Добре християнське виховання – виховання Людини

Проповідь виголошена на парафії Свв. Верх. Апп. Петра й Павла 9 вересня 2018 року Божого

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа! Амінь.

Слава Ісусу Христу!

У місяці вересні молимося за Ласку Святого Духа, за Боже бла­гословення і Божу опіку, а сьо­годні молитовно звертаємося і до Матері Божої Потіхи і просимо за вчителів, вихователів, катехитів, викладачів, професорів, за наших дітей і молодь, за добре християн­ське виховання.

Я чув, що сьогодні можна знайти багатющий матеріал в Ін­тернеті про виховання. Я не дуже цікавився виданнями в Інтернеті, бо мав відповідну літературу, ста­ру і нову, але після знайомства із сучасними методами виховання я був шокований. Коли я відкрив ті сайти й ознайомився з ними, то хочу сказати правду, (визнан­ня правди є мужністю), що деякі православні сайти набагато краще подають теми про виховання, ніж католицькі модерні. Відкриваю ка­толицький сайт, де йдеться про ак­туальні проблеми сучасного вихо­вання і бачу: знаменитий педагог, вихователь, вчений пропонує мені методику виховання дитини, у якій я майже не знаходжу посилання на Святе Письмо, на Життя Свя­тих, на Християнську родину, на «Положення українського шкіль­ництва». Якщо для мене титули, звання, посади будуть на першому місці, а не посилання на найбіль­ший авторитет – Святе Письмо, то я у тих працях не знайду нічого християнського, абсолютно. Там є певні статті, де немає взагалі згад­ки про Господа Бога, про Пречисту Діву Марію. І як то кажуть в наро­ді, я збився з пантелику. Я дуже багато обдумував, читав, аналізу­вав, порівнював і дійшов виснов­ку: якщо молоді батьки черпати­муть науку для виховання своїх дітей із сучасних програм (навіть модерних католицьких), то не ви­ховають добре дитини ні для себе, ні для України, а, найголовніше, для Неба, для Царства Небесно­го. Бо таке виховання не показує правдивої дороги, таке виховання зосереджене на людині, а не на Бозі. Акцент у такому вихованні робиться лише на служінні дити­ні, а не на її вихованні. Чи маю в тому рацію, чи ні? Я, направду, довго над тим роздумував. Читаю: «Ніколи не заперечуйте дитині». А що це означає? А це означає, що дитина у всьому має рацію. Ніколи не заперечуйте дитині. Уявімо собі такий приклад з людського життя. Вашій дитині прописали мікстуру чи таблетки. Таблетки здебільшо­го гіркі і неприємні. Дитина опира­ється руками і ногами, бо не хоче вживати чогось несмачного. Чи ви маєте слухати дитину і не давати того препарату? Лікар назначив, а що має робити мама? Дитина не хоче, дитина опирається, тупає ногами, стискає уста, кричить: «Я не буду, я не хочу!». І що ви бу­дете робити? Не будете лікувати хворої дитини? Ні! Ви будете ви­користовувати різні способи, на­віть застосовуючи силу, все – таки дасте ліки. З точки зору нинішньо­го виховання, такий метод – на­сильство над дитиною, адже вона не хоче того, що ви робите. І це хибне мислення є отрутою. Такі ж методи нав’язуються сьогодніш­ньому шкільництву, а це, власти­во, є знищенням нації, бо якщо на таких засадах виховуватимуться діти, молодь, то це буде їхньою деградацією. І це велика траге­дія для майбутності. Така трагедія спіткала Європу, яку ми сьогодні бачимо на власні очі. Німеччина, Франція та інші країни Європей­ського Союзу з року в рік втрача­ють корінне населення, а мусуль­манське поступово зростає.

Звичайно, у формуванні дити­ни має значення пізнання (освіта) і виховання. Відкрити для дитини світ науки – це найбільша турбота батьків. Я не кажу, що це погано, це добре. Ви наймаєте репетито­рів, стараєтеся, щоб ваша дитина мала якнайкращі знання. Нема нічого злого. Але пам’ятайте, що генії людства, великі знаменитості, інтелектуали народжувалися у багатодітних родинах, у яких було по восьмеро, а то й десятеро, два­надцятеро дітей. Статистика свід­чить, що такі діти дуже рідко на­роджувались першими чи другими в сім’ї і дуже часто восьмими, де­сятими… Ти хочеш мати одну ди­тину і прагнеш укласти в неї все, щоб мати інтелектуала. Такого не буває. І саме так ми обкрадаємо себе і свій народ, не народжую­чи багато дітей, які могли б стати геніями. Бачимо: в сім’ї може бути восьмеро дітей і всі вони різнять­ся інтелектом і здібностями. Коли у вас одна дитина, а ви бажаєте «зліпити» з неї велику знамени­тість, то від того найбільше страж­дає сама дитина, бо їй не дано ні Богом, ні природою відповідних здібностей для здійснення ваших мрій. І вам важко це зрозуміти. І часто, маючи гроші, маючи можли­вості, зв’язки, ви вкладаєте в ди­тину, а вона просто не здатна, не хоче і не може вдовольнити ваших прагнень. Двістіграмова склянка вмістить лише 200 грам води, у ній не поміститься 201 грам, а тільки 200. Дуже часто сім’ї цього не ро­зуміють і збіднюють себе, свій на­род, націю, державу, якщо не на­роджують дітей, бо бояться бать­ківства і материнства. І це дійсно поважна трагедія для України в сьогоднішній день.

Ще один аспект виховання – етикет, культура. Звичайно, це теж важлива річ. Приємно усім, коли дитина знає, як правильно пі­дійти, відповісти, як себе повести в тому чи іншому середовищі. Моє покоління свого часу було позбав­лене такого виховання, радянська школа цього не вчила. Я пам’ятаю, як я перший раз зустрівся з під­пільним єпископом світлої пам’яті Софроном Дмитерком у сестри Ма­рії на Левандівці. Мені тоді було 15-16 років, і, коли поклали ви­делку і ніж, то я не знав, що з тим ножем робити. Нас того не вчили, не було того ні в сім’ях, ні у зви­чайних їдальнях. Ми були позбав­лені такого виховання. Але світлої пам’яті екселенція Дмитерко, по­мітивши мою ніяковість, делікатно попросив сестру Марію: «Візьміть ножі, вони нам не потрібні». Пі­зніше нас того навчали. Сьогодні ваші діти мають всі можливості, щоб навчитися правил етикету, і це дуже добре.

Але найважливішим аспектом виховання – є духовне, релігійне. Якщо його немає, тоді немає сім’ї, немає родини. Якщо інтелекту­альне виховання спрямоване на розумовий розвиток дитини, ети­кет прищеплює – дітям культуру поведінки, то релігійне виховання формує душу дитини. Саме воно плекає чесноти і викорінює зло. Якщо у сім’ї відсутнє духовне ви­ховання, то будемо бачити гар­ного інтелігента, виховану осо­бу, але з душею хама, який може «делікатно» обдурити, ошукати, підставити, скривдити, покинути у вирішальний момент. Чому? Бо він не має, Страху Божого у своє­му серці, розуміння необхідності дотримання десяти Заповідей Бо­жих і двох заповідей любові. Для нього Слово Боже: «Люби Господа Бога Твого всім твоїм серцем, всі­єю душею, всіма думками, всіма помислами, а ближнього свого, як себе самого» не має жодної вар­тості. Така бездуховна особа не живе за золотим правилом Єван­гелія: «Нікому не роби того, чого би ти не хотів, щоб тобі люди ро­били». Якщо ти хочеш, щоб тебе не обмовляли – не обмовляй ін­ших, якщо ти хочеш, щоб тебе не ошукували – не ошукуй інших. Це золоте правило Євангелія. Розу­мієте? Але особа, яка має освіту, виховання, володіє правилами етикету, але не має духовності є аморальною людиною. Тому ду­ховність є надзвичайно важливою справою. Часто ми це називаємо вихованням сумління. Я часто чую від батьків, які кажуть, що їхні діти ходили до церкви, навіть постили, разом молилися… Але що сталося після цього, коли діти виросли? Звичайно, завжди є певний відсо­ток тих, які покинули церкву, ма­ючи добре виховання. Скільки ми знаємо талановитих людей, яких Бог обдарував не десятьма талан­тами, а відміряв їм сто. Скільки ми знаємо талановитих лікарів, які пропали через алкоголь, художни­ків, поетів, які, отримавши талан­ти, за якийсь час змарнували їх. І в релігійному вихованні є такий відсоток людей, які не сприйняли або неправильно було їм подано знання про Бога, або приклад тата чи мами не відповідав Слову Бо­жому. Наприклад, у родині Чехова діти були виховані в глибоко хри­стиянському дусі. У сім’ї зроста­ло троє братів, які співали в цер­ковному хорі в Крилосі не тільки щонеділі, а намагалися ходити до храму навіть щодня. Родина Чехо­ва жила за монастирським уставом Православної церкви. Якщо в цер­ковному календарі була позначе­на олія, то в родині ніхто не вжи­вав ні масла, ні смальцю, а тільки олію; коли не було дозволено їсти риби, там не їли риби; вдома за­свічували свічку перед іконами і діти, які мали гарні голоси, співа­ли Акафіст, читали Псалтир. Зда­ється, взірцева сім’я, глибоко віру­юча родина. Один із синів став ху­дожником, інший – письменником і лікарем… Та з часом вони відійшли від Церкви. Антон Чехов згадував: «Люди, які знали нас в дитинстві, часто ставили нас в приклад на­шим ровесникам. Про нас казали: «Яка то побожна сім’я, що виросте з тих дітей». Якби вони поглянули сьогодні на нас, як далеко ми ві­дійшли від Бога, то не повірили б власним очам».

Отже, дорогі брати і сестри, це також дуже важливий недо­лік у вихованні, коли ваша віра і побожні практики розходяться із щоденним життям. Для прикладу: священик після проповіді (на свя­то Усікновеніє Чесної Глави) ска­зав, що в цей день строгий піст (заборонено їсти молоко, смета­ну, яйця, масло і сир...). Це чули в церкві діти і батьки. Вдома мама дає дітям заборонену їжу. Чого вона навчає своїх дітей? Звичайно, діти це добре зрозуміють: свяще­ник для мами не авторитет, його справа говорити, а ми живемо за власними правилами. І це трагедія в духовному вихованні. Священи­ком не стає та особа, яка поміня­ла одяг світський на реверенду, монахинею не є та дівчина, яка взяла на себе монаший одяг, не є лікарем той, хто одягнув білий ха­лат, не стає поліцейським людина, яка одягла уніформу. Правдиве покликання вимагає повної пере­міни розуму, серця і душі. Справж­нє розуміння покликання – карди­нальне навернення, яке повністю міняє життя. Така людина починає жити своїм покликанням. Якщо священик залишається світським чоловіком, він думає світськими, а не духовними категоріями. Якщо монахиня залишилася тою, якою була до зміни одягу, то і її життя (спосіб мислення) залишається світським, всі її думки і дії не від­повідають монашому покликанню. Якщо особа стає лікарем лише заради грошей, не надійтеся, що вона прийде вам на допомогу у свій вихідний день. Поліцейський без покликання не зупиниться і не захистить слабшого, а, навпаки, натисне на газ, щоб його не помі­тили.

Чому ми говоримо про вихо­вання, чому воно є таким важли­вим у дитинстві, в юності? Бо ви виховуєте дитину не тільки для себе, а й для когось іншого: для її майбутньої сім’ї, для дружини (чоловіка). Ви, батьки, виховуєте вже сьогодні майбутнього батька і матір. Чому сьогодні так багато розлучень? Бо молоді не отримали християнського виховання, не от­римали християнських цінностей, не заклали християнського світо­гляду, їм не прищепили смиренно­сті, покори, лагідності і багатьох інших чеснот. Не мають того ді­вчина і хлопець, і коли сходяться в родині, то руйнують життя одне одному. Чому? Бо їх не навчили християнських цінностей. Порож­ня душа. Виховання – не легка справа. Найкраща деревина, яку ми посадимо, але не прищепи­мо доброго плоду, виросте гарна, здорова, цвістиме чудовим квітом, але плоди її будуть терпкі, бо, як в народі кажуть, дичка є дичка. Та­кою дичкою часто є людина. Вона може бути гарна, мати гроші, до­рогі прикраси, шикарне авто, але, перекинувшись словом, бачиш пустку і нуль інтелекту. Тому ви­ховання є таким важливим у на­шому житті. Без правдивого вихо­вання, ми не зможемо, направду, добре виховати «плідне» дерево. І тому ви, вчителі, ми, священики, катехити, викладачі, професори є покликані до великої місії, яку нам поручив Господь Бог, а саме – бути вчителем.

Знаємо, що Ісус Христос перед тим, як Його впізнали, що Він є Божий Син, Бог, Він був Учителем. Читаємо в Слові Божому: «Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшися ж Ісус і побачивши, що вони йдуть, мовив до них: «Чого шукаєте?» Ті ж йому: «Равві, – що в перекладі означає: Учителю, – де перебува­єш?» (Йо. 1, 37-38). І знову в ін­шому місці ми читаємо, як сказав Натанаїл: «Учителю, ти – Син Бо­жий, ти – цар Ізраїлів» (Йо 1, 49). Отже, це було перше ім’я, яке було дано Апостолам, бо вони шукали вчителя. Вчителем Закону був Мойсей, пророки. Ізраїльський на- род добре розумів, що їм потрібен добрий учитель, і тому звертають- ся апостоли до Ісуса «Учителю», тобто Равві, Раввуні. Так звер­неться до Воскреслого Ісуса також Марія Магдалина. Отже, це дуже велика відповідальність – покли­кання. Людина, яка виховує і лю­дина, яка навчає чи навчає і ви­ховує, має це робити особистим прикладом, діями, чином. Тому те, що можна багатьом людям, священику і вчителю не вільно. Бо в особах священика, вчителя і вихователя, люди хочуть бачи­ти приклад до наслідування. Все, що посідає людство, все надбання Вселенної – це плоди виховання і науки: архітектура, скульптура, медицина, досягнення техніки... Це плоди виховання і доброї на­уки. Проте існують плоди і злої науки: вульгарність, наркотики, розбещеність, гральні автомати, популяризація фальшивої рекла­ми і багато іншого. Це також нау­ка, яка руйнує особистість, сім’ю, націю, народ, державу. І кожен батько, і мати є вчителями для своїх дітей, вони мають давати їм приклад до наслідування чеснот. Особистий приклад – найдієвіше навчання. Тварина народжується твариною. Кінь, який народився, не може стати віслюком, бараном чи зайцем. Але людиною стають. Не треба вчитися, щоби бути ко­нем, він ним є. Але щоб стати лю­диною, треба вчитися. Людина не може бути людиною тільки по факту самого народження. Ні, її ще треба виховувати, щоби вона стала людиною. Ми інколи чуємо образливе звертання: «Ти скоти­на». Звичайно, боляче. Але про що це свідчить, коли так звертаються до людини. Що ми можемо сказа­ти, наприклад, коли таке почуємо? А це означає, що та людина зро­била щось огидне, страшне, вона вчинила таке, що їй не личить. Таке звертання акцентує на тому, що дана особа не діє по-людськи. Або інколи можна почути, що на­віть тварина б так не вчинила, як ти. Отже, твариною народжують­ся, твариною не стають. Людина народжується людиною, але щоб стати правдивою людиною, її тре­ба виховати. Колись мовознав­ців цікавило, що буде з дитиною, якщо з нею не спілкуватися. Дея­кі з них вважали, що така дитина буде говорити мовою Адама і Єви. В історії людства були випадки, коли діти виростали без спілку­вання, не чули мови – не вміли го- ворити.

Дорогі брати і сестри, ми моли­мося, щоби наші школярі, студенти стали правдивими людьми. Проте є ще одна помилка, нібито стар­шому поколінню не треба вчитися. Ми глибоко помиляємося. Нам усім треба вчитися, всім без винятку. І той, хто має 30 років, і той, хто має 70 і 80 – всім треба вчитися. Ворог людського роду, диявол, може також зробити з нас потвор. І той, хто вважає, що він посідає всі знання, всі вміння і може всіх навчати має бути в тому дуже обе­режний. Звичайно, життєвий дос­від навчає. Я інколи спостерігаю, як молоді священики дуже швидко люблять давати поради: а то тре­ба так зробити, а то – так і так. Я дуже обережний у таких спра­вах. Чому? Бо треба докладно зна­ти, кому що радити, знати, з ким спілкуєшся, поцікавитись середо­вищем, в якому вихована дитина чи доросла особа. Необхідно до­бре вивчити ситуацію, щоб із тво­єї поради зродились добрі плоди. І то так часто буває у хворобах. Недавно почув, як відраджували хвору людину приймати так звану «хімію». Я питаю: «Хто вам таке сказав? Який спеціаліст сказав, який лікар?» Що ти можеш радити, людино, якщо ти нічого в медици­ні не знаєш. Один випадок, який трапився у твоїй сім’ї, ще нічого не означає. А ми всі готові ради­ти хворим: маєш їсти те, маєш до­тримуватися такої дієти, вживати такі ліки… Питаю: «Хто ти такий, щоб роздавати поради?» Ми де­коли відкриваємо свої уста і гото­ві навчати цілий світ. Стоп! Чи ти покликаний до того? Чи ти маєш таку місію? Чи ти добре обізнаний у тих справах? Бути вчителем – не легко. Це дуже велика відпові­дальність. Тому будьте обережні перш, ніж комусь давати пораду чи нав’язувати свою думку. Му­сиш запитати, чи сам віриш у те, що говориш. Існують певні засади, дорогі брати і сестри. Треба так багато праці, щоб виховати добру людину. Така праця – благородна і свята. Якщо виховаєш добре одну людину (у сім’ї, в церкві, у школі), то вчиниш дуже велике діло, бо ця людина принесе багато користі ін­шим людям.

Тому я дуже вас прошу моли­тися за ласку Святого Духа для наших вчителів, професорів, ви­хователів.

Часто чую в народі: «Я не знаю за кого голосувати», «Нема за кого голосувати», «Що то буде?» Люди в розпачі, у знеохоченні, у розгубленості... Якщо не маємо за кого голосувати, то означає, що українське суспільство не вихова­ло в собі чесних, жертвенних гро­мадян, достойних бути при владі. І це є руїною нації і держави. Ви­ховання народу, його сумління, свідомості – дуже тривала і важка праця. Тому молімося і просімо ла­ски Святого Духа за добре хрис­тиянське виховання – виховання Людини.

Генеральний настоятель СБССЙ
о. Василь Ковпак