Посмертна книга Бенедикта XVI

У цій книзі під назвою «Che cos’e il Cristianesimo» (Що таке християнство?) зібрано 16 текстів періоду після відставки Бенедикта XVI у 2013 році, більшість з них були написані приблизно у 2018 році, а ос­танній – у 2022 році. Вона була опубліко­вана італійським видавництвом Mondadori у січні 2018 року.

Протистояння католицизму і про­тестантизму

У тексті, який раніше не був оприлюд­нений, Бенедикт XVI висловлює жаль з приводу того, що II Ватиканський собор «не розглянув фундаментального сумніву Реформації щодо католицького священства в 16 столітті». Це «рана, яка відчувається сьогодні і яку, на мій погляд, потрібно лі­кувати відкритим і фундаментальним шля­хом».

Бенедикт XVI бачить початкову помил­ку Лютера – його бачення непримиренної протилежності між священицькою концеп­цією Старого Завіту та священством, даро­ваним Ісусом Христом. Однак рання церква вже пов’язувала старозавітне священство з новозавітним служінням і не розглядала виправдання вірою та ділами як протилеж­не.

Протестантське богослужіння та Служба Божа принципово відрізня­ються

Через їхні протилежні богословські ос­нови «цілком виразно видно, що [про­тестантська] Таємна Вечеря та Католицька Служба Божа є двома принципово різни­ми, взаємовиключними формами поклонін­ня. Нехай про це пам’ятають ті, хто сьогод­ні проповідує взаємооб’єднання», – засте­рігає Йозеф Ратцінгер.

Бенедикт XVI зазначає, що в літургійній реформі «тези Лютера відіграли певну мов­чазну роль, так що певні кола могли ствер­джувати, що декрет Тридентського Собору про жертву Літургії мовчазно скасовано».

Потім він висловлює підозру, що суво­рість протистояння Старій Месі також по­ходить частково з того факту, що дехто ба­чив у ній ідею жертви та спокути, яка вже була неприйнятною.

Сучасний світ приймає Лютера

Нарешті, покійний Папа-емерит пише: «Очевидно, що сучасна думка... більше годиться з підходом Лютера, ніж з като­лицьким підходом. Бо пояснення Святого Письма, яке розглядає Старий Заповіт як шлях до Ісуса Христа, майже недоступне сучасній думці».

Діалог з ісламом

Бенедикт XVI критикує певні спроби ді­алогу між християнами та мусульманами, які підкреслюють, що і Біблія, і Коран гово­рять про милосердя Бога. З цього випливає імператив любові до ближнього, але також стверджується, що обидва тексти містять заклики до насильства.

Результатом є те, що в певному сенсі ми ставимо себе вище двох релігій і ствер­джуємо, що в обох є добре і погане, і тому необхідно читати Біблію і Коран з гермене­втикою любові та протидії насильству, бе­ручи обидва до уваги.

Фальшива толерантність на Заході

В іншому тексті Йозеф Ратцінгер зазна­чає, що «великі сили толерантності не га­рантують толерантності до християнства, яку вони пропагують», критикує він. З їх­ньою «радикальною маніпуляцією люди­ною» та «викривленням статей через ген­дерну ідеологію» вони явно виступають проти християнства, пише він.

Він додає: «Нетерпимість цієї очевид­ної сучасності до християнської віри ще не перетворилася на відкрите переслідуван­ня, але вона проявляється в дедалі більш авторитарний спосіб з метою досягнення, шляхом відповідного законодавства, вико­рінення того, що по суті є християнським».

Нарешті, він спростовує критику, що християнська віра за своєю суттю є не­ терпимою через свої претензії на істину та універсальність. Цей погляд заснований на підозрі, що правда небезпечна. Але нетер­пимими є суспільства, які виступають про­ти правди.

За словами Еліо Герріеро, співредакто­ра, обов’язковою умовою Бенедикта XVI було видати книгу лише після його смер­ті. «Я зі свого боку не хочу нічого публі­кувати за своє життя. Гнів кіл проти мене в Німеччині настільки сильний, що поява найменшого мого слова негайно викликає вбивчий галас з їхнього боку».

За матеріалами: sspx