Три дослідження про телебачення

Нещодавні дослідження вчених довели, що найефективнішим засо­бом впливу на людську свідомість, особливо дитячу, є телебачення. Ди­тина дивиться на навколишній світ широко розплющеними очима. Вона, немов губка, вбирає все, що бачить і чує, до того ж їй ще складно відсіяти непотрібну, негативну інформацію, яку вона отримує, зокрема, через телевізор.

Не секрет, що діти різного віку надзвичайно люблять мультиплі­каційні фільми, вони яскраві, захо­плюючі, цікаві. Дивлячись мультики, дитина ніби занурюється в казку. Та навіть в уяві дорослої людини муль­тфільм – це те, що призначено для дітей, щось безвинне. Але, на жаль, багато з теперішніх мультфільмів не­безпечні для дитини.

Дитина всю інформацію сприй­має через образи. Із цих образів, як із кубиків, вона будує свою мо­дель світу. Часто поведінка дітей пов’язана з копіюванням поведінки героїв популярних мультфільмів. Кількість мультфільмів для дітей, що містять у собі сцени насильства і жорстокості, зростає, а дитина – з властивою їй сприйнятливістю – пе­реносить побачене у звичайне життя і стає агресивною. Багато сучасних мультфільмів, які транслює телеба­чення, зроблені нашвидкоруч, не­якісно, де жорстокість йде в парі з поганим смаком, часто із вживанням нецензурних слів і жаргонних ви­словів, а герої є безликими істотами, позбавленими індивідуальності. Усі ми можемо зауважити, що швид­кість пересування персонажів у та­ких мультиках є надто великою, а кольори і музичний супровід дуже примітивними, агресивними. Частий і неконтрольований перегляд такої продукції може викликати в дити­ни затримку в розвиткові, труднощі з мовленням; діти загалом стають дратівливими, погано сплять, втра­чають відчуття часу і псують зір. Надто яскраві, «ядовиті» кольори непомірно експлуатують дитячу пси­хіку, дуже скоро втомлюючи її. Тому від початку до кінця темп мультфіль­му і його персонажі ведуть маленького глядача куди захочуть, не да­ючи можливості відволіктися та по­розмірковувати, вводять дитячу ав­диторію в стан, близький до трансу, а шляхом захоплення мимовільної уваги насильно «прив’язують» дити­ну до екрана. Саме тому діти часто не можуть повторити сюжет мульт- фільму, бо у них не здійснюються процеси довільної уваги, мислення й запам’ятовування. А тривале ви­користання мимовільної уваги ви­черпує енергетичний ресурс психіки дитини й після перегляду телевізій­них програм дитина вже не здатна до інтелектуальної праці, бо висна­жена психічно. Батьки зауважують, що після тривалого сидіння перед екраном дитина стає неадекватною і некерованою.

Виснаження функції уваги зни­жує можливості пізнавальної сфери. Це, насамперед, відбивається на на­вчанні. Дитині стає дуже важко зо­середитися на буквах, тому читання для такої дитини - важке і малопри­вабливе заняття, а загалом - і весь процес навчання в школі. Трудно­щі в читанні ведуть до труднощів у засвоєнні всіх шкільних предметів і знижують загальну успішність у на­вчанні; дитині важко уявити те, про що вона читає і таким чином «теле­бачення продукує мавп, залежних від телевізора».

Також помічено, що діти, які про­водять біля екрана багато часу, ма­ють труднощі не тільки з читанням, а й з малюванням. Вони намагають­ся повторити екранні зображення, а оскільки зробити цього не можуть, то відчувають дискомфорт і відмовляються від малювання взагалі. Зни­жуються творчі можливості, а також розвиток індивідуальності, талантів, дарованих Богом.

Насторожує також те, що головні героїні майже всіх американських чи японських мультфільмів - ніби «на одне обличчя». Це не лише нуд­но. Якщо уявити ці риси на облич­чі справжньої дівчини, то вона буде просто страшною. Через велику частоту показів цього обличчя на екрані, вона перетворюється на кон­кретний естетичний стереотип. Тож дівчатка можуть прагнути вигляда­ти як те, чого не буває, а хлопчики, підростаючи, будуть безрезультат­но шукати нереального. Нам часто нав’язують образ нової, сучасної жінки, поведінка і вигляд якої далекі від християнських ідеалів. Пропагу­ється, що надмірна розкутість, зва­бливість, хамовитість - це нормаль­но, а сімейні цінності, цнотливість і скромність, християнські погляди на життя – застарілі. Наприклад, у відо­мому американському мультику на фоні «прекрасної», звабливої геро­їні, ніби між іншим, на кілька секунд з’являється неприваблива, озлобле­на багатодітна мама (лице якої у 25 кадрі – як лице свиноматки, а лиця її сімох дітей - як поросят). Таким спо­собом руйнують у маленькій дитячій голівці нормальні християнські по­гляди на те, що сім’я і діти - це Бо­жий дар, а мама (головно багатодітна) може бути гарною і щасливою. Такі фільми своєю примітивністю збіднюють, якщо попросту взагалі не занапащають, наших дітей.

Звичайно, перед батьками часто виникає спокуса посадити дитину перед телевізором або комп’ютером, щоб встигнути зробити якусь домаш­ню роботу або трохи відпочити. На жаль, це може перетворитися на по­стійний і неконтрольований процес, а життя «в телевізорі» може стати заманливішим, яскравішим від ре­ального і таким чином сформувати в дитини телезалежність. Тут, мимо­хідь, спадають на думку «пророчі» слова Леніна, сказані ним ще на по­чатку минулого століття, обміркову­ючи з Мілютіним та Красіним питан­ня електрифікації: «Злектричество заменит крестьянину Бога. Пусть крестьянин молится електричеству», тобто телевізорові. Якщо пригадати собі слова Святого Письма: Моліться без перерви (1 Сол. 5:17) і те, що є сім’ї, в яких «говорящий ящик» уві­мкнений цілий день, то слова Леніна збуваються.

Батьки зобов’язані пам’ятати, що жоден мультфільм, навіть най­кращий, не може замінити дитині спілкування. Діти повинні відчувати любов батьків, їхню увагу, вплив та присутність. Важливо, щоб у сім’ї іс­нувала довірлива атмосфера любові, де б дитина могла завжди поділи­тись своїми переживаннями. Теле­візор аж ніяк не сміє стати центром життя родини.

За статистикою, більше поло­вини всіх трансльованих сцен при­падає на насильство. Якщо дитина регулярно бачить їх з екрана теле­візора, порушується її емоційний розвиток, щезає здатність до спів­чуття. Такі діти в школі часто відзначаються поганою поведінкою, а в підлітковому віці ризикують потра­пити в кримінальну історію. Кожного третього школяра, який побачив на екрані телевізора хвилинну сцену якогось жаху, почуття страху може супроводжувати його протягом років, а сам він може страждати не­врозами, безсонням, підвищеною тривожністю. Зрозуміло, що дітям не можна дивитися передач про страш­ні події. Але якщо ваша дитина все ж таки побачила щось подібне, треба сісти з нею поряд, обняти, обговорити побачене, пояснити, що відбулося на екрані, зробити наголос на тому, що це всього лиш телевізійна пере­дача, а не дійсність.

Ще варто сказати декілька слів про використання так званого 25 кадру у фільмах, мультфільмах, для впливу на людську підсвідомість. Суть теорії полягає в тому, що зір людини нібито може розрізняти не більше 24 кадрів за секунду, тому чужорідний кадр, який показують менше, ніж 1/24 секунди, якимось чином оминає свідомість і впливає відразу на підсвідомість. Ця теорія не отримала достовірного підтверджен­ня, хоча має багато прихильників. Насправді через підсвідомість про­ходить уся інформація, яка поступає в мозок, а потім для опрацювання тієї інформації, яка буде сприйнята як найважливіша, залучається сві­домість.

Батькам важливо зрозуміти, що саме вони відіграють головну роль у розвитку і вихованні своєї дитини, тож не повинні пускати процес ви­ховання дитини на самоплив.

Дитина повинна мати вибір, і за цей вибір відповідальні батьки, бо саме вони пропонують маленькій дитині, яким шляхом їй іти й роз­виватись. Це може бути як легший, на перший погляд, широкий шлях бездумного проведення часу перед телевізором, так і «вузький», важ­чий, але втім набагато цікавіший і радісніший шлях використання часу на спасіння як дитини, так і її бать­ків. Якщо батьки не хочуть, щоб їхня дитина «пропадала в телевізорі або комп’ютері» чи втікала від реального життя, то вони повинні запропону­вати їй щось замість цього: свій час, спілкування з найдорожчими людь­ми, однолітками, читання гарних книжок, прогулянки, цікаві подо­рожі, відвідування гуртків недільної школи, а головне - Бога, повноцінне життя Церкви, спільну молитву. Для дитини її батьки - це приклад для наслідування, тож вони повинні про­сити допомоги в Бога і шукати лю­дей з християнськими поглядами на життя, щоб разом зростати в Бозі й мати гарні плоди.

Сучасне життя без телевізора неможливо собі уявити. Є такі сім’ї, в яких «говорящий ящик» увімкнений цілий день. Притому, дорослі, «ви­ходячи з власного досвіду», впевне­ні в нешкідливості перебування ді­тей перед телеекраном. Ця думка не тільки помилкова, а й небезпечна. Безперервний потік образів і звуків, що лине з телевізора, на все життя формує у дитині «базу даних», від­повідною настановою якої є пасивне сприйняття дійсності, а звідси - бай­дужість і неробство. Телевізор незворотно виховує особу з низькою трудовою активністю і творчим по­тенціалом телеінваліда, - людину, яка імітує працю чи виконує «з-під палиці» примітивну роботу, сидя­чи в охороні чи мляво торгуючи на речовому ринку. У «найліпшому» разі така людина «накачує м’язи» та «зав’язує шнурівки» лідерам злочинних угрупувань. Вона легко може стати безробітним, злодієм, бомжем... За оцінкою експертів де­сять годин телевізійних сеансів на тиждень зменшують творчий потен­ціал дитини на чверть, дві години на день - майже на половину. Якщо в дошкільному віці дивитися телевізор більше трьох годин на день, можна втратити 90% соціальної активності дитини в майбутньому. Психологи рекомендують, щоб дитина до 4-х років не дивилася взагалі телепе­редач. Після 6 років спілкуватися з «ящиком» можна не більше однієї години на тиждень, після 10 років - не більше 2-3 години на тиждень, після 16 років обмеження знімають­ся – дитина стає майже дорослою. Більшість із мало не 20 мільйонів безробітних у Європі - телеінваліди. Така ж доля чекає і на багатьох ви­пускників наших міських шкіл. Як показують соціологічні дослідження, у недалекому майбутньому твор­чий потенціал людського чинника в Україні зменшиться на половину. Це негативно вплине на економіку, безпеку, демографію. А що ж Аме­рика? Адже там діти довго дивляться телевізор, а країна процвітає! Роз­виток телебачення знижує і без того невисокий рівень масової шкільної освіти американців. Стрілянина та вбивства в їхніх школах також не ви­никають на рівному місці. А творчу потугу наддержави підтримує потік працівників з інших країн світу. Со­лідний бізнесмен із США, українець за походженням, заявив: «Ми живе­мо разом із дітьми і тому в нас теле­візора нема і не буде. Адже спочатку – малята і телевізор, потім дорослі злочинці». Батьки повинні зробити вибір між тимчасовим невдоволен­ням дитини і свідомо заподіяною їй шкодою! Якщо безсторонньо погля­нути на сучасне релігійне життя, то побачимо, як на останні оази насту­пає пустиня. Світ перетворюється на величезну, без життя, Сахару. При­чин багато, але зупинимося на одній із них. Це - телевізор і відеофільми. Будемо говорити не про технічні ви­находи, а про їхнє використання.

Телевізор зайняв перше міс­це в нашому домі. Будучи скром­ним засобом інформації, він моно­полізував і уніфікував наше духовне життя. В стародавні часи центром сім’ї було вогнище. Потім ним став стіл, за котрим збиралася вся роди­на після робочого дня. Там вони не тільки їли, а й читали Святе Пись­мо. Тепер це місце зайняв телеві­зор. Але він не з’єднує, а роз’єднує членів сім’ї. Кожний з них захоплений блакитним екраном а не ближ­нім своїм. Характерно, що телевізор часто стоїть у тому місці кімнати, де раніше був святий куток з іконами.

Святі Отці негативно ставилися до театру і видовищ, котрі розви­вають силу уяви, тісно пов’язаної з пристрастю. Святий Йоан Золотоус­тий називав театр школою пристрас­тей, хоча старогрецька трагедія, на нашу думку, моральна. Святі отці не ділили театральні вистави на корис­ні і шкідливі. Вони засуджували сам метод – імітацію істини, гру в дій­сність.

Телевізор позбавив нас до­мів, перетворив їх на кінотеатри

У Біблії сказано: «Не пускай ба­гатьох у дім свій!» Телевізор усунув двері з наших домів: до нас через екран вдираються натовпи людей, прибульці з усіх планет, фантастич­ні привиди та всіляка нечисть. При­ходять без стуку і дозволу ковбої і гангстери, повії, ворожки та екстра­сенси, з котрими ми не хотіли 6 мати нічого спільного. Так наш дім став прохідним двором безперервного видовища, немов від безперервного пияцтва.

Телевізор створив новий різновид людини – людини, яка страждає від безперервного видо­вища, немов від безперервного пи­яцтва; людини душевного розладу, котра не може поставити кордо­ну і фільтру зовнішній інформації і критично сприймати її. Смислова пам’ять її притупляється, творчі сили послаблюються.

Людина мислить через слово. Вона називається словесною істо­тою. Телевізор же вчить мислити чуттєвими уявленнями, розвиває розсіяність і вразливість. Тоді душа людська стає приниженою, чутли­ вою, істеричною. Телевізор є скуп­ченням пристрастей, пристрасть невіддільна від чуттєвих образів. Аскетична боротьба з пристрастю - це очищення душі від фантазії і ви­довищ. Пристрасть же через екран прибирає форму спокусливих кар­тин. Телевізор дає безліч форм для чуттєвості. Телевізор розслаблює інтелектуальні сили людини. Розум повинен постійно вправлятися, шу­кати, переборювати перешкоди, як, скажімо, атлет постійно тренує свої м’язи. Телевізор же дає людині ка­лорійну, рафіновану, готову поживу, від котрої розум стає в’ялим, неміч­ним, не здатним самостійно мислити, як тіло з надлишку харчування жи­ріє, стає дряблим і скоро старіє.

Всяке видовище потребує спів­пережиття, ми занурюємося в поле пристрастей, це поле і живить наші пристрасті. Гріх, зробившись звич­ним, перестає бути огидним.

Телевізор посягнув на духо­вну сферу. Фантазія про духовне життя народжує неправду, котра на­зивається у Святих Отців чарівніс­тю. Візуально представити духовний світ неможливо, уявити його – це означає перебувати в замкненому колі пристрасних привидів і гордих тіней, викликаних до життя уявою.

Кожна людина, за вченням Свя­тих Отців, – це малий світ, це непо­вторна індивідуальність. Телевізор пропонує однакову їжу десяткам мільйонів різних людей. Тому-то люди стали подібними один до одно­го, подібними не в єдності духовної любові, а в єдності одноманітностей, тож люди втрачають інтерес один до одного.

Телевізор гіпнотизує. Пото­ки образів, яскравих і насичених пристрастей, одночасно і зорових і слухових, поневолюють психіку, тож свідомість стає загальмованою, людина перетворюється на медіума телевізора, сприймаючи його наві­ювання.

Телевізор – ворог християн­ства. Релігія – це спілкування душі з Богом. Релігія виробляє спогля­дальне мислення, спрямовує увагу на головне, зосереджує на небагатьох, та все ж таки найсуттєвіших істинах про Бога, людину, всесвіт; ставить усе на свої місця. Телевізор - діаметрально протилежний: зміна вражень, за котрої людина втрачає контроль над своїми почуттями. Тим­часом релігійне почуття – це містич­не почуття, тонке і ніжне, як пелюст­ки квітки. Воно плекається в безмов­ності, а не під шум телевізора.

Телевізор – причина бага­тьох нервових і психічних хво­ріб. Можливості людської психіки не є безмежні. Біля телевізора людина за декілька годин одержує стільки вражень як раніше за один місяць. Нервова система зношується від непосильного напруження, важко хво­ріє.

Телевізор робить людей жор­стокими; це стосується не тільки картин убивства і насилля, а й не менш страшного: переживання лю­дини біля телевізора настільки напружені і гострі, що емоційно спусто­шують людину, тож у повсякденнім житті вона стає байдужою, холод­ною, відчуженою, тобто в реальному житті відпочиває, а по-справжньому «проживає» своє життя в телевізорі.

Телевізор робить чужими людей, які проживають в одному домі, сім’ї, замінивши спілкування людей примарами і тінями з екрана. Втративши відчуття живої людини, члени сім’ї тратять взаємну лю­бов і співчуття. Людина перестає бути особистістю, перетворюючись на інструмент, іграшку.

Часто говорять, що телевізор може стати початком релігійного просвітительства але ж він убиває саме серце релігії – молитву, міс­тичну розмову душі з Богом. Завантажена, забита потоком вражень, душа не в силі зосередитися на мо­литві, бо на слова молитви наносить­ся шар чужих молитві пристрасних уявлень. Молитва - це центр духо­вного життя. Людина ж витягує душу з нерухомого центру на рухоме коло уявлень, що постійно змінюються. Поза молитвою і спогляданням не­можливе внутрішнє відчуття Бога, пересвідчення душі в присутності Божій. Якби телевізор транслював лише релігійні передачі , то все одно він позбавив би релігію головного – глибини і містики, заштопорившись лише на катехизаторстві, на рівні слів, а не сили. Без релігійного чут­тя, яке дозріває в безмовності, голо­шення Доброї Новини або не буде прийняте, або буде прийняте на рівні духовно-культурних цінностей. Потрібні моральна підготовка, релі­гійні шукання, боротьба з пристрас­тю і гординею, щоб підготувати себе до прийняття християнства і відчути його відроджуючу силу.

Нам можуть закинути, що деякі телевізійні програми чисті й мораль­ні, але ж подивіться на обличчя си­дячих біля телевізора. Що викликає їхню найбільшу цікавість – моралі­зація чи гангстери і прийоми дзюдо? Якщо зерна квітів і бур’янів змішати разом і посіяти в землю, то можна бути впевненим, що бур’ян заглу­шить квіти. Біля телевізора вирос­тає і людина з притлумленою, приглушеною духовністю.

Особливо згубно діють карти­ни сексу на дітей, котрі з мовчазної згоди батьків сидять разом з ними (інакше батькам довелося б або ви­микати телевізор, або віддалити ді­тей із дому надовго, тим-то батьки роблять вигляд, що вони не поміча­ють дітей, які дивляться телевізор за їхньою спиною). Тим часом теле­візор нищить дитячі душі, відні­має від дітей дитинство, робить малят відразу старими – дітьми без дитинства і чистоти! Діти ще менше, ніж дорослі, можуть контр­олювати свої почуття, тому після духовного розтління біля телевізора сприймають християнство як систе­му заборон.

Релігія – це тайна, телевізор цю тайну перетворює в рекламу. Літургія не може бути сприйнята як візуальна вистава, бо це містичне повторення Голгофської жертви, до споглядання і участі в котрій в ста­родавніх часах допускалися люди тільки після належного підготуван­ня. Літургія – це сходження Духа Святого і Преображення людської душі. Невже ж телевізор може зафік­сувати сходження благодаті?!

Телевізор вніс у доми вірую­чих людей блюзнірські кінофіль­ми про Христа Спасителя. Це більше богохульство, ніж примітивна і вуль­гарна антирелігійна пропаганд. Сьо­годні артист грає гангстера, завтра Апостола, післязавтра - Рейгана або ще когось! Але наша психіка, сприй­нявши в підсвідомості спотворений візуально образ, за законами асоці­ацій і аналогій в мисленні, накладе цей неправдивий образ, як клеймо, на святиню.

Телевізор – ворог, з котрим неможливо примиритися, його агресія не має міри і межі. Якщо пустиня Сахара розширюється із швидкістю п’яти кілометрів на рік, то телевізор переможним маршем іде по всій планеті, висушуючи останні джерела, забруднюючи, затоптуючи останні оази духовності.

Незабаром людині не потрібно вже буде відвідувати друзів, їхати на конференції, ходити до школи: вона зможе зробити це, управляючи телесистемою, зостаючись у своєму домі. Людина існуватиме у світі, як у пустині, холодною до всього і чужою для всіх.

Архимандрит Рафаїл

З надмірного, зайвого корис­тування всесвітньою мережею Ін­тернет виникають не лише поважні психічно-фізичні, а й соціальні роз­лади. Сьогоднішня молодь закладає (якщо взагалі закладає) свою сім’ю аж десь на 30-му році життя. Хлопці, котрі від дитинства працюють лише з мишкою на столі, сьогодні вже не вміють навіть вогонь розкласти.

Збираємо, що посіяли

Часто можна почути думки щодо трагічної події 11 вересня 2001 р. у Нью-Йорку: «Як Бог Творець міг до цього допустити?»

Ця подія, думаю, глибоко за­смутила Бога Отця, подібно як вона обняла смутком і всіх нас. Але по­ думаймо: скільки вже літ ми виганя­ли Бога геть із наших шкіл, геть із нашого життя. Тож Він, як справжній джентельмен, відійшов від нас. Як же тоді ми можемо сподіватися на Його опіку, на Його поміч і благосло­вення, коли ми все робили для того, щоб Він залишив нас у спокою?

А недавні події, що сталися в Америці, терор, атаки, збройні на­пади і стрілянина у школах?! Усе це почалося, як мені здається, відразу після того, як Мадалена Муррей на­рікала на виховання побожності у школярів й вимагала усунути зі шкіл молитву. А ми спокійнісінько погоди­лися на її домагання і сказали: «Не­хай так буде!» До речі, хтось недав­но вбив її.А опісля ще хтось сказав: «Не потрібно, щоб діти по школах Святе Євенгеліє читали», дарма, що Святе Письмо вчить не вбивати, не красти, любити ближнього, як само­го себе. А ми, потураючи тим «ново­введенням», погодилися і сказали: «Ну, добре, хай Біблії не читають».

Згодом доктор Бенджамін Спок, той псевдознавець людини, порадив не ганити й не карати дітей за їхню погану поведінку і негідні вчинки, бо це, мовляв, може звихнути їхню осо­бистість і підкопати їхню самопова­гу. То ми подумали, що як експерт- знавець, він добре знає, що гово­рить, і, погодившись, сказали: «Хай так буде!» А от тепер його син сам заподіяв собі смерть!

Згодом хтось там сказав, що вчи­телі й вихователі не повинні ганити й «дисциплінувати» наших дітей за їхню погану поведінку. Адміністра­ція й керівники шкіл постановили, що вчитель не має права навіть тор­кнутись дитини, щоб не наразитися, боронь Боже, на судовий процес або на погану славу чи осуд. Очевидно, що в дисципліні має бути розсудли­вість і межа. Ми ж, беззастережно погодившись, сказали: «Ну, нехай буде й так!» А ще хтось згодом ска­зав:

«Та нехай нашим дочкам буде вільно переривати вагітність, якщо вони цього бажають. Нехай про це їхні батьки навіть не знають. І знову сказали: «Ну, нехай!»

А тоді хтось із членів Шкільної ради додав ще й таке: «Ну, що ж, хлопці будуть хлопцями. Кажи, не кажи, а вони все – таки робитимуть своє. Тож даймо їм даром презерва­тиви по наших школах. А ми погоди­лися: «Ну нехай буде!»

А тоді ще хтось із наших можно­владців, яких ми вибирали, сказав, що немає важливого значення те, що ми робимо в себе вдома, приват­но, головне – щоб ми добре сповня­ли свою роботу. А ми, погодившись, сказали:

«А й справді, нас не повинно ці­кавити, хто там що приватно робить – хто б це не був, навіть якщо це сам президент. Головне, щоб у нас була праця і матеріальне забезпечення.

А згодом ще хтось сказав:

«Видаймо журнали, повні не­честивих фотографій, і скажімо, що це гарне, гідне, цілком нормальне сприйняття краси людського тіла. То ми погодилися і сказали: «Нехай так буде!»

А опісля кінорозважальна інду­стрія додумалася випустити фільми й телепрограми, що пропагуватимуть і ширитимуть насильство, наркотики, вбивства, самогубства, розпусту, сатанинську ідеологію тощо. А ми сказали: «Ну, що ж. Це розважальна сфера, вона шкідливих наслідків не має. Зрештою, ніхто цього серйозно не сприймає. Тож нехай так буде!»

А тепер дивуємося, чому в на­ших дітей приспана совість, чому вони не знають різниці між добром і злом, чому вони готові вбивати лю­дей, шкільних друзів-однокласників, незнайомих, навіть самих себе? А може, добре подумавши, таки зрозу­міємо це глибоке:

«Збираємо те, що посіяли».

Дивно, як легко людям нарікати на Бога, звинувачувати Його й диву­ватися, куди той світ котиться. Див­но, як ми без застереження віримо в те, що пишуть газети й журнали, а заперечуємо те, що споконвіку нам каже Святе Письмо. Дивно, як легко ми пересилаємо жарти-дотепи че­рез електронну пошту, знаючи, як швидко і легко вони розходяться, а Боже Слово, хоч би й переслали, навряд чи хтось поширить, перешле його далі. Дивно, як непристойні, грубі, вульгарні, безсоромні речі об­літають Інтернет, а вчення про Бога заборонене і по школах, і на роботі. Дивно, як ми зважаємо на те, що про нас скажуть люди, й зовсім не дба­ємо про те, що про нас подумає Бог Отець. ... Дивно, соромно і боляче...

Анна Ґрагам
Із книги Знак – межовий ка­мінь спасіння і прокляття,
Віт Пацалай, 2014.