці.

Трагедія християн в Індії

Початок християнства в Індії пов'язується з місійною діяльністю св. Томи Апостола, котрий прибув до цієї країни (а точніше, до розташо­ваної на південно-західному узбе­режжі Керали) приблизно у 50-му році першого століття н.е. Саме цьо­го Апостола ми називаємо "Томою - невірним", тому що він не міг по­вірити в чудесне воскресіння Ісуса Христа і вимагав наочних доказів (якщо не побачу на руках Його ран від цвяхів, і не вкладу моєї руки в ребра Його, не повірю" - Ів. 20, 25). Тут же, в Індії, св. Тома дав найпереконливіше свідоцтво своєї віри, коли прийняв мученицьку смерть. За пе­реданням, один із катів був індуїст­ський священик - брахман.

Наступні століття Індійський пів­острів відвідували, приносячи Єван­геліє, місіонери із Середнього Схо­ду (сьогоднішній Іран та Ірак) та з Сирії. У VІІ і VІІІ століттях завдяки їм розвивається сиро-малабарська християнська громада. У середньо­віччі своїх місіонерів до Індії присла­ла теж Західна (латинська) Церква. У 1320 р. сюди прибув французь­кий домініканець Йорданус Каталані (Jordanus Catalani), котрий розпочав працю в Сураті і в провінції Гуджа­рат. Через деякий час Папа Рим­ський призначив його першим римокатолицьким єпископом у цій країні, щоб керувати громадами в Калькутті і Мангалорі.

Черговий період євангелізації Індії почався в епоху великих гео­графічних відкриттів під кінець ХV століття. В 1498 р. морським шляхом сюди з Європи прибувають кораблі Васко да Гами. Виникають порту­гальські колонії в околицях і в само­му місті Гоа, звідки й розпочинається місійна діяльність, котру в ХVІ сто­літті провадять переважно єзуїти на чолі зі святим Франциском Ксавері­єм. Тоді християни в Індії переважно зосереджувалися в Гоа, де був похо­ваний св. Франциск Ксаверій, і де й досі живуть більшість усіх католиків у цілій Індії, а також у Мангалорі та в Бомбеї.

У кінці ХVІІІ ст. до Індії прибули протестантські місіонери, у зв'язку з торговою (а також політичною та мілітарною) експансією Великобри­танії. Правда, офіційно британська влада дозволяла християнським мі­сіонерам працювати у своїх колоні­ях, але протестанти вже й до того проводили там свою працю, напри­клад, від 1793 р. баптистський пас­тор Уільям Карей (William Carey).

У наш час християн в Індії на­лічується приблизно 24 млн. осіб, що становить трохи більше, ніж 2% населення країни. Це - краплина в морі, але завдяки таким людям, як блаженна Мати Тереза з Калькутти, ця невелика закваска дає численні плоди (див. Мт. 13, 33). До кінця ХХ ст. в Індії посилились націоналістич­ні настрої, а в умовах багатонаціо­нальної країни дуже часто напруга між етнічними групами сприймаєть­ся як чисто релігійне протистоян­ня. Прикладом цього можуть бути індуїстсько-мусульманські зіткнен­ня, котрі в 1947 р., коли Індія бо­ролося за незалежність, призвели до відокремлення від неї мусульман­ського Пакистану і до загибелі кіль­кох тисяч осіб.

В останні роки християнство вважають своїм головним ворогом такі агресивні націоналістичні організації, як Світовий Конгрес Індуїзму (Vishwa Hind Parishad) і Національ­ний Добровольчий Корпус (Rosh­tria Swayamsevak Sangh), в котрих індуїстська релігія займає важливе місце. Фундаментально (крайньо-консервативно) настроєні індуїсти- націоналісти звинувачують христи­ян у "прозелітизмі (прагненні завер­бувати якнайбільше прихильників - прозелітів) за гроші", що означає заманювання у християнство за до­помогою грошових засобів, і у при­служуванні чужим імперіям", перш за все Сполученим Штатам Америки.

Організовані напади на індій­ських християн почалися вже в 90-ті роки ХХ ст. У 1998 р. у штаті Гуджа­рат у західній частині Індії бойовики із названих вище організацій почали систематично знищувати християн­ські храми - і католицькі і протес­тантські. Після цих актів вандалізму вони розкидали листівки, котрі не давали підстав сумніватися щодо мо­тивів їх дій: "Індія для індуїстів! (...) Наша релігія, релігія Рами і Крішни - це правдива набожність. Навернен­ня до іншої релігії - це гріх".

Не випадково найінтенсивніші атаки на християнські громади Гуджарату відбулися 25 грудня 1998 р. - на Різдво Ісуса Христа. Цього дня у численних селах, де проживали християни, з'явилися озброєні за­гони і почали руйнувати храми, де зібралися вірні на святкове Богослу­жіння. Як правило, місцева влада (і цивільна влада, і поліція) була ціл­ковито бездіяльною.

Спрямоване проти християн на­силля тривало і в січні 1999 р. в шта­ті Оріса. 23 січня там сталося одне з найжорстокіших побиттів християн. У селі Манохарпур індуїсти живцем спалили в автомобілі австралійського протестантського місіонера Грема Стейнса (Graham Staines) та двох його синів: Тимофія (7 років) і Филипа (10 років). Слід зауважити, що 58-річний Грем працював у Індії з 1965 р., допомагаючи хворим на проказу. У часі похорону чоловіка і синів дружина загиблого місіонера, Гладис Стайнс, котра разом з ним допомагала прокаженим, простила вбивцям.

Майже десять років пізніше Орі­са знову стала ареною пересліду­вання християн. На Різдво 2007 р. у цьому штаті було спалено 95 цер­ков та понад 600 будинків, де жили християни. Повторно хвиля насилля піднялася у вересні 2008 р., особли­во в області Кандхамал. Тут христи­янка Камаліні Наік, перебуваючи на сьомому місяці вагітності, загинула від рук індуїстських фанатиків. Збо­жеволіла юрба оточила її з дитиною, вимагаючи відректися від Ісуса. Коли вона відмовилася це зробити, її вагітну разом із однорічним синоч­ком буквально "посікли на дрібні частини", розповідали очевидці.

Частіше всього до навернення в індуїзм примушували за допомогою бензину. Тих, хто не хотів зрікатися Ісуса Христа, обливали бензином і підпалювали. За даними Католиць­кої Церкви, упродовж кількох тижнів серпня і вересня 2008 р. таку смерть прийняли 35 мучеників, серед яких паралізований 35-річний Разачанда Натх Прахан.

Як можна було переконатися на прикладі Грема Стейнса, вбивці не зупинялися навіть перед тими, хто надавав допомогу хворим і бідним будь-якої релігії. У вересні 2008 р. у селі Чаттисгарх розлючена юрба напала на сестер Місіонерок Лю­бові (згромадження, заснованого блаженною Матір'ю Терезою з Каль­кутти) і жорстоко побила їх лише за те, що вони піклувалися сиротами у тому селі. Унаслідок погромів при­близно 50 тисяч християн, в осно­вному в штаті Оріса, змушені були покинути свої будинки, до яких уже ніколи не змогли повернутися.

Місія в Китаї

Усім відомо, що в комуністично­му Китаї католики та християни ін­ших конфесій зазнавали жорстоких переслідувань. Та насилля щодо ки­тайських християн має значно три­валішу історію.

Першими місіонерами Китаю були несторіанські християни, що відпали від Церкви після Халкедон­ського собору в V столітті. Вони при­були до Серединної Держави у VІІ ст. і зробили перший переклад Біблії китайською мовою. У середні віки євангелізацією Китаю зайнялася Ка­толицька Церква. Папа Миколай ІІІ (1277-1280) вислав своїх місіонерів до пекінського палацу монгольсько­го хана Кубилая (відомого з розпові­дей Марко Поло). Але систематичну місійну працю почав тут францис­канець Жан Монтекорвіно, котрий приїхав до Пекіна у кінці ХІІІ ст. У 1308 р. він отримав єпископське свячення через посланців Папи Рим­ського. Після його смерті в 1333 р. співбрати-францисканці продовжу­вали євангелізацію Китаю.

У 1368 р., коли монгольське панування було повалене, влада в Китаї перейшла до династії Мінь. Це означало початок антихристиян­ських переслідувань, хоча й до того, у 1362 р., мученицьку смерть при­йняв єпископ міста Зайтун Яків із Флоренції. Переслідування були до того жорстокі, що лише через 200 років у Серединній Державі почало­ся відродження християнства. Цього разу заслуга в цьому належала єзуї­там, які прибули з Китаю у кінці ХVІ ст.

Св. Франциск Ксаверій був апос­толом Індії та Японії, але його план місійної діяльності почав реалізо­вуватися через кілька десятиліть після його смерті завдяки отцеві Матео Річчі, котрий прибув до Пекі­на в 1595 р. Уже через 15 років у Китаї налічувалося приблизно 2 ти­сячі християн, а в кінці ХVІІ ст. їх був майже мільйон. Це були плоди діяльності єзуїтських місій, а також інших монаших згромаджень - голо­вним чином домініканців. У цьому ж столітті наступні Папи Римські за­снували основи церковної організа­ції (апостольські вікаріати - вікарій - заступник або помічник єписко­па, священик в католицькій церкві) у Китаї. Тривалий процес розвитку організації Церкви переривався через періодичні хвилі переслідувань і був завершений у 1946 р. Папою Пієм ХІІ, котрий остаточно затвер­див ієрархію (тоді ж перший єпископ з Китаю став кардиналом).

Слід зауважити, що на початку ХVІІІ ст. діяльність у Китаї розпочала теж російська Православна Церква, а в першій половині ХІХ ст. місійну діяльність почали протестантські ор­ганізації, спочатку британські, а по­тім і американські. На початку ХХ ст. тут діяло понад 80 протестантських місійних товариств.

На межі ХVІІ та ХVІІІ століть ди­намічний розвиток єзуїтських місій був призупинений через розбіжності щодо обрядів. Питання стосувалося меж, які визначали католицьку об­рядовість у місцевих культурних та релігійних традиціях. Єзуїти стави­лись до цього доволі ліберально. Вони не лише приймали китайську культуру щодо одежі та імен (пере­важно використовували китайські імена), але засвоювали також учен­ня Конфуція і традиційні назви Бога - Тянь ("Небо") чи Шан-Ті ("Най­вищий Владика"), або в крайньому випадку не чинили опору цьому. Од­нак ці дві проблеми викликали стур­бованість Риму, котрий до початку ХVІІІ ст. ставився доброзичливо до питань місцевої культури. У 1615 р. Папа Павло V навіть видав дозвіл відправляти Св. Месу китайською мовою. Але в 1704 р. Папа Клементій ХІ вирішив, що єзуїти повинні уника­ти двозначних ситуацій у питаннях, пов'язаних із конфуціанським учен­ням, культом предків й іменем Бога.

Вибухи насильства

У 1715 р. китайський імператор заборонив проповідувати християн­ство в Китаї і наказав усім місіоне­рам покинути країну. Так почався черговий період насилля щодо хрис­тиян у Серединній Державі. Історія китайської Церкви - це постійне відродження після чергових хвиль жорстоких переслідувань. Цього разу жертвою насилля, особливо в роки 1746-1747, стали монахи-домініканці, а серед них апостольський вікарій єпископ Педро Санц, котрого разом із його співбратами зараху­вали до лику блаженних у 1893 р. Наступна хвиля переслідувань піднялася в часі панування імператора Цзяціна (1796-1820), гасло котрого означало "Прекрасне і радісне". У 1815 р. був страчений апостоль­ський вікарій провінції Сичуань, єпископ Луїс Дуфрес (Louis Dufres­se). Через п'ять років мученицькою смертю помер о. Жан-Франсуа Клета (Jean François Cleta), якого зарахо­вано до лику блаженних у 1900 році.

Також у другій половині ХІХ ст. християни були жертвами зростаю­чої агресії проти Заходу, виклика­ної тим, що найсильніші європейські держави посилювали свій економіч­ний та політичний вплив у Китаї. Християни постраждали і під час по­встання тайпінів (учасників селян­ської антифеодальної війни в Китаї) у 1860 р., і під час повстання іхетуа­нів (боксерського повстання) в 1899- 1900 р. Ця остання подія була най­більшою катастрофою, якої зазнали китайські християни за часів, що пе­редували комуністичній владі. Іхе­туані вважали християнство як таке, не розрізняючи конфесій, форпостом (передовою позицією) західних дер­жав, які намагалися підпорядкувати собі Китай, проти яких і вибухнуло повстання. У часі повстання загину­ли кілька десятків католицьких свя­щеників, часто внаслідок жахливих тортур, серед них кілька єпископів. Їхню долю розділили і православні, і протестантські місіонери: лише в одній провінції Шаньсі загинули біля 160 протестантських різних конфе­сій. Навіть християнські кладовища були об'єктом ненависті і профанації (наруги, осквернення).

Нелегка місія в Тибеті

Тибет, де панував ламаїзм (від­галуження буддизму, панівна релігія в Тибеті), провадив послідовну політику ізоляції від зовнішнього світу. Це стосувалося не лише сусіднього Китаю, котрий претендував на вла­ду над Тибетом, де владарювали далай-лами (титули первосвящени­ків ламаїстської церкви, котрі були водночас правителями Тибету), але також і християнських місіоне­рів, котрих не допускали до країни. Францисканці, котрі прибули до цьо­го високогірного регіону, були про­гнані з Тибету в 1760 р. Повторну спробу розпочати там місію здійсни­ли у ХІХ ст. французькі священики, а в 1846 р. Папа Римський Григорій ХVІ встановив апостольський вікарі­ат у Лхасі, столиці Тибету.

На початку ХХ ст. католицька мі­сія в Тибеті налічувала 26 священи­ків і приблизно 3000 вірних (із них 600 були новонавернені). Від самого початку місцеві жителі ставились до місій недоброзичливо, і з намови лам (буддійських ченців у Тибеті, Монго­лії, Бурятії) організовували погроми. У 1854 р. тут загинули о. Ніколас Мішель Трік і о. Буррі, а в 1862 р. - о. Жан-П'єр Неель.

Гжегож Кухарчик

Переклад з російської

Ганни Савчук

(журнал "Любите друг друга",

№ 1(18), 2015, ст. 37-40)