Святі Тайни

Католицька Церква навчає, що є сім Святих Тайн: Хрещення, Миропомазання, Пресвята Євхаристія, Сповідь, Єлеопома­зання, Священство та Подружжя. Ці Святі Тайни установив Сам Спаситель, щоб до­помагати людям проживати по-Божому і спасти душу, бо тайна – це видимий знак, установлений Ісусом Христом, що означає й подає освячуючу Ласку, якщо особа на­лежно розташована до її прийняття.

Протестанти назагал не приймають сі­мох Святих Тайн. Одні з них допускають одну Тайну, другі – дві, треті – не вірять у жодні Тайни, що давали б людині освя­чуючу Ласку. Вони звуть Святі Тайни ви­гадками Католицької Церкви. Навіть ті протестанти, що допускають Хрещення та Пресвяту Євхаристію, назагал не вважа­ють, що вони конечні до спасіння. І навіть не всі протестанти вірять, що хрещення ко­нечне до спасіння. Спасіння залежить від внутрішнього розташування людини, хоч вони допускають хрещення як обряд, яким хтось стає членом згаданої релігійної ор­ганізації. Коли ж іде про хрещення дітей, то майже всі протестанти попросту відки­дають його.

Святі Тайни – дуже важливі в християн­ському житті, бо вони є звичайними духов­ними водопроводами, якими Господь роз­дає Свої ласки людям. Це не значить, що Христос мусить уживати Святих Тайн, щоб подати комусь якусь ласку. Ні, Христос може подати її безпосередньо, не вжива­ючи Святих Тайн. Проте Він цього не ро­бить, бо хоче, щоб люди вживали Тайн, які Він Сам установив. Христос подасть ласку, коли прийняття Тайни неможливе. Якщо таке прийняття можливе, то треба прийма­ти її, бо інакше не дістанемо бажаної ласки.

Святе Письмо недвозначно потверджує віру католиків, що є сім Святих Тайн, які Сам Христос установив для добра душ, бо Церква не має права установляти їх. Тільки Христос може вчинити так, що видимі зна­ки мають силу подавати невидиму ласку.

Хрещення

«Ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа». Хри­стос чинить віру в Його навчання і хре­щення умовинами спасіння: «Хто увірує й охреститься, той буде спасенний. А хто не увірує, буде осуджений». Хрещення абсо­лютно конечне до спасіння. Сам Христос заявив Никодимові: «Направду кажу тобі: Коли хтось не родиться з води й Духа, той не може ввійти в Боже Царство». Як же ж тоді протестанти наважуються твердити, що хрещення не є конечне до спасіння? Церква, що так явно протирічить Христові, не може бути Христовою Церквою.

Хрещення не тільки чинить людину чле­ном Христової Церкви, але в першу чергу змиває всякий гріх у душі, як первородний, так усякі інші особисті гріхи. Святий Петро наказав своїм слухачам прийняти хрещен­ня, щоб простилися їхні гріхи: «Хай кожен із вас охреститься в ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і приймете дари Святого Духа». Апостол Ананія сказав до чудесно наверненого Павла: «А тепер чого вагаєшся? Вставай і охрестися й обмий свої гріхи».

Хрещення дітей

   Хоч багато протестантських сект до­пускають хрещення для дорослих, проте всі без винятку заперечують, що хрещен­ня конечне дітям до спасіння. Католицька Церква знає із церковного передання, що хрещення конечне всім без винятку – до­рослим і дітям. Христос виразно заявив, що без хрещення нема спасіння. Він теж сказав, що діти можуть спастися: «Пустіть дітей, щоб приходили до Мене, бо таких Царство Боже». Тут Христос говорить про юдейських дітей, які через обрізання чи ін­ший обряд приписаний для дітей жіночого роду, були вже звільнені від первородного гріха й ще не мали змоги допуститися ні­яких тяжких особистих гріхів, бо не дійшли до уживання розуму.

   Спаситель зовсім не перечить, що пер­вородний гріх існує в дітях і що треба змити його хрещенням. Пророк Давид твердить, що він народився в гріху: Бо ось я родив­ся в беззаконні й у грісі почала мене мати моя. В якому грісі народився він? Про який гріх говорить? Не про особистий, бо як ди­тина, яка тільки народилась, він не міг до­пуститися ніякого особистого гріха. Не йде тут про гріх матері, бо Давид мав законних батьків. Уживання подружжя не є гріхом. Отож Давид натякає тільки на первород­ний гріх, в якому всі діти приходять на світ. Вони затягають цей гріх без власної вини, й тому можуть бути очищені з цього перво­родного гріха без власної співучасті.

Святий Павло каже: «Ми… з природи (від народження) були дітьми гніву». Як могла б людина бути від народження пред­метом Божого гніву, якщо б вона не наро­дилася в первороднім гріху, що чинить її Божим ворогом? Ніхто не може допуститися гріха, поки не має уживання розуму і волі. Діти ж не мають уживання розуму і волі, поки не підростуть. Як же ж вони можуть бути «дітьми гніву з приро­ди?» Тільки через те, що первородний гріх переходить на всіх нащадків Адама. Ми родимося духово мертвими. Треба відродитися хрещен­ням, щоб здобути надпри­родне життя, життя ласки та вічної слави по смерті. Тому Христос заявив: «Коли хто не родиться з води і Духа (тоб­то, не прийме хрещення), не може ввійти в Царство Боже», бо ніщо грішне негодне діста­тися до Неба. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, що чинить гидоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя Ягняти.

Святе Письмо вказує, що Апостоли хрестили всіх, до­рослих і дітей. Ось Святий Павло охрестив цілий дім, тобто всіх мешканців побож­ної жінки Лідії в Филиппах: «Охрестилась вона і її дім». Там теж охрестився в’язнич­ний сторож, що пильнував Павла і Силу: «Й охрестився негайно він і ввесь його дім», тобто всі, що мешкали в його домі. Святий Павло згадує, що він «…охрестив дім Сте­панів». Чи згадані родини не мали дітей? Правдоподібно мали й апостоли охрестили їх, бо не згадують, що вони хрестили тільки дорослих, полишаючи дітей без хрещення.

Найсильніший аргумент, що хрещення абсолютно конечне навіть дітям, це авто­ритет і навчання Церкви. Знаємо з історії, що Церква завжди хрестила малих дітей. Католицька Церква краще знає, як було на початках християнства, ніж усякі секти, що повстали в 16, 17, 18, 19, або і в 20 столітті. Коли вона твердить, що хрещення конечне дітям, то так воно є.

Миропомазання

   Миропомазання – це Тайна, що подає охрещеним ласку, яка скріпляє і чинить їх сильними відважно визнавати христи­янську віру. Миропомазання, як свідчить Святе Письмо, дає особливу ласку, відмін­ну від ласки хрещення: «А вони (апостоли з Єрусалиму), як прийшли, помолилися за них (за новонавернених дияконом Пили­пом мешканців Самарії), щоб вони прийня­ли Святого Духа, бо ще ні на одного з них Він не сходив, бо були вони тільки охре­щені в ім’я Господа Ісуса. Тоді (апостоли Петро та Іван) поклали на них руки, і вони прийняли Святого Духа». Це так захопило Симона чорнокнижника, що він хотів купи­ти владу подавати людям Святого Духа, за що Петро прокляв його: «Хай твоє срібло буде тобі на погибель».

Пилип не був єпископом, тому не міг уділити Тайни Миропомазання. Уділили ж її новонаверненим самарянам апостоли Пе­тро та Іван, що були єпископами. Ось тому тільки єпископи мають право й обов’язок уділяти Тайну Миропомазання. Вони мо­жуть цю владу дати священикам, як це буває в нашій Східній Церкві. Диякони не можуть дістати цієї влади, бо до неї потріб­но священства. Пилип, що проповідував і охрестив самарян, був тільки дияконом, тому не міг уділити їм цієї тайни.

Пресвята Євхаристія

Пресвята Євхаристія – це Тіло і Кров Го­спода нашого Ісуса Христа під видами хлі­ба і вина, що Спаситель подав як поживу для душ. Католицька Церква вірить і на­вчає, що приймаючи Пресвяту Євхаристію, приймаємо дійсне Тіло і дійсну Кров Христа Господа під видами хліба й вина. На слова освячення, що їх виголошує священик над хлібом і вином у часі Божественної Літургії, суть хліба та вина перетворюється в Тіло і Кров Христову, хоч види хліба і вина зали­шаються. Під видами хліба і вина розуміє­мо колір, смак, кількість, тягар і форму.

Протестанти, без винятку, відкидають перетворення хліба і вина в Тіло і Кров Спасителя, і тому заперечують дійсну при­сутність Тіла і Крові Христової в Пресвятій Євхаристії. Одні протестанти твердять, що Пресвята Євхаристія – це тільки символ Тіла і Крові Господа Ісуса. Другі кажуть, що там є якась Божа сила, а не Тіло і Кров Хри­ста. Ще інші твердять, що хоча люди при­ймають звичайний хліб і вино, то все-таки отримують такі ласки, немов би прийняли Самого Христа. Лютерани твердять, що в Пресвятій Євхаристії є дійсно Тіло і Кров Спасителя, бо Тіло Христа є всюди присут­нє, хоч це не правда, бо Тіло Христове є тільки в Небі. Христос є всюди присутній як Бог, а не як людина. Навіть, якщо б про­тестанти вірили, що в Пресвятій Євхаристії є Тіло і Кров Спасителя, вони, на жаль, не мали б Його, бо не мають правдивих єпи­скопів і священиків. Без дійсних священи­ків і єпископів Пресвята Євхаристія немож­лива. Не мають вони правдивого священ­ства від часів псевдореформи, коли Лютер і всякі інші реформатори відкинули Службу Божу і священство, як «вигадку Католиць­кої Церкви». Ніхто не може бути дійсним священиком, якщо дійсний єпископ не ви­святить його. Ніяка протестантська церква не має правдивих єпископів.

Католики вірять, що в Пресвятій Євха­ристії є дійсне Тіло і Кров Спасителя, бо Сам Христос так нам сказав: «Тіло Моє це правдива пожива, моя ж Кров це правди­вий напій». Як же ж Христос заявив, що Він подасть Своє Тіло і Кров на поживу та пиття для людства, то не тільки Його во­роги, але й власні учні не хотіли вірити в Його слова: «Жорстока це мова. Хто може слухати її?» Христос не відкликав Свого твердження, ані не спростував його; якщо б вони були Його зле зрозуміли, то Спа­ситель напевно був би поправив Свої сло­ва, щоб не вводити в блуд Своїх слухачів, особливо учнів. Тим часом Святе Євангеліє виразно зазначає, що Христос не змінив Свого твердження, хоч «з того часу відпа­ло багато з Його учнів і вже не ходили з Ним». Ці учні добре зрозуміли, що Христос говорив про Своє дійсне Тіло і Кров, а не про символ чи про якусь ласку, що люди отримуватимуть, як будуть споживати хліб і вино на спомин Його Страстей.

Установлення Пресвятої Євхаристії на­передодні Христових Страстей не дозволяє на найменший сумнів, що там є дійсно Тіло і Кров Господа. Спаситель узяв хліб і вино й поблагословив їх та промовив: «Беріть, споживайте, це є Моє Тіло. Пийте з неї всі, бо це Моя Кров Нового Завіту…». Святий Павло виразно підтверджує цю правду в листі до Коринтян, де каже: «Хто їстиме цей хліб чи питиме чашу Господню негід­но, той буде винний супроти Тіла та Кро­ви Господньої». Як міг би хтось зневажити Тіло і Кров Христа, приймаючи Пресвяту Євхаристію негідно, якщо б там не було дійсного Тіла і Крові Христа Господа?

(Далі буде)