Немає спільної вірив Бога, яку б поділяли католики і мусульмани

4 червня 2020 року єпископ Афанасій Шнайдер, єпископ-по­мічник Астани (Казахстан), зробив заяву, опубліковану LifeSiteNews, з приводу документа, що його в Абу-Дабі 4 лютого 2019 року під­писали Папа Франциск та великий імам Аль-Азхара Ахмед ель-Тейб. Ось текст цієї декларації і спросту­вання у світлі Св. Традиції Като­лицької Церкви.

«Найбільш помилковим і небез­печним ствердженням документа Абу-Дабі про Людське Братерство Заради Світового Миру і Спільного Життя (підписаний папою Фран­циском і великим імамом Аль-Аз­хар Ахмад Аль-Таїбом 4 лютого 2019 року) є наступне:

«Плюралізм та різноманітність релігій, кольорів, статі, раси та мови є бажаним Богом в Його му­дрості, завдяки якій Він створив людський рід. Ця божественна му­дрість є джерелом, з якого похо­дить право на свободу віри та сво­боду бути різними». Це суперечить Божественному Об’явленню – ка­зати, що так само, як Бог позитив­но бажає різноманітності чоловічої та жіночої статі та різноманітності націй, так Він також бажає різно­манітності релігій.

Документ в Абу-Дабі також говорить про спільну віру в Бога, наприклад: «Це документ, який запрошує всіх осіб, які мають віру в Бога та віру в людське братер­ство». Тут сам сенс віри неодно­значний, і, крім того, значення віри в Бога кладеться на природний рі­вень віри «у людське братерство». Це теологічно неправильно і вво­дить в оману.

Значення терміна «віра» пояс­нив сам Ісус Христос, отже, це є Божественне Об’явлення. Як зна­ємо, є лише «один Господь, одна віра, одне Хрещення» (Еф. 4, 5), «бо не в усіх – віра» (ІІ Сол. 3, 2). Ісус Христос, Воплочений Син Бо­жий, є «засновником й завершите­лем віри» (Євр. 12, 2). Хто не ві­рить в Ісуса Христа, Сина Божого, той не має віри й не догоджає Бо­гові, як говорить Господь: «Хто не вірує – той уже засуджений, бо не увірував в ім’я Єдинородного Сина Божого» (Йо. 3, 18) та «хто не ві­рить у Сина, той не побачить жит­тя; але гнів Божий залишається на ньому» (Йо. 3, 36).

Катехизм Католицької Церкви говорить: «Для християнина віра в Бога не може бути відокремленою від віри в Того, кого Він послав, Його «улюбленого Сина», в якому Отець «має вподобання»; Бог го­ворить нам слухати Його (Пор. Мк. 1, 11). Сам Господь сказав Сво­їм учням: «Віруйте в Бога, віруй­те й у Мене» (Йо. 14, 1), (ККЦ п. 151). «Віра» і «вірити» не означає пізнання Бога природним світлом через причину, але надприродний Божий дар, «збуджений і скріпле­ний Божою ласкою, отримуючи віру через слухання, вважаючи правдою те, що було божествен­но відкрито та обіцяно» (Тридент­ський Собор, Декрет про Оправ­дання, сес. 6, ч. 6).

Церква завжди навчала з Пер­шим Ватиканським Собором, що «ситуація тих, хто небесним даром віри прийняли католицьку правду, аж ніяк не є такою ж, як у тих, хто, керований думкою людей, дотри­мується фальшивої релігії» (Догма­тична Конституція Dei Filius, ч. 3).

Той самий Собор вчить: «Ка­толицька Церква дотримувалась і дотримується такого: існує подвій­ний порядок знань, що відрізня­ється не лише щодо джерела, але і щодо його об’єкта. Щодо джере­ла, то ми знаємо на одному рівні з природного розуму, на іншому – за Божественною вірою. Що стосу­ється об’єкта, окрім тих речей, до яких може дійти природний розум, для нашої віри пропонуються певні таємниці, приховані в Богові, які, якщо вони не будуть виявлені Бо­жественно, недоступні до пізнан­ня» (Догматична Конституція Dei Filius, гл. 4).

Заявляти, що мусульмани ра­зом з нами поклоняються одному Богові («nobiscum Deum adorant»), як це зробив Другий Ватиканський Собор у Lumen Gentium №. 16, є теологічно дуже неоднозначним твердженням. Те, що ми, католи­ки, поклоняємося єдиному з му­сульманами Богові – неправда. Ми не поклоняємся з ними. В акті поклоніння ми завжди адоруємо Святу Трійцю, тобто ми не про­сто поклоняємся «одному Богу», а радше Пресвятій Трійці, свідомо – Отцеві, Синові і Святому Духові. Іслам відкидає Святу Трійцю. Коли мусульмани поклоняються, вони не поклоняються на надприродному рівні віри. Навіть наш акт покло­ніння кардинально відрізняється. Це суттєво інше. Саме тому, що ми звертаємося до Бога й почитаємо Його як діти, які походять із не­вимовної гідності Божественного усиновлення, й робимо це з над­природною вірою. Однак у мусуль­ман немає надприродної віри. Вони мають лише природне знання про Бога. Коран – це не Боже об’яв­лення, а своєрідне протиоб’явлен­ня Бога, тому що Коран прямо за­перечує Божественне об’явлення Воплочення, вічну Божественність Сина Божого, відкупительну жер­тву Христа на Хресті й тому запере­чує правду про Бога, Святу Трійцю. Звичайно, коли людина щиро по­читає Бога-Творця – як це робить більшість простих мусульманських людей – вони почитають Бога при­родним поклонінням, заснованим на природних знаннях Бога-Твор- ця. Кожен нехристиянин, кожна нехрещена людина, включаючи мусульманина, може почитати Бога на рівні природних знань про існу­вання Бога. Вони почитають у при­родному акті поклоніння того само­го Бога, якого ми почитаємо у над­природному акті і з надприродною вірою у Святу Трійцю. Але це два по суті різні способом почитання: один – акт природного пізнання, а другий – акт надприродної віри. Акти поклоніння й акти пізнання, на яких вони ґрунтуються, істотно відрізняються, хоча предмет є од­наковим тим, що це той самий Бог. Можливо, можна було б сформулю­вати так: «Мусульмани почитають Бога в акті природного поклоніння і, таким чином, істотно відрізняють­ся від того, що робимо ми, католи­ки, оскільки ми обожнюємо Бога завжди з надприродною вірою».

Суб’єктивний акт поклонін­ня мусульман також відрізняється тим, що їхнє розуміння Бога від­різняється від нашого. Слід мати на увазі той факт, що мусульмани, приймаючи твердження про Бога, які не мають Божественного похо­дження, ризикують запропонувати помилкові знання та помилкове поклоніння Богові навіть на при­родному рівні.

Документ в Абу-Дабі говорить про «основу нашої спільної віри в Бога». Однак послідовники ісламу вважають Бога віддаленим, поз­бавленим особистого взаємозв’яз­ку, і це дуже хибна ідея про Бога. Значна частина мусульман має спотворений і викривлений образ Бога як Того, хто не може особисто спілкуватися з нами і якого ми не можемо по-справжньому й особи­сто любити як нашого Батька і на­шого Відкупителя.

Слід також враховувати той факт, що мусульманське зачаття Ісуса – це відмова від християн- ської ідеї: бо Коран заявляє, що Бог не може мати Сина, і тому вони відкидають Воплочення, навіть якщо приймають факт Його на­родження від Діви. Тому неточно співставляти їх шанування Ісуса з нашим поклонінням Йому як Во­плоченому Богові й Відкупителеві людства; і їхнє пошанування Марії – це не те саме, що наше шануван­ня її як Матері Божої. Отже, ми не можемо навчитися від них, як пра­вильно ставитись до Ісуса чи Ма­рії. Крім того, їхнє розуміння життя для Бога не є таким, як наше, бо Ісус навчав, що Бог – наш Отець, і ми живемо для Нього, аби при­множувати нашу любов до Нього і бути щасливим з Ним назавжди. Натомість їхня концепція життя для Бога – це життя раба, щоб служи­ти могутньому Учителю. Нарешті, мусульманська концепція мило­сердя відрізняється від християн­ської концепції милосердя, бо ми милосердні, як Бог-Отець був ми­лосердний до нас, пославши Свого Сина померти за нас, коли ми були ще Його ворогами. Мусульмани ж заперечують це.

Згідно з тезами Сури (9:29), мусульмани повинні «боротися з тими, хто не вірить в Аллаха чи в Останній День і не вважає проти­правним те, що Аллах та Його По­сланець зробили протизаконним, і які не приймають релігію істини від тих, яким було дано Писання – поки вони не віддадуть данини охоче, поки вони не будуть сми­ренні».

Не можна погодитися з тезою про те, що правильне читання Ко­рану протистоїть будь-якій формі насильства. По-перше, це неправ­да, заснована на простому читанні Корану. Пізніші сури Корану про­повідують дуже жорстоке став­лення до немусульман і заклика­ють до окупації немусульманських країн насильством. Навіть у наші дні багато мусульман добре розу­міють, що це легітимний метод чи­тання Корану. Крім того, більшість мусульман погоджуються з тим, що пізніші (більш жорстокі) сури мають більше авторитету. Зазви­чай мусульмани розуміють Коран буквально, оскільки в них немає духовної чи алегоричної екзегези. Можливо, якісь виняткові особи, якісь добрі ісламські вчені зро­блять це, але вони не представля­ють іслам як такий. Вони не мають найвищого авторитету.

З теологічної точки зору, таким чином, вводить в оману й заплутує те, що Римський Понтифік підписав спільний документ з ісламською релігійною владою, використовую­чи терміни «Бог», «Віра», «плюра­лізм і різноманітність релігій» та «братерство». Попри те, що ці тер­міни мають суттєво різні значення в навчанні Корану та Божествен­ному Об’явленні Господа Нашого Ісуса Христа. Крім того, потрібно пам’ятати про те, що мусульмани не мають авторитетного прово­ду, щоб вирішувати суперечки з універсальною владою. Вони не мають учительського уряду, який би мав повноваження представля­ти іслам як такий, і в ісламі немає центральної влади, щоб вирішува­ти доктринальні питання для всіх мусульман.

Єдине стабільне всезагальне братерство – це братерство в Хри­сті. Тільки в Ісусі Христі та Святому Дусі, якого Він послав, люди мо­жуть по-справжньому бути дітьми Божими і по-справжньому сказати Богові «Отець» і, отже, по-справж­ньому бути братами: «Бо всі, якими керує Дух Божий, є синами Божи­ми. Ви отримали Духа усиновлен­ня як сини, за якими ми кличемо: «Авва! Отче! Сам цей Дух свідчить разом із нашим духом, що ми – діти Божі; а коли діти, то й спадкоємці ж Божі – співспадкоємці Христа» (Рм. 8, 14–17).

Єдиний справжній і стабільний мир – це мир Христовий. Майже 100 років тому Папа Пій XI катего­рично увиразнив те, чого навчали Ісус Христос, наш Божественний Учитель і Відкупитель, а також по­стійний Учительський Уряд Церкви впродовж віків. За цими критерія­ми в його енцикліці – мовби нині! – проведено аналіз Документа Абу- Дабі:

«Нам не потрібен мир, який буде полягати лише у вчинках зов­нішньої чи формальної ввічливості, але мир, який проникне в душі лю­дей і який об’єднає, зцілить і знову відкриє їхні серця до тієї взаємної прихильності, яка народжується братською любов’ю. Мир Христо­вий – це єдиний мир, який відпо­відає цьому опису: «нехай панує в серцях ваших мир Христовий» (Кл. 3, 15). Неможливий інший мир, ніж той, який Христос дав Своїм учням (Йо. 14, 27), оскільки Він є Богом, Він «бачить серце» (1 Цар. 16, 7), і в наших серцях встанов­лено Царство Його. Знову ж таки, Ісус Христос цілком має рацію, коли називає цей душевний мир своїм, бо Він був першим, хто ска­зав людям: «всі ви брати» (Мт. 23, 8). Він дав так само й нам, запе­чатуючи кров’ю власного життя, закон братньої любові, взаємної терпеливості – «Це Моя заповідь, щоб ви любили один одного, як Я полюбив вас» (Йо. 15,12). «Несіть тягар один одного; і так ви будете виконувати закон Христовий (Гал. 6, 2)» (Енцикліка Ubi arcano Dei Consilio, 33).

«Справжній мир, мир Христо­вий, неможливий, якщо ми не ба­жаємо й не готові прийняти основ­ні принципи християнства, якщо не будемо дотримуватися вчень і не будемо підкорятися закону Хри­ста як у громадському, так і в при­ватному житті» (Там само, 47).

«Відновлюючи Христове цар­ство, ми будемо найбільш ефек­тивно працювати над досягненням міцного світового миру» (Там само, 49).

«Тільки в цьому Царстві Хри­стовому ми можемо знайти ту справжню людську рівність, якою всі люди облагороднюються, бо кожен ушляхетнюється дорогоцін­ною кров’ю Христа» (Там само, 58)

(За матеріалами: sspx.org).