Ексклюзивне інтерв’ю з Генеральним настоятелем Братства Святого Пія Х

28 грудня минулого року пор­тал французького округу братства св. Пія Х «La Porte Latine» опублі­кував інтерв’ю з о. Давидом Паг­ліарані (fr. Davide Pagliarani), Ге­неральним настоятелем Братства Святого Пія X. Інтерв’ю торкнулося майбутнього Церкви і покликання, роль Братства і католицьких сімей у відродженні Церкви.

Пройшло п’ять місяців з моменту обрання отця на по­саду Генерального настоятеля Братства Святого Пія X на два­надцятирічний термін. Ці п’ять місяців, безумовно, дозволили отцеві отримати загальне уяв­лення про всю працю, засно­вану архієпископом Лефевром, доповнюючи ваш вже багатий особистий досвід. Яке ваше загальне враження і чи має­те вже перелік пріоритетів на найближчі роки?

Братство – це діло Бога, і чим більше ви його пізнаєте, тим більше ви любите його. Найбіль­ше мене вражають дві речі у від­критті роботи Братства. По-перше, головні ознаки Братства: це ре­зультат виборів і рішень святого, керованого тільки надприродною і «пророчою» розсудливістю, чию мудрість ми ще більше цінуємо за роки і поглиблення кризи в Цер­кві. По-друге, я бачив, що ми не є деякими привілейованими людь­ми, яких Бог зберігав: Він освячує всіх членів Братства і вірних через невдачі, випробування і розчару­вання – через хрест, а не іншими засобами.

65 нових випускників, при­йнятих у цьому році до семіна­рій Братства, мають рекордний результат за останні 30 років. Шість років Ви були ректором семінарії в Ла-Реджі в Аргенти­ні. Як ви маєте намір підтриму­вати розвиток покликань – як з точки зору кількості, так і яко­сті?

Я переконаний, що реальна підтримка збільшення кількості по­кликань та їх витривалості не по­лягає в основному на людських чи так би мовити «технічних» засобах, таких як бюлетені, апо­стольські візити або реклама. Для того, щоб розвиватися, покли­кання перш за все потребує до­машнього вогнища, в якому є лю­блений Господь Ісус, Його хрест і священство; сім’ї, де немає духа гіркоти або критики священиків. Саме завдяки «осмосу» (прони­кання – прим. пер.), через контакт з по-справжньому католицькими батьками і священиками, глибоко перейнятих духом Господа нашого Ісуса Христа, пробуджується по­кликання. Саме на цьому рівні ми повинні зі всією силою працювати. Покликання ніколи не народжуєть­ся з інтелектуальних міркувань або уроку, з яким ми погоджуємося. Ці елементи можуть допомогти відпо­вісти на Божий заклик, але якщо будемо виконувати те, про що ми говорили раніше.

14 жовтня цього року Папа Франциск канонізував Папу Римського, який підписав усі документи Другого Ватикан­ського Собору – Папу нової меси, Папу, під час понтифікату якого 80 000 священиків зали­шили священство. Які роздуми викликає у вас ця канонізація?

Ця канонізація повинна сти­мулювати нас до більш глибокої рефлексії (застанови – прим. пер), далекої від медіа-шуму, який три­вав лише кілька годин і не залишив глибокого сліду ні в її прихильни­ків, ні в опонентів. Навпаки, че­рез кілька тижнів такий шум може змусити кожного стати байдужим. Ми повинні бути обережні, щоб не потрапити до жодної з цих пасток.

Перш за все, мені здається ціл­ком очевидним, що разом з беа­тифікаціями і канонізаціями всіх останніх пап, починаючи від Івана XXIII, вони хотіли «канонізувати» Собор, нове розуміння Церкви і християнського життя, яке запро­вадив Собор і яке просували всі останні папи.

Це безпрецедентне явище в іс­торії Церкви. Наприклад, Церква після Тридентського Собору ніко­ли не прагнула канонізувати всіх без винятку пап від Павла III до Сикста V, вона тільки канонізува­ла Пія V, але не через його зв’язок з Тридентським Собором чи впро­вадження його положень, а через його особисту святість, яка була представлена для всієї Церкви як приклад служіння Церкві в якості папи.

Явище, яке ми спостерігаємо, досить схоже на зміни назв ос­новних площ і вулиць, що слідують за революцією або падінням режи­му.

Проте цю канонізацію необхід­но інтерпретувати також у світлі сучасного стану Церкви, оскільки прагнення канонізувати понтифі­ків Собору є відносно пізнім яви­щем, найяскравіше вираження якого була практично негайна ка­нонізація Івана Павла II.

Цей рішучий поспіх ще раз по­казує нинішню крихкість Церкви, що походить від Собору. Згідні ви з тим, чи ні, сьогодні все крило ультрапрогресивних і псевдоре­форматорів вважає Собор застарі­лим. Я маю на увазі, наприклад, ні­мецький єпископат. З іншого боку, найбільш консервативні неминуче змушені визнати, що Собор розпо­чав процес, який веде до того, що Церква приносить все менші пло­ди. Звичайно, що перед цим невід­воротнім процесом нинішня ієрар­хія за допомогою цих канонізацій намагається певним чином відно­вити цінність Собору і таким чином уповільнити невблаганну тенден­цію конкретних фактів. Для кра­щого розуміння ситуації варто ще раз зробити аналогію зі світським суспільством: кожен раз, коли ре­жим перебуває в кризі й усвідом­лює її, він намагається знову від­крити для себе конституцію країни, її сакральність, довговічність, свою трансцендентну цінність… Проте, насправді, це знак того, що все, що виходить з цієї Конституції і базу­ється на ній, є в небезпеці смерті, і необхідно намагатися врятувати її всіма можливими засобами. Історія свідчить, що ці заходи, як правило, недостатні для того, щоб відродити те, що вже своє віджило.

Три роки тому (17 жовтня 2015 р. – «La Porte Latine») Папа Франциск виголосив важ­ливу промову, пропагуючи «синодальність» у Церкві, за­охочуючи всіх єпископів «по­чути Бога, почути крик людей; слухати людей, відкривати те, до чого Бог кличе. Як він сам заявив (у виступі 25 листопада 2017 р. – «La Porte Latine»), на основі цієї нової синодально­сті він продиктував нові зако­ни, що спрощують процедуру анулювання шлюбу, і видав ексгортацію Amoris lætitia, як результат синоду про родину. Чи бачите ви в цьому голос Святого Духа? Що ви думаєте про новий вираз – «синодаль­ність», який нині використову­ється владою Церкви?

Дебати про синодальність – це не що інше, як застосування со­борної доктрини колегіальності в постсоборну епоху і проблем, які вона створила в Церкві.

Насправді, про це говорять дуже часто навіть у дискусіях, які стосуються інших питань або ма­ють іншу мету. Я маю на увазі, на­приклад, останній синод про мо­лодь, де ця тема обговорювалася черговий раз. Це означає, що іє­рархія ще не знайшла правильного рішення – і не дивно, тому що ця проблема не може бути вирішена.

Дійсно, колегіальність є при­чиною того, що Церква перебуває у постійному квазі-соборі, який керується утопічним баченням управління вселенською Церквою за участю всіх єпископів світу. Це спровокувало з боку національних єпископських конференцій попит на систематичну і ненаситну де­централізацію, яка ніколи не закін­читься. Ми маємо своєрідну класо­ву боротьбу в єпископській версії, яка в деяких єпископатах призво­дить до майже розкольницького менталітету. Я знову думаю про німецький єпископат, що є яскра­вим прикладом усіх нинішніх де­формацій. Рим застряг у безвиході. З одного боку, він повинен вряту­вати свою владу, яка підривається місцевими єпископатами. З іншого, він не може відмовитися від сво­го соборного вчення або його на­слідків, не підриваючи авторитету Собору й основи нинішньої еклезі­ології. Фактично, кожен рухається в тому ж напрямку, але з різною швидкістю.

Обговорення цих питань свід­чить про приховану хворобу, осо­бливо про те, що ця революційна доктрина в принципі суперечить монархічній природі Церкви. При­йнятного рішення не буде знайде­но, допоки остаточно не усунуть проблеми.

Це парадоксально, але тільки Братство може допомогти Церкві, нагадуючи папам і єпископам, що Господь Ісус заснував монархіч­ну Церкву, а не сучасне хаотичне зборище. Настане день, коли це повідомлення буде почуте. Тим ча­сом наше завдання полягає в тому, щоб зберегти цей глибокий зміст Церкви та її ієрархії, незважаючи на поле бою та руїни, які маємо нині.

Як Церква може виправити помилки Собору? Чи реально розглядати це питання після 50 років?

Насправді, це не реально, бо ми маємо справу з повністю рефор­мованою Церквою, у всіх сферах її життя без винятку. Нові концепції християнської віри і життя логічно призвели до нового способу сприй­няття Церкви. Говорячи по-люд­ськи, неможливо повернутися в минуле.

Проте, напевне, ми занадто ча­сто забуваємо, що Церква – Божа установа, незважаючи на те, що вона втілена в людях і в людській історії. Одного дня папа, всупереч всім очікуванням і людським роз­рахункам, наведе порядок і все, що треба виправити, буде виправ­лено, бо Церква – власність Божа і Господь Ісус ніколи не покидає її. Христос урочисто пообіцяв, що «ворота пекла не переможуть її» (Мт. 16, 18). Велич божественності Церкви буде тим сильнішою, чим складнішою і незворотною буде здаватися ситуація, в якій вона опиниться.

2018 рік був роком 30-ї річ­ниці єпископсьих свячень в Еконі архієпископом Лефев­ром, роком справжньої «опе­рації виживання» Традиції. Чи вважаєте ви, що ця «операція» була винятковою за своєю при­родою й ефективною в тому сенсі, що сьогодні інші єписко­пи погоджуються уділяти свя­чення і таїнство миропомазан­ня в традиційному обряді? Чи ви думаєте, що з плином часу можливо доведеться розгляда­ти питання про нові єпископ­ські свячення?

Майбутнє Братства знаходить­ся в руках Божого Провидіння. Нам залишається вірно читати зна­ки, як це робив наш засновник, який ніколи не хотів випереджати або ігнорувати Боже Провидіння. У нас є прекрасний урок архієпис­копа Лефевра і багато хто з тих, хто його тоді не розумів, поступово змінював свої судження про нього.

Дистрикт Франції є найста­рішим і найбільшим, навіть якщо дистрикт США його на­здогнав. Які пріоритети в пи­таннях, пов’язаних з духовен­ством, а також матеріальні та пасторальні питання, які ви поставили перед новим керів­ником, о. де Йорна (de Jorna), який протягом 22 років був ректором семінарії в Еконі?

Усі пріоритети можна підсуму­вати декількома реченнями. Новий начальник округу має прекрасне завдання спостерігати за тим, щоб всі наші домівки та всі наші чле­ни зберігали справжній дух, який залишив нам наш засновник: дух любові до віри й істини, до душ, до Церкви, і особливо до того, що ви­пливає з неї: дух справжньої любо­ві між членами Братства. Наскільки ми зберігатимемо цей дух, ми ма­тимемо хороший вплив на душі, і Братство продовжуватиме прива­блювати багато покликань.

Дійсно, це красива і захо­плююча програма! Однак вір­ним необхідно буде повною мі­рою брати у ній участь. Ви ба­чили, як вони приїхали (їх було тисячі) паломниками до Лурду, під час якого ви відправляли урочисту святу месу на свято Христа Царя. Про що ви проси­те вірних? Що ви їм пропонує­те?

Я був глибоко зворушений, коли бачив паломників різного віку у Лурді, зокрема, багато сімей і ба­гато дітей. Це паломництво справ­ді вражаюче і дуже значуще. Воно нагадує нам, що майбутнє Церкви і покликання – у родинах, де бать­ки підняли хрест нашого Госпо­да. Дійсно, тільки хрест нашого Господа і жертовність, що випли­ває з нього, народжує багатодітні сім’ї. Перед нашим егоїстичним і відступницьким суспільством, по­караним своєю власною безплід­ністю, немає більш благородно­го і дорогоцінного свідчення, ніж свідчення молодої матері, оточеної дітьми, наче короною. Світ може не слухати наших проповідей, але не може не побачити цього чудо­вого видовища. Це також стосуєть­ся і суспільства. Зрештою (я кажу це знову), це той самий ідеал Хре­ста, який закликає душу посвятити себе Богові, а матір вихованню й освяченню всіх дітей, яких Боже­ственне Провидіння бажає їй дові­рити.

Нарешті, це паломництво та­кож нагадує нам, що будь-яке від­родження може відбутися тільки під покровом Пресвятої Діви Марії, тому що в нинішній пустелі немає місця у світі, що продовжує залу­чати душі так само, як Лурд.

Тому я просто кажу вірним з Франції: не забувайте про ваших попередників, які були хоробрими хрестоносцями, воїнами Христа. Також пам’ятайте, що нинішня бит­ва на захист віри і Церкви, безпе­речно, є найбільшою з усіх попе­редніх в історії.

Доброго і святого 2019 року!

Підготував
о-д. Богдан Витрикуш

За матеріалами: fsspx.pl