Життєвий шлях митрополита Гавриїла Коленди

Одним з найважчих періодів в історії українського народу був так званий період «Руїни» ‒ період 60‒80 років XVII ст., який характеризувався внутрішньою бороть­бою козацької старшини за владу, поділом України та втручанням у її внутрішні справи іноземних держав (Московії, Речі Посполи­тої та Туреччини). Зрозуміло, що вищеза­значені події мали безпосередній вплив на долю Унійної Церкви, митрополитом якої в той час був Гавриїл Коленда.

Майбутній митрополит народився близько 1606 р., у віленській окрузі, у ро­дині білоруських шляхтичів Івана та Ма­рини. Пізніше батько Гавриїла був вілен­ським писарем. Гавриїл вступив до Чину Св. Василія і у Битені впродовж 1625‒26 років відбув новіціят. В 1627‒30 рр. закін­чив нижчі студії у Брунсберзі (Східна Прус­сія), а у 1633‒34 роках філософію у Відні. У 1636 р. як священник приїхав до Риму на подальші студії св. богослов’я, під час яких перебував у Грецькій Колегії Св. Атанасія. 24 листопада 1636 року виїхав з Риму.

Через деякий час після повернення з Риму, Григорій Коленда став архімандри­том у Березвечі; розбудовував монасти­рі, збудував церкву. Також працював над скріпленням Св. Унії. У 1652 р. митрополит Селява (управляв і архієпархією полоць­кою) іменував Коленду своїм коад’ютором (коад’ютор-єпископ, який призначається у певну єпархію для того, щоб допомага­ти єпархіальному єпископові здійснювати його єпископські функції) у тій же архіє­пархії.

Неможливо було розвинути пастирську діяльність у Полоцьку, оскільки тут свою діяльність розгорнули московіти і Григорій Коленда змушений був виїхати, забравши з собою мощі Св. Йосафата. Митрополит Селява хотів призначити Коленду своїм на­ступником, але через постійні війни не мав можливості скликати синод. У 1655 році помер митрополит А. Селява, внаслідок цього митрополія 11 років була без митро­полита, а Чин Св. Василія Великого не мав протоархимандрита.

Після смерті митрополита Селяви, Гри­горій Коленда звертався і до короля, і до Митрополичого Престолу, щоб визнали за ним митрополичу гідність. На той час існу­вав такий звичай, що признання митропо­личої гідності залежало від вибору єписко­пів, які вибирали кандидати та представ­ляли його королеві, а король у свою чергу просив підтвердження номінанта у Папи Римського. Але не завжди так було, оскіль­ки ще з часів митрополита Іпатія Потія був такий звичай, що митрополити признача­ли собі коад’ютора з правом наступництва. Після смерті митрополита Антонія Селяви, король Іван Казимир, через договір з коза­ками не хотів іменувати Григорія Коленду на митрополита, а у 1656 р. іменував його завідувачем митрополичих дібр. Однак, всі унійні владики вважали Коленду митропо­литом; навіть Апостольський Нунцій П. Ві­доні та Конгрегація Поширення Віри звер­талась до Г. Коленди як до митрополита, хоч титулувала його «адміністратором Ки­ївської митрополії всієї Руси».

Майбутній митрополит висилає до Риму холмського єпископа Якова Сушу, який мав вирішити окремі церковні справи. Перебу­ваючи у Римі, Яків Суша в 1664 р. написав твір «Про труди з’єдинених», в якому опи­сує історію Унійної Церкви до своїх часів, працю митрополитів, єпископів, Василіян, всі переслідування та перепони, яких за­знавала Унія, а також і її успіхи. У згаданій праці холмський єпископ згадує про свя­щеників, які віддали за Унію своє життя (майже сотня світських священиків та 40 Василіян) та описує різного роду погра­бування і загарбання церковних маєтків, що належали уніатам; особливо акцентує увагу на тому, що незважаючи на такі не­прості часи в історії Унійної Цекрви, ніхто з владик від неї не відійшов. Цей твір Якова Суші мав велике значення для подальшого розвитку Унійної Церкви, оскільки показав реальний стан Унії, зокрема для Римської Курії.

Окрім праці «Про труди з’єдинених», Яків Суша написав ще одну працю ‒ «Ін­формація про Митрополію», яку умовно можна поділити на 2 частини. В першій частині твору Яків Суша з’ясовує, які не­гативні наслідки може мати той факт, що нема призначеного митрополита, а у дру­гій ‒ доводить, що найкращим кандидатом на митрополита є Коленда.

Тоді ж, стосовно справ Унійної Церкви, відбулось засідання Священної Конгре­гації Віри; Папа Римський Олександр VII затвердив Коленду на митрополита. Ново­іменований митрополит 13 вересня 1665 р. зложив ісповідання віри на руки Нунція Пі­нятеллі та перейняв митрополію з повними правами.  

Коленда доручив Я. Суші у Римі зайня­тись справою канонізації блаженного Йо­сафата. Пригадаємо, що блаженним Йо­сафата Кунцевича проголошено у 1643 р. Холмський єпископ здійснив потрібні захо­ди в Конгрегаціях та обговорював цю спра­ву з Папою Римським Олександром VII на окремій аудієнції. Папа пообіцяв проголо­сити Йосафата святим, але 22 травня 1667 р. помер і справа знову відтягнулася.

У березні 1667 р. в Бресті Литовському відбулася капітула Василіян, яка вибрала протоархимандритом митрополита Колен­ду. Отже, Гавриїл Коленда був і митропо­литом, і протоархимандритом Василіян­ського Чину до своєї смерті у 1674 р. Щодо Василіянського Чину, то під проводом ми­трополита Г. Коленди перебувало 17 архи­мандрій та 14 звичайних монастирів ченців і 10 монастирів черниць ‒ василіянок. Ін­формацію про Василіянський Чин митропо­лит залишив у своєму звіті. Генеральним Вікарієм митрополита для монастирів і їх­нім візитатором був увесь час о. Пахомій Огілевич. У монастирях було багато бого­словів, сповідників та проповідників, які походили з папських семінарій у Вільні, Брунсбергу та в Римі. Митрополит Гавриїл Коленда відновив знищений воєнними дія­ми битенський чернечий новіціят і призна­чив на його утримання маєток у Торока­нях. У звіті згадується про досить відомий релігійний осередок не тільки у київській митрополії, а й в Україні загалом, а також у Польщі, Литві та Білорусі ‒ Жировицький монастир, в якому на той час перебувало 40 ченців.

(Далі буде)

Мар’яна Іванишин

За матеріалами книги Назарка І., о. Ки­ївські та Галицькі митрополити: біографічні нариси (1590–1960). / Назарко І. – Торон­то: Видавництво Оо. Василіян, 1962. – 271 с. та Великого А. З літопису християнської України: в 9 кн. / Великий А. – Т. V: XVII ст. – Рим, 1972. – 287 с.