Офіційне свідчення екзорциста

«Святіший Отець Павло VI, виступаючи 15 листопада 1972 року, говорив про демона і про те, скільки бід він творить у світі. Проти Папи залунали голоси кри­тики з боку байдужих та невірую­чих: Церква все ще говорить про чорта? Все ще зберігає віру давніх віків? Є книжечка, яка називаєть­ся «Інтерв’ю зі злим духом». Я по­думав, що також міг би написати щось на цю непросту тему, бо вже впродовж 50 років є екзорцистом (1934-1984) і неодноразово бачив демона в людині. Часто я був зму­шений з ним боротися, багато разів він бив мене. Я мав нагоду бачити його в різних ситуаціях і досліджу­вати його, плодом чого є те, про що я написав нижче. Окрім того, я був духівником містичних душ, які є безпосередньою мішенню скаже­них атак демона. Як духівник, я був свідком подій, в котрі мені важ­ко було би повірити, якби я не ба­чив їх на власні очі десятки разів.

Ці події, я подаю у формі ін­терв’ю, які дійсно мали місце в ре­альності. Я сам був їхнім свідком як особа, безпосередньо в них задія­на».

о. Джузеппе Томазеллі

(1902–1989)

Уривок

 Екзорцист: Я неодноразово пи­тав тебе під час екзорцизмів: «Ко­трий з гріхів провадить найбільше душ до пекла?» Ти завжди мені відповідав: «Не мушу тобі цього казати. Ти сам знаєш». Як на мене – це гріх нечистоти.

– Бачиш, ти сам знаєш відпо­відь. Усі ті, що ув’язнені у пекель­ному проваллі, перебувають там за нечистоту. Вони також грішили й іншими гріхами, але завжди осуд­жували себе через нечистоту або теж нечистотою.

Екзорцист: Що ти думаєш про всіх тих, котрі живуть неморально?

– Я думаю, що вони вже внесе­ні до реєстру проклятих і що тільки велика благодать могла б їх витер­ти з нього.

Екзорцист: Тобто, в реєстрі твоїх невільників є також розлуче­ні чоловіки та жінки?

– Всевишній, перед котрим всі мусять бути чистими і без плями, не пустить в Своє Царство тих, ко­трі кожного дня живуть у гріху не­чистоти. Це саме я і мої товариші переконали керівників ваших дер­жав, щоб вони схвалили юридичне розлучення, без якого «цивіліза­ційний поступ», який ми пропонує­мо, був би неможливий. Першими, хто заплатить за цей закон, який ти називаєш негідним, який проте є скарбом мого царства, будуть ті, що його прийняли, відповідальні за нечисті гріхи розлучених осіб. Покарані будуть і ті, котрі створили цей закон.

Екзорцист: Нещасні розлучені, котрі задля короткого життя у не­тривких приємнощах, цілу вічність терпітимуть всі ті тортури, яким ти зараз підданий!

– Я переконую людей у тому, що словами Ісуса не слід собі заби­вати голови, а також в тому, що не слід жартувати із Всевишнім.

Екзорцист: А що буде з числен­ними проститутками?

– Я тримаю їх близько свого серця, щоб жодна з них мене не покинула. Їх найбільше понево­лює тілесна приємність і жадання грошей. Пекло просторе, і в ньому знайдеться місце для кожної з них.

Екзорцист: Котрі з гріхів дають тобі найбільше приємності: особи­сті, котрі не мають більшого впли­ву на людей, чи ті, котрі спричиня­ють скандали і підштовхують інших до зла?

– Звісно, що я волію гріхи, які розповсюджують скандали, бо з ними виникають наступні. Світ наповнений скандалами, а я і мої товариші тримаємося близько тих, котрі їх створюють. Ці люди є на­шими найкращими помічниками.

Екзорцист: Ісус Христос ска­зав: «Хто йде за Мною, той не блу­кає в темряві… Небо і земля проми­нуть, але Мої слова не проминуть; не можливо, щоб не прийшли спо­куси; але горе тому, через кого вони приходять! Краще було б для нього, якби йому на шию повісили жорно і вкинули в море». Я питаю себе: «Як спокусники можуть жити так спокійно, коли слова Ісуса, Спасителя і Найвищого Судді, такі страшні?»

– Так відбувається завдяки мо­єму втручанню. Я знечулюю їх ду­ховно, невидимо, але дійсно. Як хірург, знечуливши пацієнта, може різати і відрізати частини тіла, не завдаючи болю, так і я дію. Я чиню, що він не чує жодної від­повідальності перед Творцем за свої вчинки і здається, що йому все дозволено.

Екзорцист: Які підступи ти використовуєш, коли зустріча­єшся з особами, які ведуть не­моральний спосіб життя?

– Я спотворюю в їхньому ро­зумі заповіді Творця, Який дав людям тіло як інструмент пе­редавання життя. Працюючи в їхній уяві, я чиню так, що сек­суальна стриманість видається їм чимось неможливим до реа­лізації в житті. Втовкмачивши їм в голову це переконання, я під­суваю їм різноманітні спокуси, в залежності від того жінка це чи чоловік, від їхнього віку, а також обставин, в яких перебувають.

Екзорцист: Які обставини ти маєш на увазі?

– Надмірна і нерозсудлива фамільярність між жінками та чоловіками, а також різноманітні розваги, які розпалюють пожа­дання.

Екзорцист: Думаю, що теле­бачення є одним з найдієвіших засобів, які ти використовуєш у своїй диявольській праці. Коли його використовувати для благої мети, воно може бути джерелом добра, але якщо його використо­вувати погано, воно може стати причиною багатьох злочинів. У пізні вечірні години показують непристойні і розгнуздані сцени.

– Я збуджую цікавість дорос­лих, молоді, ба, навіть дітей, і заспокоюю їхні неморальні по­жадання.

Екзорцист: Пізніше вони бу­дуть змушені звітувати перед Бо­гом, Справедливим Суддею, всі автори тих підступних трансляцій, власники телебачення, а також ті, котрі оглядають ті неморальні про­грами. Колись школа зла найчас­тіше загрожувала дітям поза ро­динним вогнищем, а тепер разом з телебаченням увійшла під дахи їхніх домівок. Що можна сказати про злі фільми? Безліч екранів на­повнюється розпустою, а ви, зло­чинні демони, тримаєте їх у своїх пекельних тенетах і підштовхуєте їх не лише до нечистих думок і по­глядів, але набагато далі.

– Всі вони, як це ти добре ви­словив, знаходяться в моїх те­нетах, але не усвідомлюють того, бо одурманені нечистими приєм­ностями. Вони зауважать їх, коли опиняться у вічно палаючому вог­ні. Думаєш, попе, що телевізори і фільми являються єдиним зна­ряддям, які я використовую для наповнення пекла? Як пастух ра­діє видом лугів, щедро порослих свіжою травою, так і я тішуся, а, можливо, й більше, дивлячись на маси жінок, котрі біжать за сучас­ною модою, особливо на пляжах. З нетерпінням, ми, демони розпусти, чекаємо літнього періоду, щоб ще більше людей сплутати нашими сі­тями нечистоти.

Екзорцист: Ісус чітко сказав: «Якщо хтось дивиться на жінку з пожаданням, то вже согрішив з нею у своєму серці». Нещасні, не­розсудливі жінки! Пам’ятайте, що є нечистота тіла, але й думок: хто порахує грішні думки та прагнен­ня, котрі розбуджує в розгнузда­них чоловіках ваша безсоромна мода, особливо на вулицях та на пляжах, по котрих невпинно ши­ряють натовпи демонів? Ви пово­дитеся так на пляжах, змиваючи водою ваші тіла, але, одночасно, забруднюючи ваші душі, і тих, ко­трі безсоромно на вас дивляться. Хочете остудитися в морі в ті спе­котні дні, але одночасно готуєте для себе жар вічного вогню! Чую­чи про вічний вогонь, ви іронічно смієтеся, але ті, котрі випередили вас у смерті, вже не роблять того, плачучи за свої провини разом з іншими засудженими!

– Я дуже спритний; щоб осяг­нути свою мету в світі, я посла­блюю авторитет батьків, котрі най­перші відповідають за непристой­ний спосіб вдягання їхніх доньок. Жінок, які ганяються за безсором­ною модою, я утверджую в переко­нанні, що вони не роблять нічого поганого, бо сьогодні майже всі так одягаються. Використовуючи відсутність обмежень на пляжах, я розбуджую в тих жінках приєм­ність від того, що на них дивлять­ся і ними захоплюються. А тепер, попе, я скажу тобі те, чого ти ще не знаєш. У пеклі зараз перебува­ють найвродливіші жінки світу, ті котрі у своєму земному житті вико­ристовували свою фізичну вроду з метою спокушування чоловіків.

Екзорцист: Але чому ті жінки, безсоромні у вдяганні, не пам’ята­ють про те, що потрібно буде по­мерти і що їхнє тіло стане харчем для хробаків?

– Ну, бо я віддаляю від них ті думки, які могли б відлучити їх від мене. У подібний спосіб я ви­користовую тих, котрі знаходять насолоду в танцях, вечірках і дис­котеках.

Екзорцист: Безперечно твої інтриги поміж любителями танцю приносять плоди нечистоти, бо пристрасна музика і рухи в сучас­них танцях розраховані на те, щоб викликати сексуальне пожадання. Прикро, але й ті особи належать до твого диявольського царства. Я переконаний, що так само і лі­тература та порнографічна преса є отрутою, яку ти, зазвичай, вико­ристовуєш для знищення душ.

– Звісно! Книжки, які розпалю­ють пожадання, розбещені фото­графії є моєю могутньою зброєю, і я часто її використовую. Відриваю людей від здорової літератури, ви­кликаючи в них огиду до неї, та одночасно розбуджую в них потяг до нечистих речей. Письменники знають про те, знають вподобання людей і, бажаючи вигоди, розки­дають на сторінках своїх повістей та ілюстрованих часописів насіння нечистоти, яке самі носять в сер­цях. Такого типу читання збуджує відчуття і прагнення приємності в читачів, і таким чином, кількість моїх жертв постійно збільшується.

Екзорцист: А тепер кажи мені, про тактику, яку ти застосовуєш, працюючи над спотворенням люд­ських сумлінь, змінюючи в гіршу сторону характери дітей, котрі підростають у сім’ях. В перші роки життя хлопці і дівчатка загалом до­брі, слухняні, старанні в навчанні, ходять з батьками до церкви, охо­че спілкуються, але, коли тільки проминає період дитинства, в міру зростання, вони відходять від Та­їнств, легковажать молитву, від­чувають відразу, ба, навіть нена­висть до всього, що релігійне.

– Невже ти, не можеш збагнути усіх тих змін? В період дитинства, різноманітні пристрасті зазвичай ще слабкі, неначе приспані. Та як тільки минає період дитинства, входячи в період дозрівання, лю­дина починає відчувати розбу­дження пожадання. Аби перемож­но вийти з того періоду і пережи­ти його без падінь, потрібна Божа Благодать, котра приходить разом з молитвою, чуванням, стримані­стю і доброю волею.

На щастя, не всі користують­ся тими засобами, а коли я роз­починаю мої інтриги, вони легко піддаються їм і потрапляють у за­лежність, наприклад, наркотиків, а коли це зроблять кілька разів, то потреба продовжувати це є та­кою сильною, що вони не можуть їй опиратися. Ще краще, коли вони скуштують наркотиків нечистоти, і тоді вони майже завжди мої. Пада­ють, підводяться, знову падають і, в такий спосіб, поступово стають безвільними і безсилими переді мною.

Якщо до того долучаться ще й інші чинники, то вони часто потра­пляють під вплив шизофренії, якої медицина не може вилікувати.

Скільки ж то осіб, а особливо чоловіків, шаленіє через манію не­чистоти і, внаслідок цього, мусять покинути роботу чи навчання. Ши­зофренію не завжди спричиняють зловживання в сексуальній сфері, але це одна з її найважливіших причин. Врешті той, хто в основ­ному керується тілесними пожа­даннями, раніше чи пізніше збун­тується проти Бога, Який, однак, казав вам панувати над власними пожаданнями.

Екзорцист: Недавно я запитав тебе: «Що скажеш про юнаків?» А ти радісно відповів: «Ех, теперішні юнаки шукають проституток!» (за­мість «проституток» диявол вжив більш непристойне слово). «А що скажеш про дівчат?» Тоді ти ще веселіше відказав: «Вони чинять набагато гірше від їхніх ровесників хлопців». Сучасна молодь здебіль­шого спустошена сексом. «А що скажеш про сім’ї?» Подружжя – це Таїнство і лише життя у союзі, дійс­но укладеному перед Богом, може бути носієм добра.

– У сім’ях я втручаюся в тисячу різних способів. Ти, попику, добре це знаєш. Скільки моральних злов­живань дарують мені молоді люди у своєму передшлюбному житті! Досягнути це допомагають мені також їхні батьки, які дозволяють перебувати молодим людям нао­динці, залишаючи їх без жодного нагляду, особливо у вечірніх го­динах, коли молоді люди виходять на прогулянки, або виїжджають кудись автомобілем. Саме тоді, я використовую ту мить, щоб споку­шати їх і змусити до падіння. За­звичай, батьки зацікавлені лише в тому, щоб в день шлюбу їхня донька мала на собі білу сукню. Я використовую слабкість і незнання батьків, які дозволяють донькам виходити вечорами з дому і повер­татися о будь-якій годині. Кількість молодих, самотніх матерів збіль­шується кожного дня, а саме тому, що я дуже сумлінний і спритний у вигадуванні та підсуванні спокус. Також і в укладених пo-Божому сім’ях я невпинно дію: часто мені вдається вчинити так, що батьки не бажають прийняти нових дітей і вбивають їх до того, як вони вий­дуть з лона матері. Скільки-то разів вдається мені через різні підступи послабити почуття поміж чолові­ком та дружиною і звернути серце чоловіка до іншої, заміжньої жінки, або ж краще – серце жінки до ін­шого одруженого чоловіка. Отже, в такий спосіб, я, підсуваючи нечисті пожадання, доводжу подружжя до розлучень та сепарацій, вбиваю­чи на тому шляху природну любов батьків до своїх дітей.

Екзорцист: Якими ще аргумен­тами ти володієш?

– Я переконую людей, що по­дружня сепарація лише колись давно вважалася чимось поганим, але тепер, поряд з прогресом, вона необхідна, бо ж серцю не нака­жеш, а особиста свобода не може бути обмежена ніким. Плоди моєї диявольської праці направду ве­личезні. Завдяки нечистоті, збу­джуючи людські пристрасті, я веду чоловіків та жінок, куди мені лише заманеться.

Екзорцист: Тобто, ти ведеш їх в пекло?

– Звісно ж! Як тільки вони по­мруть, то ділитимуть мій уділ там, де вічний плач, докори сумління і скрегіт зубів.

Екзорцист: А тепер, я вимагаю від тебе відповіді на моє останнє запитання. Знаю, що ти не хочеш цього робити, але я тобі наказую.

– Чого ти найбільше боїшся?

– Двох речей: молитви і втечі від злих нагод.

Екзорцист: А чому ти так силь­но боїшся молитви?

– Бо вона – перший крок до Бога, і здобуває численні благода­ті. Важко мені притягнути до себе когось, хто багато і тривало мо­литься. Усі ті, що зараз знаходяться в пеклі, не молилися або молилися мало і недбало. В особливий спосіб я ненавиджу молитви, звернені до тієї Жінки, Імені Котрої ми, демони, ніколи не вимовляємо. Друга спра­ва, яку я ненавиджу, це втеча від злих нагод. Мої невільники через нечистоту не лише не уникають спокус та злих нагод, але самі їх шукають і з завзяттям створюють все нові нагоди.

Уривок з книги

о. Джузеппе Томазеллі

«Інтерв’ю з демоном»

З книжки «До кого

уподібнимося, з ним і будемо»