Христос-Цар. Пояснення енцикліки Quas primas про царську гідність Христа-Царя

"Царство нашого Відкупителя обіймає всіх людей" (Пій ХІ)

Люди з модерним мисленням говорять, що немає сенсу голосити Царство Христа, наприклад, буддис­там, мусульманам чи різним "хрис­тиянським" сектам, бо вони того не приймають. Але ж ні! Бог, Христос має бути над всіма, навіть коли вони того не знають і не хочуть. Святіший Отець у тій енцикліці наводить слова свого попередника, Папи Лева ХІІІ, який нас повчає в цьому питанні: "Його царювання особливо поширю­ється не тільки на католицькі народи чи тільки на тих, які обмиті в Таїн­стві Хрещення, реально законним чином належать до Церкви, хоча або помилкові думки звели їх на бездо­ріжжя, або незгода відділяє від лю­бові, - воно обіймає також усіх не­християн, так, що весь людський рід по праву належить до царства Ісуса Христа"1. Чітко і зрозуміло пояснено в цих словах про ту необмежену вла­ду Христа-Царя над всіма людьми, навіть якщо б вони були єретиками або навіть не християнами, тими ж мусульманами, індусами, буддиста­ми чи іншими, вони також належать до Христа-Царя. Чому? Ми вже вище це пояснювали, бо Христос, як лю­дина, є правдивим Богом, а як Бог є Сотворителем всіх, тому сам Бог бажає, щоби в Христі-людині отри­мувати Собі належну честь і славу. Навіть коли люди різних віроспові­дань проживають на території однієї держави, вони є піддані Христа. Або більше того, коли всі люди однієї держави не є християнами, а може і ненавидять Христа (напр., мусуль­манська держава, держава, де пере­важають євреї), то все ж таки вони підвладні Христа-Царя, і рано чи піз­но (бодай навіть при кінці світу чи на Страшному Суді) вони це визнають.

І це фундаментальна засада. На­віть якщо в державі не всі є хрис­тиянами - католиками, але держава все - таки має віддавати єдиний публічний культ Христу та має бути проголошена християнською, Като­лицькою державою, бо тільки Като­лицька Церква є єдиною правдивою Церквою, яку заснував Христос, за­лишаючи по собі свого намісника ап. Петра, Папу Римського. Тільки вона зберігає науку Христову чи­стою і непомильною. Модерністи, опираючись на ІІ Ватиканський Со­бор, що говорить в Dignitatis huma­nae "щоб одночасно було визнане і респектоване право всіх громадян і релігійних спільнот до вільності в релігійній ділянці". Вони твер­дять, що людина має право вірити в що хоче і не можна її навертати до правдивої віри. Проте вони не ма­ють права вибирати, що хочуть, але мають вибирати правдиве Царство, бо в іншому випадку виберуть цар­ство диявола, або одне, або друге, третього не дано. Це не означає, що хтось когось буде змушувати до при­йняття католицької віри проти його волі. Ні. Якраз, навпаки. Католиць­ка Церква вимагає добровільного визнання віри і її прийняття. Але як вони можуть пізнати нашу віру, коли ніхто їм не буде проповідувати і на­вчати, що тільки є одна Христова правда, тільки Він має життя вічне, що Католицька Церква подає живо­го і правдивого Ісуса в Пресвятій Єв­харистії і неустанно повторює Його слова, що "якщо не споживатимете Тіла Чоловічого Сина й не питиме­те Його Крові, не матимете життя в собі. Хто Тіло моє їсть і Кров мою п'є... той повіки житиме" (Йо. 6, 53- 54; 58). Якщо вони не увірують, то треба представити не свої слова, а Христові, що будуть засуджені (Мк. 16, 16). Священики не лякають лю­дей, а це правда, яку треба прийня­ти, бо іншої немає і не треба іншої, не знати де, в якій секті чи вірі шу­кати. Це переказування правди не своєї, а Христової. І цю правду ніхто не може змінити, навіть Папа, бо до нього також звернені ці слова. І це їм треба говорити і не замовчувати, бо казав Христос: "Ідіть, отже, і зро­біть учнями всі народи..., навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав" (Мт. 28, 19-20).

Спаситель прагне, щоб Церква на землі була знаряддям спасіння душ. Він хоче цього настільки, що тільки їй повірив турботу проваджен­ня душ до вічного спасіння. Коротко кажучи, Христос за посередництвом своєї Церкви стає для кожної люди­ни і для кожної спільноти дорогою, правдою і життям.

Через все своє життя людина має Ісуса Христа за Царя, має та­кож докладний і виразний наказ по­слуху Церкві, бо вона промовляє в імені Ісуса. Кожне суспільство пови­нно виявляти Церкві послух, як са­мому Христові, заміри і волю Якого Церква має право пояснювати як у ставленні до одиниць, так і до сус­пільств.

Найбільший обман

Однак противники такого поряд­ку можуть сказати, що кожна лю­дина має свободу вибору, свободу думки, свободу преси, вибору вірос­повідання, Церкви, людина вільна від всього, навіть від прав Божих, послуху Христові й Церкві. Підгрун­тям такого твердження є права лю­дини. А де ж тоді права Божі? Чи ти, людино, є вільна від Бога і можеш нехтувати Христовою наукою, Його заповідями так, щоб не зруйнувати своєї душі?

Найбільшим обманом сьогодення для людей, яких зводять з правдивої дороги, є саме це, що блуд і правда, добро і зло є трактовані, як рівно­правні категорії. Не будемо глибоко над тим застановлятися, бо про це треба говорити окремо, але запи­таймо себе, чи хотіли б ми, щоб нас обманювали, подавали б нам у пресі фальшиву інформацію, транслювали брехню на телебаченні чи навіть да­вали дозвіл, аби нас самих чи інших людей вводили в оману? А певно, що ні! Тоді ми хочемо заборонити тим, які пропагують неправду, твердячи, що мають свободу висловлюван­ня, обманювати нас, бо достеменно знаємо, що це зло, хоча до якогось часу ще без видимих наслідків. Але наскільки більшим злом є обман в духовних речах, коли пропагують фальшиві істини про правдивого Бога, про Його єдину правдиву ре­лігію і Церкву та про дорогу, йдучи якою маємо осягнути Небо. Ми не хочемо, аби різні секти і віроспові­дання прикривалися тільки іменем Христа та пропонували нам і всьо­му народу неправду чи перекруче­ну правду. Тут же ж йдеться про ві­чність нашої душі, якою вона буде: щасливою чи нещасливою. Адже так легко можна наразитися на ризик. У справах духовних не можемо легко­важити жодною дрібничкою. Тому є фундаментальна засада, якою маємо керуватися як індивідуально, так і в суспільстві: тільки Правда має право на існування. В жодному випадку до того права блуд не має мати претен­зій. Тому різні секти і віросповідання, окрім єдиної правдивої католицької релігії, не можуть публічно висту­пати, маніфестувати, розповсюджу­вати свою літературу, а держава, дбаючи про мораль народу повинна законами заборонити пропаганду наркотиків, алкоголю, цигарок, вона має пильнувати, аби в засобах ма­сової інформації, в публічних місцях не використовувалися безсоромні, нечисті, аморальні картини, фільми чи навіть посередньо пропагувався аморальний спосіб життя.

Влітку, 2009 року у Львові (а можливо, і по всій Україні) в рамках боротьби проти СНІДУ за державний кошт виділялися величезні гроші на рекламу. Зміст реклами, розміщеної на біґбордах: вживай презервативи і насолоджуйся любов'ю. Як це гидко! Диявол, прикриваючись боротьбою проти СНІДУ, пропагує розбещений спосіб життя, так звані "дикі по­дружжя", зраду і проституцію. Саме через це діти і молодь втрачають свою чистоту, в такий спосіб вихову­ється розгнуздана молодь, яка втра­чає всякий сором Кожен день діти йдуть у школи, студенти в універси­тети і оглядають ту рекламу, кожен раз вона попадається їм на очі, та кожен раз їх розум запитує: для чого ця реклама? І кожен раз у їхніх го­ловах є відповідь: а, ось для чого.... А тоді найгірше: серце дає згоду на ту нечисту думку, а це тяжкий гріх, який закриває нам вхід до Неба, а за гріхом у думці йде гріх діла нечи­стоти. Ми вже не говоримо, що вико­ристання чи лише рішення викорис­товувати контрацептивні засоби є гріхом. Тому зло, гріх чи те, що при­водить до гріха прямо чи посеред­ньо, не має і не може мати ніякого права. Про ту вільність реклами, так звану фальшиву свободу преси, яка пропагує гріх, можна сказати такими словами: так, дияволе, спокушуй, пропагуй все, що тобі заманеться (звичайно, за посередництвом лю­дей), у нас цілковита свобода, нам байдуже, яку ти проповідуєш брех­ню чи яке зло, якого гріха будеш нас і наших дітей навчати, нам настільки байдуже, що можеш брати наші душі на вічне прокляття. Кожен раз, коли ми даємо дозвіл на такі гидкі речі, то даємо руку дияволові, а своєю байдужістю чи підтримкою спричи­няємося до поширення гріхів. Коли б кожна людина дбала про чистоту своєї душі, аби не згрішити чи на­разитися на гріх, то б оберігалася всією силою від цієї диявольської отрути. Тому тільки те, що допома­гає нам в осягненні нашої остаточної цілі, може мати право на існування. Христос зі своїми заповідями і на­укою має необмежені права на всіх людей і на всі суспільства. Якщо хтось тому противиться, той проти­виться і бореться проти Христа.

У своєму листі до єпископа Тро­ес Пій VІІ однозначно негативно оці­нює впровадження сучасних свобод у французькій конституції ( сьогодні це стосується всіх державних кон­ституцій). Свій біль виражає слова­ми:

"Постановлено запровадити сво­боду культів (релігій, прим. ред.) без якого-небудь розрізнення, змішано Правду з блудом, а на одному рів­ні з єретицькими сектами чи навіть жидівською віроломністю поставлено Непорочну Улюбленицю Хрис­та, поза якою немає спасіння. Далі, коли єретицьким сектам і їхнім слу­гам приречено прихильність і під­тримку, толерується і підтримуєть­ся не тільки людей, але також і їхні блуди. Це є найвиразніше нещастя, гідна співжаління єресь, яку св. Ав­густин згадує в наступних словах: "Вони твердять, що всі єретики є на властивій дорозі і всі голосять прав­ду. Абсурд, і то такий потворний, що тяжко мені повірити, що якась секта реально може брати його поважно".

Не менше було наше здивуван­ня, коли... запроваджується віль­ність преси, яка становить нагоду до найбільшого нещастя для віри і звичаїв, що загрожує взагалі їхньо­му існуванню. Якщо хтось ще в тому сумнівається, вистарчить йому при­гадати досвіди минулих часів, щоб з них витягнути науку. Це є ствер­дженим фактом понад всяку очевид­ність: власне та вільність преси була головним знаряддям, що служило, найперше, зіпсуттю звичаїв серед народів, потім викривленню і зни­щенням їхньої віри, а врешті, в під­буренні людей до бунтів, неспокою і замішань. Таких згубних наслідків належало би очікувати перед лицем як великого зла в серцях людей, рів­но ж і сьогодні, якщо би дозволено кожному на друкування всього, що йому подобається, перед чим хай нас Бог заховає"2.

Чи все це не здійснилося і ми того всього не маємо? Ми настіль­ки з тим зжилися, що вважаємо це нормою речей. Однак це неправиль­но. Вільність, про яку говорив Папа, не може бути абсолютною, а має мати свої рамки, які мають прова­дити до пізнання і осягнення Най­вищого Добра - Господа Бога. Коли ж людині дати цілковиту вільність, вона зведе її на манівці, де згубить душу і тіло. Як дитині не дозволяють всього, що вона бажає, наприклад, ножа, бо вона ним може поранитись, так само не дозволено всього люди­ні, яка мусить мати межі (заповіді Божі, науку Церкви), які, немов ті поручні, страхують її і ведуть доро­гою до Неба.

Держава має бути католицькою

Проголошуючи державу като­лицькою, ми визнаємо правду, що тільки Христос є дорогою, правдою і життям і тільки Христу-Цареві на­лежимо і Йому підкоряємося, а од­ночасно забороняємо поширення всякої брехні зарозумілою особою чи спільнотою, аби ніхто не був зве­дений нею.

Тому гарно описує і пояснює Пій ХІ, що держава і її уряд підля­гають Христові й мають Його визна­вати публічно як Царя:

"І немає тут жодної різниці між окремими людьми, родинами чи державами, бо люди, злучені в сус­пільстві, не менше підлягають владі Христа, ніж одиниці. Воістину Він є джерелом спасіння як для окремих людей, так і для загалу: "І нема ні в кому іншому спасіння, бо й імени немає іншого під небом, що було дане людям, яким ми маємо спасти­ся" (Ді. 4, 12). Він сам є джерелом всякого добра і правдивого щастя як для окремих громадян, так і для держави: "Бо не з одного джерела випливає щастя для держави, а з ін­шого для людини: адже держава - це не що інше, як дружна спільнота людей.3

Хай же керівники держав не відмовляються самі і разом зі сво­їм народом віддати царству Христа публічні ознаки пошани і послуху, якщо прагнуть зберегти непорушним свій авторитет і прислужитися до примноження блага своєї вітчизни".

Будучи ще світською людиною і на початку студій в семінарії, вважав за правду, що Церква має бути відді­лена від держави, думав, як зрештою переважна кіль­кість населення (якщо не все), що це правда, так має бути. Але потрібно було трохи часу, щоб моя думка кар­динально змінилася. Слухаючи виклади, перечитуючи науку папів, викладену в енцикліках та традиційні по­яснення на цю тему, зрозумів, що глибоко помилявся. Не здивуюся, коли хтось буде читати ці рядки, маючи перед тим хибну думку, нав'язану йому світською "на­укою". Та нехай ласка Божа просвітить наш розум, щоб ми могли бодай після всього тут прочитаного зрозуміти, що якраз держава має допомагати Церкві в її місії, вони мають бути разом і кожен з нас має для цього докласти сил і боротьби, відповідно до свого стану і місця, щоб Христа визнали за свого Царя у всіх ділянках суспіль­ства.

Багато хто зараз говорять, що релігія і віра це при­ватна справа, і держава не має обов'язку керуватися правами Божими, вони потрібні лише в приватному житті. Для цього і для підтвердження вище сказаного наведемо слова Папи Лева ХІІІ з енцикліки Libertas:

"Дещо спокійнішими, але не більш погодженими з собою є ті, які стверджують, що укази Божих законів справді мають управляти життям і приватними зви­чаями, але не державою: у справах публічних нале­жить відступати від Божих наказів і при формуванні законів взагалі не треба на ці накази зважати. Звід­си з'являється згубна максима4 про розділення справ Церкви і держави.

Неважко зрозуміти, яким недоречним є це говорін­ня. Коли сама природа волає, що громадянам у суспіль­стві не повинно бракувати ні засобів, ні способів, щоб вести порядне життя, тобто життя узгоджене з Божими законами, бо Бог є началом усякої чесноти і справед­ливості, то думка, що держава цілком не повинна тур­буватись про такі права громадян і владно допомагати їх утвердженню, поза всяким сумнівом, вражає своєю суперечністю.

І далі: ті, що стоять на чолі народу зобов'язані під­тримувати корисні речі і зовнішні справи мудрістю за­конів, але також якнайбільше підтримувати добра для душ. Щоб спричинитись до зростання цих дібр, най­більш відповідним є роздумувати над тими законами, творцем яких є Бог. А тому ті, що у державних урядах не хочуть приймати до уваги Божі закони, завертають політичну владу з призначеної їй дороги і від приписів природи. І хоч, як не раз ми нагадували, що йдеться про те, що хоч цивільна влада не прямує туди, де панує влада свята і не тими самими дорогами іде, однак, ви­конуючи свої функції одна з одною обов'язково мусять зустрітись. Обидві влади панують над тим самим людом і часто стається, що обидві видають постанови щодо тих самих справ, але з різних точок зору. Тому конфлікти у таких випадках, скільки б вони не траплялись, були би недоречними і були б опором наймудрішій волі Божій. Обов'язково мусить існувати спосіб і порядок, який би, після усунення суперечности в тому, що злагодженість є подібною до об'єднання душі і тіла, бо користь при цьому отримують обоє....

Не підлягає сумніву, що з Божої волі люди об'єднались у суспільство чи його частини, чи у таку його форму, за причиною якої утверджується його авто­ритет. Візьмімо до уваги і ті численні блага, які суспіль­ство приносить людині. Бог сотворив людину як особис­тість суспільну і помістив її в оточенні їй подібних, щоб власне у співтоваристві знайшла те, що потребує її природа, і чого сама, відокремлена, осягнути не могла б. Тому громадянське суспільство, саме тому, що є суспільством, повинно ви­знавати Бога як свого Отця і Творця, а Його владу і панування шанувати і почитати.

Тому і справедливість, і розум забороняють, щоб держава була без Бога, що рівняється атеїзмові, або була прихильною щодо різних, так званих релігій і кожній надавала рів­ні права".

Добродійства Царства Ісуса Христа

Далі у своїй енцикліці про Христа-Царя Папа Пій ХІ говорить про наслідки і добродійства, уділені як одиницям і родинам, так і держа­вам, що приймуть Його солодке ца­рювання над ними: "Якщо б люди визнали як у приватному, так і в пу­блічному житті царську владу Хрис­та, тоді усі суспільні верстви мусили б пронизати несказанні добродій­ства, такі як справедлива свобода, лад і спокій, згода і мир".

Такі добродійства "як справед­лива свобода, лад і спокій, згода і мир" випливають з цієї причини, що кожен, чи той, хто керує, чи той, хто слухає і виконує, пам'ятає про за­повіді Божі, тоді він не буде красти, обманювати, не буде гордий чи за­хланний, а навпаки, буде добросо­вісно виконувати свої обов'язки, сві­домий того, що виконує волю Божу. Бо всяка влада дана від Бога. Влада походить не від народу через вибо­ри (бо це тільки співдія людей), а від Бога. І коли всі пам'ятають про ту засаду, то ті, що керують, не будуть надуживати владою і намагатимуть­ся робити все для добра людей, бо пам'ятають, що владу отримали від Бога, а ті, що підпорядковуються, пам'ятаючи, що ця влада від Бога, шанують і виконують ті накази. Коли кожен так чинить, виконуючи сові­сно свої обов'язки, буде панувати правдивий мир, злагода і любов у суспільстві. Та понад все, коли на­род буде пам'ятати, що Христос-Цар панує в їхній державі, хоч зовнішньо керує через людей, тоді й Бог зішле своє обильне благословення на цей народ і зросте його земний добро­бут, та скажуть тоді: нічого нам не бракує в нашій земній мандрівці до небесної батьківщини.

Тому Пій ХІ говорить: "О, яко­го б то щастя ми зазнали, коли б як одиниці, так і родини та держави до­зволили, щоб Христос ними керував! "Аж тоді, - тут скористаємося слова­ми, сказаними двадцять п'ять років тому до всіх єпископів нашим попе­редником, Левом ХІІІ, - буде мож­ливо вилікувати стільки ран, тоді будь-яке право отримає свій давній авторитет, повернеться мир, пови­падають з рук мечі і зброя, коли всі радо приймуть царювання Христа і будуть Йому послушні, коли всякий язик буде визнавати, що Господь наш Ісус Христос перебуває у славі Бога Отця"6.

Згадаймо з історії, коли після закінчення переслідувань перших християн, цісар Константин прого­лосив християнство державною ре­лігією. Якого ж великого розквіту зазнала держава. Це період назива­ємо золотим віком. Скільки тоді було святих мужів, скільки тисяч посвя­чували своє життя Богові, скільки церков почали будувати, як розквіт­ла богословська наука, а християни шанували законну владу, їй віддано служили, з якою пошаною і честю ставилися до цісаря, як до помаза­ника Божого. Християни, виконуючи заповідь любові до ближнього, пер­ші почали закладати лікарні, навча­ли поган цієї великої чесноти мило­сердя і т. д. Це тільки маленька час­тинка добродійств, яку ми згадали. Все це було наслідком публічного державного почитання правдивого Бога, в Тройці Святій єдиній, Ісуса Христа Богочоловіка, а Церкві і дер­жава були єдині так, як душа і тіло.

Згадаймо з історії, ближчої нам, всі католицькі держави і блага, які отримали від того, що визнавали Христа за свого Бога і Царя. Все це тривало доти, поки диявольська отрута не знищила їхньої сили. Ви­ділімо з них демократичну державу Еквадор. У другій половині ХІХ ст. її президентом став практикуючий ка­толик Габрієль Гарсія Морено (1821 -1875). Його тричі обирали на пре­зидента і це було закономірно. За його урядування було укладено конкордат між Республікою Еквадор і Апостольською Столицею, ухвали­ли нову Конституцію, яка визнавала католицизм за державну релігію, а іншим релігіям забезпечувала пра­во тільки на приватний (без про­паганди) культ. З того часу тільки католики могли входити до складу державного уряду. Уряд скасував рабовласництво, ліквідував будин­ки розпусти, проклав дороги і за­лізничні колії в недоступних на той час горах Андах, провів водогони, побудував у кожному місті лікарні і ін. Освіта і виховання були довірені духовенству, охопивши всіх дітей, збільшилося кількість шкіл з 200 до 500, а учнів зросло з 8000 до 32000. Жодна з держав Латинської Америки не досягла таких успіхів і темпів у сфері освіти як Еквадор. І це вдало­ся зробити завдяки розумному ке­рівництву. Що вважалося неможли­вим: уряд зменшив податки і скоро­тив видатки, збільшуючи одночасно повинність.

Про величезне поширення і зріст побожності серед населення (яке на 95% було католицьким) свідчить реакція людей на драматичні події в Італії. Коли у 1870 р. армія Гарі­бальді напала на Рим, тоді цілий Ек­вадор закипів, почувши звістку про атаку італійських масонських армій і про переслідування Папи. Еквадор - єдина країна, яка запропонувала відправити свої військові відділи в обороні Його Святості, а парламент держави ухвалив фонд на користь підтримки Папи Пія ІХ, який став справжнім в'язнем Ватикану. За­провадження католицького ладу в державі увінчалося виголошеним у 1873 році Актом посвяти Еквадору Найсвятішому Ісусовому Серцю, а пізніше цей Акт був ратифікований Національним Конгресом.

Габрієль Гарсія Морено, якого масони замордували чотирнадцять­ма ударами мачете7 і шістьма пострі­лами з пістолета, свідченням свого життя, гідним наслідування, напере­кір усім довів можливість запрова­дження католицького ладу в сфері державного життя. Він довів, що цей Божий уклад, який привів до розкві­ту не тільки духовності, а й добробу­ту, є наслідком співпраці держави з Католицькою Церквою, дотримуван­ня Божих заповідей та визнання ка­толицизму як державної релігії. Крім того, довів, що для доброго розвитку держави не обов'язково застосову­вати брутальні, грубі поліцейські ме­тоди або бюрократичний терор. Цей визначний державний діяч показав, що голова держави зобов'заний дати приклад іншим, і робив це на кожно­му кроці (кожного дня брав участь у Святій Літургії, щоденно відмовляв вервицю і проводив півгодини в ка­тедрі над роздумуванням перед Най­святішими Тайнами).

Подивімося також на Чілі (Пів­денна Америка), де після повалення комунізму, ця держава була при­кладом найшвидшого у всьому світі економічного росту. Подібно було в Португалії за часів Салазара та в Іспанії за урядування Франко. Зріс життєвий рівень, коли панував лад, всі працювали, було почуття спра­ведливості і виконання християнських обов'язків. Якщо до якогось суспільства повертається христи­янський дух, а враз із ним почуття справедливості, взаємної допомоги, приязні і згоди, тоді все віднов­люється. Валюта є міцніша, люди живуть у згоді і взаємно розуміють­ся.

Тому кожен християнин-католик на своєму місці має давати до­брий приклад та боротися за права Христа-Царя в суспільстві. Скільки нам треба просякнутих вірою і щи­рою побожністю державних керів­ників і правителів, аби вони були для людей добрим прикладом. Своїм чесним життям доводили свою сові­сність і виєднували у народі довіру. На жаль, сьогодні таких (не кажу, що їх зовсім немає) обмаль, а тих, що до церкви приходять пару разів у році (замість кожної неділі і свята) або з якоїсь корисної для себе причини (піар перед виборами чи створення іміджу побожної людини) не можна аж ніяк назвати правдиво віруючи­ми і побожними, що живуть з віри. І не буде в нас Божого благословен­ня і кращої держави, поки не буде таких мужів, подібних до президен­та Еквадору - Гарсія Морено. Тому блаженний Григорій Хомишин звер­тався до вірної Католицькій Церкві інтелігенції і молоді, аби вона йшла у вищі заклади та вчилася і опісля, займаючи високі державні посади, через розумне управління, яке б ґрунтувалося на правдивих христи­янських засадах, змогла б відродити і піднести наш народ на високий ду­ховний, політичний, економічний та культурний рівень.

(Далі буде)

о. Андрій Коваль, СБССЙ